Částečné úvazky a slevy na sociálním pojištění

Od 1. 2. 2023 mají zaměstnavatelé možnost uplatnit slevy na sociální pojištění za daný kalendářní měsíc u vybraných zaměstnanců, kteří pracují na částečný úvazek.

Jedná se o tyto skupiny:

  • zaměstnanec je starší než 55 let,
  • pečuje o dítě mladší 10 let (tj. podmínka je naposledy splněna v den, který předchází dni dovršení 10 let věku dítěte), jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů,
  • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost),
  • připravuje se na budoucí povolání studiem, (za dobu studia se považuje doba studia do 26 let věku studenta; za dobu studia se nepovažuje studium dálkové, distanční, večerní a kombinované),
  • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci (den nástupu na rekvalifikaci bude zaměstnanci potvrzovat úřad práce),
  • je osobou se zdravotním postižením,
  • je mladší než 21 let. 

Některé výjímky kdy nárok na tuto slevu není:

  • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením a je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 ZZ, pokud by slevu uplatňoval tento zaměstnavatel,
  • zaměstnanec je uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhradu mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvků v době částečné práce podle § 120e odst. 5 ZZ (tzv. kurzarbeit).

Pokud chce zaměstnavatel uplatnit slevu, musí to oznámit na ČSSZ nejpozději měsíc před jejím plánovaným uplatněním. Pracuje-li zaměstnanec u více zaměstnavatelů, na slevu bude mít nárok ten, kdo o ní požádá jako první.

Zdroj a více informací např. o tom jak slevu uplatnit: 

https://www.cssz.cz/slevy-na-pojistnem