Pracovněprávní vztahy

Drak 

  1. Dobrý den, mám dotaz. Pracuji v supermarketu a po ukončení směny a zavření prodejny na mě čeká bezpečnostni agentura s kontrolu tašky. Jedna se o kontrolu na parkovisti mimo prodejdu. Přijde mi to jako ponížení mé osoby, aby mě někdo kontroloval na špinavych dlazdičkach. Tašku vždy polozim na zem. A dam souhlas o nahlédnutí. Prý musím obsah tašky vyndat, ale kam na dlaždice. Přijde mi to dost nechutné. Vím, že zaměstnavatel má právo na kontrolu, ale přijde mi to nevhodné a ještě pres cizí agenturu, která by měla mít asi nějaké povolení od zaměstnavatele. Můžou takhle zkontrolovat obsah tašky mimo prodejnu a také na dlaždicich (parkoviště pro zákazníky), musí mít nějaké potvrzení a musím vše vyndat na zem a nebo stačí jen tašku nechat stát na zemi? Je lepší si přivolat policii městskou ci státní? Děkuji za radu.

Dobrý den, ustanovení § 248 odst. 2 Zákoníku práce opravňuje zaměstnavatele provádět z důvodu ochrany svého majetku kontrolu věcí, které k němu zaměstnanci vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Účelem kontrol věcí zaměstnanců či osobních prohlídek je zabránit vzniku škody na majetku zaměstnavatele. V praxi se jedná o zaměstnání, v nichž zaměstnanci přicházejí do styku s různým sortimentem, který lze snadno odnést, tedy především v obchodech, a zaměstnavatel nemá jinou možnost, jak případnému odcizení majetku zabránit. Zaměstnavatel má právo provádět kontrolu pouze v nezbytném rozsahu tak, aby byla dodržena ochrana osobnosti zaměstnance. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. Zaměstnavatel musí při kontrolách zachovávat pravidla ochrany osobnosti a občanské cti, aby nedocházelo ke snižování lidské důstojnosti zaměstnance.Zaměstnanec má právo na zachování svého soukromí včetně nedotknutelnosti svých osobních věcí. Prohlídka věcí by měla probíhat pouze za přítomnosti zaměstnance a nejlépe ještě za přítomnosti dalších svědků. Ve výjimečných případech může zaměstnavatel přistoupit ke kontrole šatní skříňky nebo obsahu pracovního stolu, je-li důvodné podezření, že se zaměstnanec dopustil protizákonného jednání majetkového charakteru. Kontrola se může vztahovat na obsah tašek i kapes zaměstnanců. Není-li však důvodné podezření na spáchání trestného činu krádeže, měla by se kontrola omezit pouze na krátké nahlédnutí do tašky bez důkladnější osobní prohlídky nebo prohlídky soukromých věcí zaměstnance (§ 81 Občanského zákoníku). Konkrétní postup provádění kontroly věcí a osobních prohlídek zaměstnanců by měl zaměstnavatel stanovit vnitřním předpisem, a to zejména v případech, kdy mu ostrahu objektu a pracoviště provádí cizí subjekt (agentura) a právo provádět kontroly pak přísluší zaměstnancům agentury. Tato problematiku lze upravit např. pracovním řádem. V pracovním řádu lze zaměstnancům uložit povinnost podrobit se prohlídce nebo kontrole. Pracovní řád musí zaměstnavatel vydat písemně. Aktuálně platný pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením pracovního řádu nejpozději do 15 dnů. Pracovní řád musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Nepodrobení se prohlídce či kontrole se pak hodnotí jako porušení povinnosti zaměstnance (§ 305 a § 306 Zákoníku práce) Pokud pracovní řád neobsahuje informace o kontrolách a osobních prohlídkách, měl by zaměstnavatel zaměstnance alespoň prokazatelně seznámit s tím, jakým způsobem a kým budou tyto prohlídky prováděny. Doporučujeme Vám, abyste se obrátil na Vašeho nadřízeného s dotazem, zda je průběh a rozsah kontrol prováděných soukromou agenturou upraven v pracovním řádu nebo jiném vnitřním předpisu. Zaměstnavatel je povinen Vám tyto dokumenty předložit k nahlédnutí. V případě, že kontroly a prohlídky nejsou zahrnuty v žádném vnitřním předpisu, anebo jsou podmínky kontrol vnitřním předpisem sice stanoveny, avšak jsou porušovány či bezdůvodně zasahují do soukromí zaměstnanců a jejich práv na ochranu osobnosti, můžete podat stížnost Státnímu úřadu inspekce práce, který postup zaměstnavatele prověří a případně zaměstnavatele vyzve k odstranění zjištěných nedostatků. Kontakty na Státní úřad inspekce práce dle regionů naleznete na této adrese: http://www.suip.cz/ Bohužel ani Státní úřad inspekce práce není oprávněn nařídit zaměstnavateli, aby splnil své konkrétní závazky vůči individuálnímu zaměstnanci. Nedojde-li k nápravě ani po výzvě Státního úřadu inspekce práce, pak je v této záležitosti oprávněn pravomocně rozhodnout pouze místně příslušný soud, např. na základě žaloby na ochranu osobnosti. Závěr šetření Státního úřadu inspekce práce lze samozřejmě použít jako důkaz v soudním řízení. S případným sepsáním žaloby Vám pomůže některý z advokátů České advokátní komory se zaměřením na „pracovní právo“, který Vás zastoupí v soudním řízení: http://vyhledavac.cak.cz/ Protože je právo zaměstnavatele provádět kontroly a prohlídky zaměstnanců zakotveno v Zákoníku práce, lze předpokládat, že městská ani státní policie nejsou kompetentní posoudit, zda při jejich provádění dochází k zásahu do osobnostních práv zaměstnanců. Pravomocné a dlouhodobě závazné stanovisko může vyslovit jen soud.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

 

Drak 

  1. Dobrý den, mám dotaz. Pracuji v supermarketu a po ukončení směny a zavření prodejny na mě čeká bezpečnostni agentura s kontrolu tašky. Jedna se o kontrolu na parkovisti mimo prodejdu. Přijde mi to jako ponížení mé osoby, aby mě někdo kontroloval na špinavych dlazdičkach. Tašku vždy polozim na zem. A dam souhlas o nahlédnutí. Prý musím obsah tašky vyndat, ale kam na dlaždice. Přijde mi to dost nechutné. Vím, že zaměstnavatel má právo na kontrolu, ale přijde mi to nevhodné a ještě pres cizí agenturu, která by měla mít asi nějaké povolení od zaměstnavatele. Můžou takhle zkontrolovat obsah tašky mimo prodejnu a také na dlaždicich (parkoviště pro zákazníky), musí mít nějaké potvrzení a musím vše vyndat na zem a nebo stačí jen tašku nechat stát na zemi? Je lepší si přivolat policii městskou ci státní? Děkuji za radu.

Dobrý den, ustanovení § 248 odst. 2 Zákoníku práce opravňuje zaměstnavatele provádět z důvodu ochrany svého majetku kontrolu věcí, které k němu zaměstnanci vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Účelem kontrol věcí zaměstnanců či osobních prohlídek je zabránit vzniku škody na majetku zaměstnavatele. V praxi se jedná o zaměstnání, v nichž zaměstnanci přicházejí do styku s různým sortimentem, který lze snadno odnést, tedy především v obchodech, a zaměstnavatel nemá jinou možnost, jak případnému odcizení majetku zabránit. Zaměstnavatel má právo provádět kontrolu pouze v nezbytném rozsahu tak, aby byla dodržena ochrana osobnosti zaměstnance. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. Zaměstnavatel musí při kontrolách zachovávat pravidla ochrany osobnosti a občanské cti, aby nedocházelo ke snižování lidské důstojnosti zaměstnance.Zaměstnanec má právo na zachování svého soukromí včetně nedotknutelnosti svých osobních věcí. Prohlídka věcí by měla probíhat pouze za přítomnosti zaměstnance a nejlépe ještě za přítomnosti dalších svědků. Ve výjimečných případech může zaměstnavatel přistoupit ke kontrole šatní skříňky nebo obsahu pracovního stolu, je-li důvodné podezření, že se zaměstnanec dopustil protizákonného jednání majetkového charakteru. Kontrola se může vztahovat na obsah tašek i kapes zaměstnanců. Není-li však důvodné podezření na spáchání trestného činu krádeže, měla by se kontrola omezit pouze na krátké nahlédnutí do tašky bez důkladnější osobní prohlídky nebo prohlídky soukromých věcí zaměstnance (§ 81 Občanského zákoníku). Konkrétní postup provádění kontroly věcí a osobních prohlídek zaměstnanců by měl zaměstnavatel stanovit vnitřním předpisem, a to zejména v případech, kdy mu ostrahu objektu a pracoviště provádí cizí subjekt (agentura) a právo provádět kontroly pak přísluší zaměstnancům agentury. Tato problematiku lze upravit např. pracovním řádem. V pracovním řádu lze zaměstnancům uložit povinnost podrobit se prohlídce nebo kontrole. Pracovní řád musí zaměstnavatel vydat písemně. Aktuálně platný pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením pracovního řádu nejpozději do 15 dnů. Pracovní řád musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Nepodrobení se prohlídce či kontrole se pak hodnotí jako porušení povinnosti zaměstnance (§ 305 a § 306 Zákoníku práce) Pokud pracovní řád neobsahuje informace o kontrolách a osobních prohlídkách, měl by zaměstnavatel zaměstnance alespoň prokazatelně seznámit s tím, jakým způsobem a kým budou tyto prohlídky prováděny. Doporučujeme Vám, abyste se obrátil na Vašeho nadřízeného s dotazem, zda je průběh a rozsah kontrol prováděných soukromou agenturou upraven v pracovním řádu nebo jiném vnitřním předpisu. Zaměstnavatel je povinen Vám tyto dokumenty předložit k nahlédnutí. V případě, že kontroly a prohlídky nejsou zahrnuty v žádném vnitřním předpisu, anebo jsou podmínky kontrol vnitřním předpisem sice stanoveny, avšak jsou porušovány či bezdůvodně zasahují do soukromí zaměstnanců a jejich práv na ochranu osobnosti, můžete podat stížnost Státnímu úřadu inspekce práce, který postup zaměstnavatele prověří a případně zaměstnavatele vyzve k odstranění zjištěných nedostatků. Kontakty na Státní úřad inspekce práce dle regionů naleznete na této adrese: http://www.suip.cz/ Bohužel ani Státní úřad inspekce práce není oprávněn nařídit zaměstnavateli, aby splnil své konkrétní závazky vůči individuálnímu zaměstnanci. Nedojde-li k nápravě ani po výzvě Státního úřadu inspekce práce, pak je v této záležitosti oprávněn pravomocně rozhodnout pouze místně příslušný soud, např. na základě žaloby na ochranu osobnosti. Závěr šetření Státního úřadu inspekce práce lze samozřejmě použít jako důkaz v soudním řízení. S případným sepsáním žaloby Vám pomůže některý z advokátů České advokátní komory se zaměřením na „pracovní právo“, který Vás zastoupí v soudním řízení: http://vyhledavac.cak.cz/ Protože je právo zaměstnavatele provádět kontroly a prohlídky zaměstnanců zakotveno v Zákoníku práce, lze předpokládat, že městská ani státní policie nejsou kompetentní posoudit, zda při jejich provádění dochází k zásahu do osobnostních práv zaměstnanců. Pravomocné a dlouhodobě závazné stanovisko může vyslovit jen soud.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.