Svéprávnost; sňatek

Rudolf

Dobrý den, pokud je člověk omezený na svéprávnosti v oblasti nakládání s penězma a uzavírání smluv, může se oženit?

Novosad Libor, PHDr.

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, s níž se obracíte právě na iPoradnu. Ptáte se na možnost, zda se lze oženit, pokud má muž omezenu svéprávnost v nakládání s penězi a uzavírání smluv. Váš dotaz je bohužel příliš stručný a postrádá klíčové informace. Nicméně se pokusím Vám nabídnout základní vysvětlující informace k tomuto tématu.

Muž s omezením svéprávnosti se může oženit, pokud je schopen porozumět významu manželského slibu a má dostatečnou schopnost se adekvátně tomu rozhodovat. 

Ve Vámi zmíněném případě nelze považovat sňatek za porušení Vámi zmíněných dvou omezení, protože primárně nebudete nakládat s penězi (navíc u tohoto omezení musí být vždy soudem uvedeno, od jaké částky s penězi nakládat nemůžete) a složení manželského slibu, tedy uzavření sňatku není uzavřením smlouvy.

Samozřejmě příprava a realizace sňatku-svatby může pro Vás znamenat vyšší výdaje, ale i ty můžete uhradit se souhlasem, resp. prostřednictvím svého opatrovníka, kterého máte přiděleného soudem. V případě, že se rozhodnete uzavřít se svojí budoucí manželkou tzv. předmanželskou smlouvu, budete k tomu také potřebovat souhlas svého opatrovníka. Předmanželská smlouva se uzavírá u notáře a je v ní zakotveno především to, co hodnotného (finance, nemovitost, šperky, umělecká díla, automobil, starožitnosti apod.) každý z vás-manželů vlastnil před vstupem do manželského svazku. Tato smlouva není nutná či povinná, ale může usnadnit případné pozdější spory.

Pokud by někdo oprávněný – ošetřující lékař, opatrovník, člen rodiny aj. osoba, i třeba záměrně, zpochybňoval Váš úsudek a schopnost (např. kvůli duševní nemoci, snížené schopnosti uvažování nebo drogové aj. závislosti) porozumět tomu, co vstup do manželství obnáší, může proti uzavření sňatku teoreticky vznést námitku. Proti ní se můžete bránit formou mediace, tedy zprostředkování domluvy pomocí kvalifikovaného mediátora, nebo právní cestou, když předložíte soudu důkazy o tom, že víte, co děláte a chápete vše, co s manželstvím souvisí. Takové důkazy může předložit i jiná důvěryhodná osoba, která je Vám blízká a zná Vás.

Žádné omezení svéprávnosti nesmí být na dobu neurčitou. Nejčastěji to bývá na 3 – 5 let s tím, že před uplynutím této lhůty soud zahájí přezkumné řízení. Cílem je pomocí všech dostupných důkazů a výpovědí zjistit, zda se důvody pro omezení změnily nebo pominuly. Ve výsledku to znamená, že soud omezení ponechá či upraví (opět na časově vymezenou dobu) nebo toto omezení zruší. Z informací Veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz) mj. vyplývá i to, že pokud soud přezkumné řízení nezahájí, tak po uplynutí doby, stanovené v rozhodnutí o omezení svéprávnosti, toto omezení zaniká. Kromě toho může i sám opatrovanec (osoba omezená na svéprávnosti) nebo jeho opatrovník kdykoli požádat soud o přezkum rozhodnutí a navrhnout k tomu nové či dříve nezohledněné důkazy a skutečnosti.

Jestliže by vznikly i navzdory všemu výše uvedenému ještě nějaké pochybnosti, nebo by bylo třeba více informací, můžete se obrátit na právníka, soud, občanskou poradnu nebo na místní obecní/městský/obvodní úřad, jenž je oprávněn uzavírání sňatků provádět a registrovat.

Doufám, že Vám tyto informace a vysvětlení pomohly, a přeji Vám mnoho štěstí.

Libor Novosád

Dotaz administrovala: Bc. Andrea Rakušanová

Rudolf

Dobrý den, pokud je člověk omezený na svéprávnosti v oblasti nakládání s penězma a uzavírání smluv, může se oženit?

Novosad Libor, PHDr.

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, s níž se obracíte právě na iPoradnu. Ptáte se na možnost, zda se lze oženit, pokud má muž omezenu svéprávnost v nakládání s penězi a uzavírání smluv. Váš dotaz je bohužel příliš stručný a postrádá klíčové informace. Nicméně se pokusím Vám nabídnout základní vysvětlující informace k tomuto tématu.

Muž s omezením svéprávnosti se může oženit, pokud je schopen porozumět významu manželského slibu a má dostatečnou schopnost se adekvátně tomu rozhodovat. 

Ve Vámi zmíněném případě nelze považovat sňatek za porušení Vámi zmíněných dvou omezení, protože primárně nebudete nakládat s penězi (navíc u tohoto omezení musí být vždy soudem uvedeno, od jaké částky s penězi nakládat nemůžete) a složení manželského slibu, tedy uzavření sňatku není uzavřením smlouvy.

Samozřejmě příprava a realizace sňatku-svatby může pro Vás znamenat vyšší výdaje, ale i ty můžete uhradit se souhlasem, resp. prostřednictvím svého opatrovníka, kterého máte přiděleného soudem. V případě, že se rozhodnete uzavřít se svojí budoucí manželkou tzv. předmanželskou smlouvu, budete k tomu také potřebovat souhlas svého opatrovníka. Předmanželská smlouva se uzavírá u notáře a je v ní zakotveno především to, co hodnotného (finance, nemovitost, šperky, umělecká díla, automobil, starožitnosti apod.) každý z vás-manželů vlastnil před vstupem do manželského svazku. Tato smlouva není nutná či povinná, ale může usnadnit případné pozdější spory.

Pokud by někdo oprávněný – ošetřující lékař, opatrovník, člen rodiny aj. osoba, i třeba záměrně, zpochybňoval Váš úsudek a schopnost (např. kvůli duševní nemoci, snížené schopnosti uvažování nebo drogové aj. závislosti) porozumět tomu, co vstup do manželství obnáší, může proti uzavření sňatku teoreticky vznést námitku. Proti ní se můžete bránit formou mediace, tedy zprostředkování domluvy pomocí kvalifikovaného mediátora, nebo právní cestou, když předložíte soudu důkazy o tom, že víte, co děláte a chápete vše, co s manželstvím souvisí. Takové důkazy může předložit i jiná důvěryhodná osoba, která je Vám blízká a zná Vás.

Žádné omezení svéprávnosti nesmí být na dobu neurčitou. Nejčastěji to bývá na 3 – 5 let s tím, že před uplynutím této lhůty soud zahájí přezkumné řízení. Cílem je pomocí všech dostupných důkazů a výpovědí zjistit, zda se důvody pro omezení změnily nebo pominuly. Ve výsledku to znamená, že soud omezení ponechá či upraví (opět na časově vymezenou dobu) nebo toto omezení zruší. Z informací Veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz) mj. vyplývá i to, že pokud soud přezkumné řízení nezahájí, tak po uplynutí doby, stanovené v rozhodnutí o omezení svéprávnosti, toto omezení zaniká. Kromě toho může i sám opatrovanec (osoba omezená na svéprávnosti) nebo jeho opatrovník kdykoli požádat soud o přezkum rozhodnutí a navrhnout k tomu nové či dříve nezohledněné důkazy a skutečnosti.

Jestliže by vznikly i navzdory všemu výše uvedenému ještě nějaké pochybnosti, nebo by bylo třeba více informací, můžete se obrátit na právníka, soud, občanskou poradnu nebo na místní obecní/městský/obvodní úřad, jenž je oprávněn uzavírání sňatků provádět a registrovat.

Doufám, že Vám tyto informace a vysvětlení pomohly, a přeji Vám mnoho štěstí.

Libor Novosád

Dotaz administrovala: Bc. Andrea Rakušanová