Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením

5. května je Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením, byl vyhlášen Evropskou unii v Belgii v roce 1998. Hlavním cílem bylo začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti.

I když se život lidí s postižením postupně zlepšuje, stále jsou oblasti v nichž jsme na cestě a je důležité o nich mluvit a hledat řešení. O to se snaží nejrůznější organizace a inciativy.

Organizace In IUSTITIA dokončila v roce 2022 výzkum, který poprvé v českém prostředí mapoval zkušenosti lidí se zdravotním znevýhodněním s násilím a předsudečným násilím – to je násilí páchané kvůli předsudkům o lidech s postižením. Z výsledků vyplývá, že nějaké z forem násilí v životě čelilo 76 procent osob. Nejčastěji šlo o slovní násilí, zastrašování nebo vyhrožování násilím. Těmto osobám se přitom nedostává  dostatečné trestněprávní ochrany. 

Na základě zjištěných výsledků In IUSTITIA doporučuje mj. věnovat zvýšenou pozornost fenoménu násilí na lidech se zdravotním postižením, změnit trestní zákoník tak, aby poskytoval lidem se zdravotním postižením odpovídající právní ochranu před předsudečným násilím, posílit přístup lidí s postižením ke spravedlnosti důsledným prosazováním jejich procesních práv a práv plynoucích ze zákona o obětech trestných činů.

Výzkum podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Podrobnosti k výzkumu i k následným doporučením jsou na adrese: https://in-ius.cz/wp-content/uploads/2022/06/Factsheet_FINAL_web.pd

Organizace In IUSTITIA – se od roku 2009 zabývá prevencí předsudečného násilí a pomocí lidem, kteří předsudečné násilí zažili.

Zdroje:

https://calendarbanana.com/cs/evropsky-den-pro-rovnopravnost-osob-se-zdravotnim-postizenim/#Historie_Evropskeho_dne_na_podporu_postizenych_osob –