Příspěvek 5000 Kč na dítě

Renata

Dobrý den, chtěli bychom si požádat o příspěvek 5000 Kč na dítě. Limit příjmů splnujeme, ale nevím, zda se do příjmů pro tuto dávku započítává i příjem z prodeje pozemku v loňském roce. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. R.

Dobrý den,

            nárok na jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč vzniká tehdy, pokud rozhodný příjem posuzovaných osob (rodiče), s nimiž dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhl 1 000 000 Kč. Rozhodný příjem se stanoví jako součet příjmů všech posuzovaných osob, přičemž mezi tyto příjmy patří zejména příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, dávky nemocenského pojištění, důchody, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, výživné apod. Do rozhodného příjmu se dále zahrnují i ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, jestliže nejsou od daně z příjmů osvobozeny, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení (§ 2 a § 3 Zákona o jednorázovém příspěvku na dítě).

            Příjem z prodeje pozemku se pro účely daně z příjmů řadí mezi ostatní příjmy. Příjem z prodeje pozemku je osvobozen od daně z příjmů, je-li splněna podmínka vlastnictví po zákonem danou dobu. Byl-li pozemek nabyt před 1. lednem 2021, je příjem z jeho prodeje osvobozen od daně z příjmu, dosahuje-li doba mezi nabytím vlastnického práva k pozemku a jeho prodejem alespoň 5 let. V případě prodeje pozemku nabytého po 1. lednu 2021 je příjem z prodeje osvobozen od daně, je-li splněna podmínka vlastnictví po dobu nejméně 10 let. Lhůta pro osvobození příjmu z prodeje pozemku v délce 10 let (resp. 5 let) se zkracuje o dobu, po kterou byl pozemek prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

            U pozemků nabytých po 1. lednu 2021 se uplatní osvobození od daně z příjmů také tehdy, bude-li výtěžek z prodeje pozemku použit na uspokojení vlastní bytové potřebyPeněžní prostředky získané z prodeje je třeba použít na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, kdy byly peněžní prostředky získány. Podmínka pro osvobození je též splněna, pokud byly peníze použity na uspokojení vlastní bytové potřeby v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím (§ 4 Zákona o daních z příjmů).

            Lze předpokládat, že příjem z prodeje pozemku bude zahrnut do rozhodného příjmu pro účely nároku na jednorázový příspěvek na dítě, jestliže se na tento příjem nevztahovalo osvobození od daně z příjmů. Příjmy od daně osvobozené by do rozhodného příjmu neměly být započteny. Žádost o jednorázový příspěvek na dítě lze podat elektronicky prostřednictvím formuláře na webu MPSV:

https://jenda.mpsv.cz/

            Na poslední stránce formuláře se nachází čestná prohlášení. Zároveň si na této stránce můžete požádat o zkontrolování příjmů a toho, zda splňujete limit příjmu do 1 000 000 Kč. Pokud toto políčko zaškrtnete, ověří si úřad práce Vaše příjmy ještě před výplatou příspěvku. Úřad práce si vyžádá údaje od finančního úřadu nebo ČSSZ a posoudí, zda se příjem z prodeje pozemku započte do rozhodného příjmu pro nárok na jednorázový příspěvek na dítě či nikoli. Tím zabráníte případné neoprávněné výplatě příspěvku.

            Žádost o jednorázový příspěvek na dítě také můžete podat osobně na vybraném pracovišti Czech POINT na obecních, městských nebo krajských úřadech, kde s Vámi žádost vyplní tamní pracovník. Od října bude možné žádat i přes kontaktní místa Czech POINT na České poště.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

 

Renata

Dobrý den, chtěli bychom si požádat o příspěvek 5000 Kč na dítě. Limit příjmů splnujeme, ale nevím, zda se do příjmů pro tuto dávku započítává i příjem z prodeje pozemku v loňském roce. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. R.

Dobrý den,

            nárok na jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč vzniká tehdy, pokud rozhodný příjem posuzovaných osob (rodiče), s nimiž dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhl 1 000 000 Kč. Rozhodný příjem se stanoví jako součet příjmů všech posuzovaných osob, přičemž mezi tyto příjmy patří zejména příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, dávky nemocenského pojištění, důchody, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, výživné apod. Do rozhodného příjmu se dále zahrnují i ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, jestliže nejsou od daně z příjmů osvobozeny, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení (§ 2 a § 3 Zákona o jednorázovém příspěvku na dítě).

            Příjem z prodeje pozemku se pro účely daně z příjmů řadí mezi ostatní příjmy. Příjem z prodeje pozemku je osvobozen od daně z příjmů, je-li splněna podmínka vlastnictví po zákonem danou dobu. Byl-li pozemek nabyt před 1. lednem 2021, je příjem z jeho prodeje osvobozen od daně z příjmu, dosahuje-li doba mezi nabytím vlastnického práva k pozemku a jeho prodejem alespoň 5 let. V případě prodeje pozemku nabytého po 1. lednu 2021 je příjem z prodeje osvobozen od daně, je-li splněna podmínka vlastnictví po dobu nejméně 10 let. Lhůta pro osvobození příjmu z prodeje pozemku v délce 10 let (resp. 5 let) se zkracuje o dobu, po kterou byl pozemek prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

            U pozemků nabytých po 1. lednu 2021 se uplatní osvobození od daně z příjmů také tehdy, bude-li výtěžek z prodeje pozemku použit na uspokojení vlastní bytové potřebyPeněžní prostředky získané z prodeje je třeba použít na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, kdy byly peněžní prostředky získány. Podmínka pro osvobození je též splněna, pokud byly peníze použity na uspokojení vlastní bytové potřeby v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím (§ 4 Zákona o daních z příjmů).

            Lze předpokládat, že příjem z prodeje pozemku bude zahrnut do rozhodného příjmu pro účely nároku na jednorázový příspěvek na dítě, jestliže se na tento příjem nevztahovalo osvobození od daně z příjmů. Příjmy od daně osvobozené by do rozhodného příjmu neměly být započteny. Žádost o jednorázový příspěvek na dítě lze podat elektronicky prostřednictvím formuláře na webu MPSV:

https://jenda.mpsv.cz/

            Na poslední stránce formuláře se nachází čestná prohlášení. Zároveň si na této stránce můžete požádat o zkontrolování příjmů a toho, zda splňujete limit příjmu do 1 000 000 Kč. Pokud toto políčko zaškrtnete, ověří si úřad práce Vaše příjmy ještě před výplatou příspěvku. Úřad práce si vyžádá údaje od finančního úřadu nebo ČSSZ a posoudí, zda se příjem z prodeje pozemku započte do rozhodného příjmu pro nárok na jednorázový příspěvek na dítě či nikoli. Tím zabráníte případné neoprávněné výplatě příspěvku.

            Žádost o jednorázový příspěvek na dítě také můžete podat osobně na vybraném pracovišti Czech POINT na obecních, městských nebo krajských úřadech, kde s Vámi žádost vyplní tamní pracovník. Od října bude možné žádat i přes kontaktní místa Czech POINT na České poště.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.