Stavební právo; pozemek

Roman

Dobrý den,

vůbec si nevíme rady. Nevím zda-li patříme do skupiny lidí, kterým pomáháte, ale už jsme v koncích, řešíme to měsíce.. Koupili jsme dům a máme možnost koupit kus pozemku (pole) a tím si zvětšit/prodloužit zahradu. Ale pozemek za domem se nachází v – území rezervy pro bydlení. Dle toho co jsme se dočetli na stavebním úřadu, tak se tam nesmí stavět (pán na SÚ nám řekl, že se plot postavit nesmí, ale ví, že to lze určitým způsobem provést, ale že nám to neřekne 🙂 ), abychom neznehodnotili pozemek. Stavět tam nechceme – pouze pozemek oplotit. Někdo říká – na nic se neptat, koupit a oplotit. Někdo, že plot je stavba a nesmíme to udělat(nevím proč by tedy plot na mém pozemku měl cokoliv znehodnotit?). Případně, je živý plot také stavbou?(že bych pozemek koupil a obehnal živím plotem..). Vzhledem k tomu, že jde o statisíce(pro nás velká částka), tak nechceme kupovat kus pole aniž bychom si ho mohli oplotit a tedy ho nemohli využít(děti, psy).

Moc vám případně děkuji. Roman

Dobrý den,

obec může vymezit určitou plochu pro územní rezervu za účelem hospodárného uspořádání a využití svého území a dalšího rozvoje obce. Územní rezervou je plocha nebo koridor, které jsou vymezené v územně plánovací dokumentaci pro využití, jehož potřebu a plošné nároky je třeba následně prověřit. Územní rezervou může být pozemek vhodný pro budoucí výstavbu rodinných domů. V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.

Změnit využití územní rezervy lze jen na základě aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace. Občan obce nebo fyzická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, je oprávněna podat návrh na pořízení změny územního plánu. Návrh se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
  2. b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
  3. c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
  4. d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
  5. e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších nákladů (je-li pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů navrhovatelem).

Obecní úřad (odbor územního plánování) po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, obecní úřad jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele (§ 23b, § 36 a § 46 Stavebního zákona).

Obecný vzor návrhu je k dispozici na této adrese:

https://m.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/138131.pdf

V popisu změny využití území lze požadovat, aby byl pozemek veden jako zahrada, tj. plocha funkčně spojená a užívaná s budovou, kde převládá travnatá plocha, zpravidla doplněná trvalými porosty většinou okrasného charakteru, ke kterým lze přiřadit i dřeviny charakteristické pro ovocné a lesní porosty.

Vzhledem ke složitosti případu Vám doporučujeme, abyste se obrátili na advokáta se zaměřením na „stavební právo“ : https://vyhledavac.cak.cz/

Vámi vybranému advokátovi můžete udělit plnou moc k zastupování v územním řízení. Protože dotčený pozemek není doposud ve Vašem vlastnictví, bylo by vhodné projednat změnu územního plánu souběžně s odkupem pozemku, což bude právně složitá záležitost. Obec by mohla požadovat záruku, že pokud schválí změnu územního plánu, pozemek koupíte. Na druhé straně by bylo pro Vás rizikové pozemek koupit, aniž byste měli zaručeno, že obec územní plán změní. Živý plot sice není stavbou, je však třeba zajistit, aby živý plot nezpůsobil takovou změnu v území, která by mohla v budoucnu podstatně ztížit stanovené využití územní rezervy.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

Dotaz administrovala: Bc. Andrea Rakušanová

Roman

Dobrý den,

vůbec si nevíme rady. Nevím zda-li patříme do skupiny lidí, kterým pomáháte, ale už jsme v koncích, řešíme to měsíce.. Koupili jsme dům a máme možnost koupit kus pozemku (pole) a tím si zvětšit/prodloužit zahradu. Ale pozemek za domem se nachází v – území rezervy pro bydlení. Dle toho co jsme se dočetli na stavebním úřadu, tak se tam nesmí stavět (pán na SÚ nám řekl, že se plot postavit nesmí, ale ví, že to lze určitým způsobem provést, ale že nám to neřekne 🙂 ), abychom neznehodnotili pozemek. Stavět tam nechceme – pouze pozemek oplotit. Někdo říká – na nic se neptat, koupit a oplotit. Někdo, že plot je stavba a nesmíme to udělat(nevím proč by tedy plot na mém pozemku měl cokoliv znehodnotit?). Případně, je živý plot také stavbou?(že bych pozemek koupil a obehnal živím plotem..). Vzhledem k tomu, že jde o statisíce(pro nás velká částka), tak nechceme kupovat kus pole aniž bychom si ho mohli oplotit a tedy ho nemohli využít(děti, psy).

Moc vám případně děkuji. Roman

Dobrý den,

obec může vymezit určitou plochu pro územní rezervu za účelem hospodárného uspořádání a využití svého území a dalšího rozvoje obce. Územní rezervou je plocha nebo koridor, které jsou vymezené v územně plánovací dokumentaci pro využití, jehož potřebu a plošné nároky je třeba následně prověřit. Územní rezervou může být pozemek vhodný pro budoucí výstavbu rodinných domů. V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.

Změnit využití územní rezervy lze jen na základě aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace. Občan obce nebo fyzická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, je oprávněna podat návrh na pořízení změny územního plánu. Návrh se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
  2. b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
  3. c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
  4. d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
  5. e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších nákladů (je-li pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů navrhovatelem).

Obecní úřad (odbor územního plánování) po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, obecní úřad jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele (§ 23b, § 36 a § 46 Stavebního zákona).

Obecný vzor návrhu je k dispozici na této adrese:

https://m.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/138131.pdf

V popisu změny využití území lze požadovat, aby byl pozemek veden jako zahrada, tj. plocha funkčně spojená a užívaná s budovou, kde převládá travnatá plocha, zpravidla doplněná trvalými porosty většinou okrasného charakteru, ke kterým lze přiřadit i dřeviny charakteristické pro ovocné a lesní porosty.

Vzhledem ke složitosti případu Vám doporučujeme, abyste se obrátili na advokáta se zaměřením na „stavební právo“ : https://vyhledavac.cak.cz/

Vámi vybranému advokátovi můžete udělit plnou moc k zastupování v územním řízení. Protože dotčený pozemek není doposud ve Vašem vlastnictví, bylo by vhodné projednat změnu územního plánu souběžně s odkupem pozemku, což bude právně složitá záležitost. Obec by mohla požadovat záruku, že pokud schválí změnu územního plánu, pozemek koupíte. Na druhé straně by bylo pro Vás rizikové pozemek koupit, aniž byste měli zaručeno, že obec územní plán změní. Živý plot sice není stavbou, je však třeba zajistit, aby živý plot nezpůsobil takovou změnu v území, která by mohla v budoucnu podstatně ztížit stanovené využití územní rezervy.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

Dotaz administrovala: Bc. Andrea Rakušanová