SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Chrastina Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
2002-2007: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy (USZP). Ukončeno v roce 2007 titulem Mgr.

2008-2011: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií: Speciálně pedagogická andragogika (specializace: somatopedie a psychopedie). Ukončeno v roce 2011 titulem Bc.

2011–2013: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií: navazující studijní program Speciální pedagogika. Specializace: somatopedie a psychopedie. Ukončeno v roce 2013 titulem Mgr.

2008-2014: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd: Doktorský studijní program Ošetřovatelství (Nursing). Ukončeno v roce 2014 titulem Ph.D.


Dříve sociální pracovník projektu RESTART o. s. InternetPoradna.cz.


Publikační činnost - výběr:

CHRASTINA, J. 2007. Prevence kolorektálního karcinomu a informovanost veřejnosti Olomouckého kraje o tomto onemocnění. In MÁDROVÁ, L., GREGOR, M. (eds.). Studentská vědecká odborná konference Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2007). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2007. s. 86-102. ISBN 978-80-244-2152-0. (příspěvek ve sborníku)

CHRASTINA, J. 2008. Teoreticko-praktická příprava studentů CARITAS VOŠs Olomouc k poskytnutí první pomoci a její význam v rámci práce sociálního pracovníka. In PALAŠČÁKOVÁ, D. (ed.). Spravedlnost a služba III. Sborník odborných příspěvků a studijních textů. Olomouc: CARITAS-VOŠs Olomouc, 2008. s. 108–117. ISBN 978-80-254-3383- 6. (příspěvek ve sborníku)

CHRASTINA, J. 2009. Principy testů určených k detekci okultního krvácení do stolice a jejich charakteristika. Interní medicína pro praxi. 2009, roč. 11, č. 4, s. 193–196. ISSN 1212-7299. (článek v časopise)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., MAREČKOVÁ, J. 2009. Životní styl s chronickou nemocí – teoretická východiska. In ČÁP, J., ŽIAKOVÁ, K. (eds.). Teória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Martin: Jeseniova lékarská fakulta, 2009. s. 193–207. ISBN 978-80-88866-61-9. (příspěvek ve sborníku)

CHRASTINA, J., MAREČKOVÁ, J. 2009. Edukace klientů k provádění testů k detekci okultního krvácení do stolice. Interní medicína pro praxi. 2009, roč. 11, č. 11, s. 524–526. ISSN 1212-7299. (článek v časopise)

CHRASTINA, J., TOMANOVÁ, D., MAREČKOVÁ, J. 2009. Astma bronchiale – edukační dopad na jedince, pedagogické prostředí a aktivity školy. PROFESE on-line. 2009, roč. II.,
č. 04/2009, s. 186–199. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2009. Astma bronchiale v dětském věku a trávení volného času. In ŠVESTKOVÁ, R. (ed.). Dítě a zdravý životní styl. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, 2009. Interaktivní podoba CD-ROM sborníku. (příspěvek ve sborníku)

CHRASTINA, J. 2010. Specifika chronické nemoci a sociální práce s chronicky nemocnými. In BEDNÁŘ, M., PALAŠČÁKOVÁ, D. (eds.). Spravedlnost a služba IV. Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. Olomouc: CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, 2010. s. 77–87. ISBN 978-80-254-7050-3. (příspěvek ve sborníku)

PASTUCHA, D., RIPPLOVÁ, D., VÁVROVÁ, P., HYJÁNEK, J., CHRASTINA, J. 2010. Management multioborové spolupráce při léčbě dětské obezity. PROFESE on-line. 2010, roč. III, č. 3/2010, s. 175-174. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2010. Identifikace limitů životního stylu chronicky nemocných a možné přístupy k jejich zkoumání s využitím ošetřovatelských diagnostických domén. In SIKOROVÁ, L., BUŽGOVÁ, R. (eds.). VIII. mezinárodní sympozium ošetřovatelství: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Fakulta zdravotnických studií, 2010. s. 46–47. ISBN 978-80-7368-694-9. (abstrakt ve sborníku)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2010. Využití metodologické triangulace kvalitativního výzkumu pro zkoumání limitů životního stylu chronicky nemocných dle ošetřovatelských domén. PROFESE on-line. 2010, roč. III, č. 3/2010, s. 151-164. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., KRÁTKÁ, A. 2010. Edukační dopad a životní styl s astma bronchiale. In DORKOVÁ, Z. (ed.). Pedagogika v ošetřovatelství – tradice, současnost
a perspektivy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut zdravotnických studií, 2010. s. 38–48. ISBN 978-80-7318-995-2. (příspěvek ve sborníku)

ZNALEZIONA, J., CHRASTINA, J., RANC, V., PETR, J., GINTEROVÁ, P., ŠEVČÍK, J., MAIER, V. 2010. Determination of D,L-lactic acid in serum from diabetic patients by CE-ESI-MS. 28th ISC on Chromatography. 12th-16th September 2010. Valencia, Spain. (poster)

KRÁTKÁ, A., TRETEROVÁ, S., CICHÁ, M., CHRASTINA, J. 2010. Metakognitivně koncipovaná výuka a její přínos v profesní přípravě (nejen) všeobecných sester. In DORKOVÁ, Z. (ed.). Pedagogika v ošetřovatelství – tradice, současnost
a perspektivy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut zdravotnických studií, 2010. s. 49–53. ISBN 978-80-7318-995-2. (příspěvek ve sborníku)

ZNALEZIONA, J., MAIER, V., PETR, J., CHRASTINA, J., ŠEVČÍK, J. 2011. MEKC Determination of Nilutamide in Human Serum Using Sweeping in High Salt Sample Matrix. Chromatographia. 2011, vol. 74, no. 1–2, pp. 151–155. ISSN 0009-5893. (článek v časopise s IF)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., ŽIAKOVÁ, K., SCHWETZOVÁ, D., VRÁNOVÁ, V. 2011. Chronická nemoc, její definování a chápání pohledem nemocného a rodinných příslušníků. In ČÁP, J., ŽIAKOVÁ, K. (eds.). Teória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve. Martin: Jeseniova lékarská fakulta, 2011. s. 112–127. ISBN 978-80-89544-00-4. (příspěvek ve sborníku)

SCHWETZOVÁ, D., VRÁNOVÁ, V., CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2011. Kvalita života rodiny u dítěte s nádorovým onemocněním v oblasti centrálního nervového systému. In ČÁP, J., ŽIAKOVÁ, K. (eds.). Teória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve. Martin: Jeseniova lékarská fakulta, 2011. s. 337–344. ISBN 978-80-89544-00-4. (příspěvek ve sborníku)

UŘIČÁŘOVÁ, Z., CICHÁ, M., CHRASTINA, J. 2011. Problematika kolorektálního karcinomu a jeho prevence. Profese on-line. 2011, roč. IV., č. 2/2011, s. 33–38. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., JEŽORSKÁ, Š., BÁRTLOVÁ, S. 2012. Zkoumání limitů životního stylu osob s chronickým onemocněním (první zkušenosti se specifickou metodikou kvalitativního výzkumu v ošetřovatelství).Kontakt. 2012, roč. 14, č. 3, s. 298–314. ISSN 1212–4117. (článek v časopise)

MAIER, V., CHRASTINA, J., PETR, J., ŠEVČÍK, J. 2011. Determination of ramipril in human body fluids by capillary electrophoresis with mass spectromectry. Nordic Separation Science Society 6th Conference. 24.–27. 8. 2011. Riga, Latvia. (poster)

MAIER, V., CHRASTINA, J., PETR, J., ŠEVČÍK, J. 2011. Determination of ramipril in human body fluids by capillary electrophoresis with mass spectromectry. Nordic Separation Science Society 6th Conference. 24.–27. 8. 2011. Riga, Latvia. (abstrakt ve sborníku)

ZNALEZIONA, J., MAIER, V., PETR, J., CHRASTINA, J., ULRICHOVÁ, J., ŠEVČÍK, J. 2011. Antiandrogens determination in serum by capillary electrophoresis possibility of drugs´ preconcentration. Nordic Separation Science Society 6th Conference. 24.–27. 8. 2011. Riga, Latvia. (poster)

ZNALEZIONA, J., MAIER, V., PETR, J., CHRASTINA, J., ULRICHOVÁ, J., ŠEVČÍK, J. 2011. Antiandrogens determination in serum by capillary electrophoresis possibility of drugs´ preconcentration. Nordic Separation Science Society 6th Conference. 24.–27. 8. 2011. Riga, Latvia. (abstrakt ve sborníku)

GINTEROVÁ, P., ZNALEZIONA, J., PETR, J., CHRASTINA, J., ŠVIDRNOCH, M., ŠEVČÍK, J., ONDRA, P., VÁLKA, I., MAIER, V. 2012. Kapilární elektroforéza ve spojení s hmotnostní spektrometrií v toxikologické analýze. Chemické listy 6, roč. 2012, s. 486. ISSN 0009 – 2770. (abstrakt v IF sborníku)

JEŽORSKÁ, Š., KOZYKOVÁ, J, CHRASTINA, J. 2012.Syndrom vyhoření u všeobecných sester pracujících s onkologicky nemocnými. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2012, roč. 2, č. 2, s. 56–62. ISSN 1338–6263. (článek v časopise)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., JEŽORSKÁ, Š. 2012. Kvalitativní výzkum limitů životního stylu jedinců s roztroušenou sklerózou. In KISVETROVÁ, H., MACHÁLKOVÁ, L. (eds.). Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 16–17. ISBN 978-80-244-3292-2. (abstrakt ve sborníku)

CHRASTINA, J., JEŽORSKÁ, Š. 2013. Hodnotící a měřící nástroje u onemocnění astma bronchiale. In SIKOROVÁ, L., BUŽGOVÁ, R. (eds.). Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2013. s. 39–46. ISBN 978-80-7464-264-7. (příspěvek ve sborníku)

JEŽORSKÁ, Š., CHRASTINA, J. 2013. Motivace studentů FZV UP v Olomouci k práci s onkologickými pacienty. In SIKOROVÁ, L., BUŽGOVÁ, R. (eds.). Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2013. s. 53–59. ISBN 978-80-7464-264-7. (příspěvek ve sborníku)

JEŽORSKÁ, Š., HRTŮSOVÁ, T., ČERNÁ, M., CHRASTINA, J. 2013. Sociální opora jako protektivní faktor duševního zdraví. PROFESE on-line. 2013, roč. 6, č. 1, s. 17–22. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)

CHRASTINA, J. 2013. Výzkumy subjektivní kvality života skrze SQUALA standardizovaný dotazník. In HRACH, K. (ed.). Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách – 1. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 141. ISBN 978-80-7414-614-5 (abstrakt ve sborníku)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., KREJČÍŘOVÁ, O., JEŽORSKÁ, Š. 2014.Výzkumy subjektivní kvality života SQUALA standardizovaným dotazníkem. PROFESE on-line. 2014, roč. VII, č. 1, s. 1–8. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)

JEŽORSKÁ, Š., VÉVODA, J., CHRASTINA, J. 2014. Motivace sester a syndrom vyhoření: existuje souvislost? PROFESE on-line. 2014, roč. VII, č. 1, s. 9–15. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2013. Limity životního stylu chronicky nemocných. In VÉVODA, J. et al. (eds.). Výzkum ve zdravotnictví – příklady metodik. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 27–29. ISBN 978-80-244-3905-1. (abstrakt ve sborníku)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2013. Lifestyle Limitations in the Chronically Ill. In VÉVODA, J. et al. (eds.). Výzkum ve zdravotnictví – příklady metodik. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 7–9. ISBN 978-80-244-3905-1. (abstrakt ve sborníku)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2014. Kvalitativní výzkum limitů životního stylu u dospělých osob s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Sborník VaV – KA04 plnotexty (v tisku) (příspěvek ve sborníku)

CHRASTINA, J., KANTOR, J., KRAHULCOVÁ, K., FINKOVÁ, D. 2014. Design (mnoho)případové studie ve (speciálně)pedagogickém výzkumu. E-Pedagogium. 2014. ISSN 1213-7499. (v tisku) (článek v časopise)

CHRASTINA, J., KANTOR, J., KRAHULCOVÁ, K., FINKOVÁ, D. 2014. (Multiple) Case Study Design in (Special) Education Research.In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. Conference Proceedings, volume III. s. 3–9. ISBN 978-619-7105-24-7. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2014B13. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)

CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., KANTOR, J., FINKOVÁ, D., KRAHULCOVÁ, K. 2014. Qualitative Research of Lifestyle Limitations in Adults with Chronic Illnesses. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. Conference Proceedings, volume II. s. 705–712. ISBN 978-619-7105-23-0. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2014B12. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)

FINKOVÁ, D., CHRASTINA, J., FINK, M. 2014. Instructor of spatial orientation as one of the determinants of successful inclusion of people with visual impairment in the Czech Republic. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. Conference Proceedings, volume III. s. 425–431. ISBN 978-619-7105-24-7. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2014B13. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)

KRAHULCOVÁ, K., CHRASTINA, J. 2014. Specifics of drama therapy for people with drug addiction in the complex therapeutic proces in detoxical department. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. Conference Proceedings, volume II. s. 855–860. ISBN 978-619-7105-23-0. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2014B12. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)

CHRASTINA, J., BEDNÁŘOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L. 2014. Kvalita života nemocných s chronickou pankreatitidou – možnosti posouzení fenoménu ve výzkumu. Kontakt. 2014. (v tisku) (článek v časopise)

CHRASTINA, J., BEDNÁŘOVÁ, D.2014. Chronická bolest jako dominující a determinující faktor životního stylu nemocných s chronickou pankreatitidou. Bolest.2014. ISSN 1212-0634. (v tisku) (článek v časopise)

CHRASTINA, J., TOMANOVÁ, M. 2014. Přístupy ovlivňující chronickou spasticitu u klientů s mozkovou obrnou. Speciální pedagogika. 2014. ISSN 1211-2720. (v tisku) (článek v časopise)

CHRASTINA, J., SLAVÍKOVÁ, M. 2014. Problematika umělé a domácí umělé plicní ventilace u dětských klientů se spinální svalovou atrofií. Kazuistiky v alergologii, pneumologii
a ORL. 2014. ISSN 1802-0518. (v tisku) (článek v časopise)

CHRASTINA, J., DOUPALOVÁ, P., VÁCLAVÍK, J. 2014. Neinvazivní měření krevního tlaku u hypertenzních pacientů. Intervenční a akutní kardiologie. 2014. ISSN 1213-807X. (v tisku) (článek v časopise)

DOUPALOVÁ, P., CHRASTINA, J., VÁCLAVÍK, J. 2014. Přístupy neinvazivního měření a monitorace krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí. Intervenční a akutní kardiologie. 2014. ISSN 1213-807X. (v tisku) (článek v časopise)Projektová a grantová činnost - výběr:

1) Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2010: Limity životního stylu chronicky nemocných v diagnostických ošetřovatelských doménách (FZV_2010_001): hlavní řešitel

2) „Tvorba a implementace edukačního systému zdravého životního stylu – podpora pohybové aktivity na školách a školských zařízeních“. OP VK projekt (CZ.1.07/1.3.00/14.0008) – člen řešitelského týmu.

3) Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2011: Metodologie zkoumání životního stylu v ošetřovatelství (FZV_2011_003): hlavní řešitel

4) Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2011: Systém řízení opatrovnické péče o nekompetentní seniory ve vybraných regionech České republiky (FZV_2011_006): člen řešitelského týmu

5) Partnerství a sítě pro excelenci v oboru chemie. OP VK projekt (Reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0065) – člen řešitelského týmu.

6) Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2012: Edukace onkologicky nemocných v pregraduální přípravě všeobecných sester FZV UP v Olomouci (FZV_2012_002): člen řešitelského týmu

7) „Rozšíření možností při přijímání a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci“. OP VK projekt (Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/29.0017) – člen řešitelského týmu

8) „Podpora lidských zdrojů ve VaV nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc“. OP VK projekt (Reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0163) – člen řešitelského týmu (zástupce garanta klíčové aktivity)

9) Fond rozvoje vysokých škol MŠMT ČR: Tvorba nového předmětu "Základy speciální pedagogiky pro bakalářské studijní obory FZV UP v Olomouci" (893/2013): hlavní řešitel

10) IRP MŠMT 2013: Modernizace stávající IT datové infrastruktury FZV UP v Olomouci prostřednictvím rozšíření úložišť dat: hlavní řešitel

11) Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2013: Výzkumy kvality života pomocí SQUALA standardizovaného dotazníku (FZV_2013_002): hlavní řešitel

12) Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2013: Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc (FZV_2013_003) – spoluřešitel

13) Badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání. OP VK projekt (reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/45.0035) – člen řešitelského týmu za PdF UP v Olomouci

14) „Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)“. OP VK projekt (reg. č.: CZ.1.07/1.300/19.0014) – člen řešitelského týmu – lektor

15) Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci: Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření: hlavní řešitel


Členství v redakčních radách časopisů a odborných společnostech, sekcích:

1) PROFESE on-line (ISSN 1803–4330) – výkonný redaktor (do 01/2014)
2) Česká pedagogická společnost – člen
3) Masarykova česká sociologická společnost – člen
4) Česká asociace pedagogického výzkumu – člen
5) ŽURNÁL Univerzity Palackého v Olomouci, redaktor za FZV UP v Olomouci (do 01/2014)
6) International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) – člen
7) Člen seznamu oponentů projektů FRVŠ
8) Člen Grantové rady Univerzity Palackého v Olomouci (do 03/2013)
9) Executive Editor časopisu Journal of Exceptional People (JEP).
10) Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s. – člen


Recenzent časopisů:

1) Florence (ISSN 1801-464X)
2) Central European Journal of Nursing and Midwifery (ISSN 2336-3517)
3) Sociální pedagogika (ISSN 1805-8825)
4) Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation (ISSN 1804-1868)

Organizace v níž působím


Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta UP v OlomouciKontakt:


WWW: http://www.uss.upol.cz/cz/clenove/profil/chrastina/
email: jan.chrastina@seznam.cz


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .