SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:

1983, Mgr., Knihovnictví - informační studia, FF UK v Praze
1986, PhDr., vědní a sociální informatika a komunikace, FF UK v Praze
1995, C.C.S.N., counselling for people with special needs, University of Alberta, Kanada
1997, Mgr., speciální pedagogika, PedF MU v Brně
2000, Ph.D., speciální pedagogika a poradenství, PedF UK v Praze
2005, Psychologie pro speciální pedagogy (2-leté rozšiřující studium v rámci CŽV), FF UK v Praze

Praxe:

1983 – 1989, VŠST v Liberci, odborný knihovník
1992 – 2010, TU v Liberci, vedoucí poradny a odborný asistent (sociální práce, speciální pedagogika)
2011 – 2013, Domov na zámku Bystré u Poličky, sociální pracovník
04/2013 – dosud, CMTF UP v Olomouci, odborný asistent na Katedře křesťanské sociální práce
2013 - dosud, VOŠ sociální Caritas v Olomouci, externí učitel
2007 – dosud, FSS MU v Brně, externí učitel
OSVČ v oblasti pomáhajících profesí (konzultační, expertní a vzdělávací činnost)

Kurzy a výcviky:
2013, 2014, 2015: Kurz Sociálně-právní změny v oblasti zdravotního postižení. APZP, Praha
2013: Kurz Aplikace psychologických disciplín v práci s klientem. APZP, Praha
2012: Kurs Práce s krizí a tělem. TVS – FOKUS, Praha
2011: Kurz Možnosti zvládání obtížných situací v práci s klientem. TVS – FOKUS, Praha
2011: Kurz Úzkost v našem životě a životě našich klientů. TVS – FOKUS, Praha
2007: Kurz Psychiatrické minimum. TVS – FOKUS, Praha
1997: Výcvikový kurz, Tyfloservis Praha, přístupy k lidem se zrakovým handicapem
1994: OÚSS Liberec, výcvikově-poradenský kurz k sexualitě osob s mentálním postižením
1991 – 93: AJAK Praha, kurzy obecné a pedagogické psychologie a komunikativních dovedností

Publikační činnost:
MATOUŠEK, O. a kol.: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. 570 s. ISBN 978-80-262-0366-7. L. Novosád - autorství hesel: Chráněná pracoviště, s. 421 - 423; Lidé s tělesným postižením, s. 391 - 392; Poradenství pro osoby se zdravotním postižením, s. 423 – 424; Ústavní zařízení pro lidi s postižením (s O. Matouškem), s. 417 - 419.
Novosad L.: Tělesné postižení jako fenomén i životní realita. Praha: Portál 2011. ISBN 978-80-7367-873-9. 176 s.
Novosad l.: Osoby s tělesným postižením. In: Michalík J. a kol.: Zdravotní postižení a pomáhající profese. Str. 180 – 268. Praha: Portál 2011. ISBN 978-80-7367-859-3. 442 s.
Novosad l.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Portál, Praha 2009. 272 s. ISBN 978-80-7367-509-7.
Novosad L.: Základy speciálního poradenství. Struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Portál, Praha 2000, reedice 2006. 159 s. ISBN 80-7178-197-5.
Novosad L.: Člověk, výchova a tělo, tělesnost, tělesné postižení. In: Novosad L., Švingalová D.: Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filozofie výchovy (Příspěvky k filozofii výchovy v pomáhajících profesích), str. 5–6 a 79–125. PdF UK – Karolinum, Praha 2002, reedice 2004. 126 s. ISBN 80-7290-091-9.
+ desítky odborných statí a 12 studijních textů pro VŠ

Organizace v níž působím


CMTF UP v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce, odborný asistent s vědeckou hodností.

z.s.InternetPoradna.cz - sociální pracovník

z.s. Asociace poraden pro OZP ČR, předseda
z.s. Asociace vysokoškolských poradců, 2. místopředseda

Kontakt:
libor.novosad@seznam.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .