PHDR. AIGELOVÁ, EVA, PH.D.

Specializace

Drogy a závislosti (alkoholové, nealkoholové), nelátkové závislosti (patologické hráčství, hraní PC her apod.).

Zkušenosti v oboru

2014 – Doktorské studium klinické psychologie, Katedra psychologie, FF Univerzita Palackého v Olomouci
2014 – Získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání adiktolog (S4) absolvováním certifikačních kurzů Prevence předávkování a Vybrané kapitoly z ošetřovatelství (1. LF UK v Praze).
2011 – 2013, Adiktolog, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
2011 – 2012, Psycholog ve zdravotnictví, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra
psychologie
2010 – rigorózní řízení, klinická psychologie, Katedra psychologie, FF Univerzita Palackého v Olomouci
2010 – jednooborová psychologie, Katedra psychologie, FF Univerzita Palackého v Olomouci

2010 – 2019 Psychoterapeutický výcvik: Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, PCA Brno
2013, kurz Léčba závislosti na tabáku
2013, Kurz hypnózy
2010 Motivační rozhovory
2010, Letní škola Harm reduction; Motivační rozhovory a práce s klientem; Infekční hepatitidy,
HIV a jejich orientační testování; Typické zdravotní obtíže, ošetřování a poradenství u injekčních
uživatelů drog.
2009, The Crack/cocaine/pervitin: Brief intervention program; Legislativa v kontextu problematiky
užívání návykových látek.
2007 – 2008, Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta;
Telefonická krizová intervence.

Organizace, v níž působím

Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí Olomouc, psycholog, adiktolog,

www.zavislostiolomouc.cz