SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Rozhovor s panem Moravcem - představitelem o. s. Agnis Rosa

InternetPoradna.cz, 10. 11. 2006 16:07Naši milí návštěvníci, opět jsme si pro vás připravili rozhovor, který by pro Vás mohl být dle našeho názoru zajímavým a obohacujícím. Tentokrát jsme se rozhodli vám představit novou neziskovou organizaci, která působí v Brněnském kraji a má celorepublikové ambice. Je zajímavá zejména svým celostním přístupem k člověku. Na naše všetečné otázky odpovídal její ředitel pan Moravec.

Zde si můžete stáhnout zvukový záznam rozhovoru (5 MB mp3).


InternetPoradna:Mohl byste nám ve stručnosti představit vaši organizaci?


Agnis Rosa:
Jsme novým, ojedinělým pojetím neziskové humanitární organizace. Podle referencí nadací a reakcí spřízněných organizací, jsme prý nadčasoví. V některých aspektech jsme jedinou organizací v republice, která prosazuje komplexní přístup v nabídce služeb a disponuje prvky, které prozatím nebyly u nás aplikovány. V některých nabídkách máme dokonce exkluzivitu, jako je nabídka týdenních, desetidenních a čtrnáctidenních rekondičních pobytových a ozdravných akcí s lékařskou péčí v lázních Darkov pro naše klienty se slevou až 35% oproti běžným cenám a pro naše klienty – seniory se slevou až 45%, opět oproti běžným zavedeným cenám, se započtením plné penze, ubytování, dvou procedur a jedním každodenním vstupem do rehabilitačního bazénu..


InternetPoradna: Čemu se tedy přesně věnujete?

Agnis Rosa:
Naše organizace s názvem Agnis Rosa vznikla jako reakce na dvouletý sociologický průzkum, který probíhal na území celé ČR ve spolupráci se sociologicko-právní, správní a sociologicko-zdravotnickou fakultou Masarykovy university v Brně a ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Brně. Nabídka služeb naší organizace je reakcí na skutečné reálné potřeby našeho regionu a své činnosti v současné podobě nabízí od roku 2004. Skutečná historie organizace sahá zpět až k roku 1996. Celým obdobím historie lze sledovat pečlivé hledání dnešní identity, dnešní podoby organizace.
Současná činnost naší organizace je pod odbornou garancí lékařů a odborných psychologických pracovníků a speciálních pedagogů. Nedílnou součástí je i osvětová, publicistická a vzdělávací činnost, poradenství v oboru životního stylu, fyzioterapie, v pořádání ozdravných pobytů a mnohé jiné aktivity potřebné pro cílové skupiny.

Předmět činnosti
- Poskytování rekvalifikačních kurzů
- Doučovací kurzy pro děti v nemocnicích
- Pořádání volnočasových vzdělávacích kurzů pro děti na školách
- Provoz psychologické, zdravotní, občanskoprávní a sociální poradny
- Poskytování asistenční služby a respitní péče
- Pořádání ozdravných pobytů
- Poskytování rehabilitace a fyzioterapie

Organizace především usiluje o to, aby její aktivity napomohly k vytvoření ucelené, nabídky sociálních a zdravotních služeb navazujících na činnosti státu a dalších příspěvkových organizací. Tento plán je stanoven pro střednědobý horizont dvou let, kdy předpokládáme zásadní podíl spolupracovníků v zaměstnaneckém poměru a vytvořenou stabilní organizační strukturu společnosti a vysoce kvalitní nabídku služeb.InternetPoradna: Pomáháte lidem se zdravotním postižením získat zaměstnání. Jaká je jejich šance se uplatnit? V čem spočívá vaše podpora?

Agnis Rosa:
Tento projekt vznikl jako reakce na současnou situaci v oblasti poskytování služeb znevýhodněným skupinám obyvatel. Opírá se o závěry, které vzešly z dvouletého průzkumu činnosti stávajících organizací a také o poznatky, že jsou stále ještě skupiny obyvatel, které postrádají nezbytnou pomoc.
Také výběr nabízených rekvalifikací byl stanoven dle statistických údajů a potřeb na trhu práce.
Náš přístup se liší v odbornosti přístupu volby oboru rekvalifikace. Myšleny jsou předběžné analytické pohovory s psychologem a volba takového oboru, který je optimální pro každého rekvalifikanta.
Skutečnou realizaci šance má ovšem každý v rukou sám. Naše organizace garantuje komplexní, průběžný poradenský servis každému účastníku rekvalifikace.


InternetPoradna: Zajímalo by nás, jaká je podle vás dostupnost a nabídka sociálních služeb v Brně. Co tu chybí nebo naopak přebývá?

Agnis Rosa:
V městě Brně je situace naprosto stejná jako v ostatních městech a to jak v dostupnosti, tak i v běžných problémech, potížích, které jsou v současnosti nemalé. Snad jsou menší odlišnosti v cílových skupinách, v nabídce, ve spektru služeb. Podstatně větší rozdíly jsou ale ve vnímaných prioritách pořizovatelů z pohledu finančního krytí nezbytných potřeb neziskových organizací.
V rozsahu námi nabízeného spektra služeb jsme jediní v komplexnosti nabídky, ve flexibilitě reakcí na požadavky, potřeby cílových skupin. Jsme jediní a máme exkluzivitu v poskytování rekondičních a ozdravných pobytů v lázních Darkov s výraznými slevami v ceně, 35 až 45% oproti standardním cenám na pobyt, terapie a stravu pro naše klienty.
Tak, asi jako všude, i u nás chybí možnosti účinné medializace naší činnosti, informovanost o připravovaných akcích, možnosti o presentaci hospodářských výsledků neziskových organizací. Chybí vůbec seriózní zájem všech medií o potřeby znevýhodněných skupin obyvatel, o problematice a životě pomáhajících organizací. Jsme součástí této společnosti a naprosto nám není lhostejný osud znevýhodněných skupin obyvatel. Nejsme organizací výdělečnou, komerční a myslím, že by tato skutečnost měla být brána médii na zřetel.


InternetPoradna:O čem chcete vy sami mluvit? Co chcete, aby o vás veřejnost věděla.

Agnis Rosa:
Velice důležité je zmínit se o skutečných důvodech, které vedly k šíři našeho spektra činnosti.
Můžeme brát člověka tak, jak nám doporučuje navyklý stereotyp způsobu myšlení. Potřebný jedinec má vůli řešit svoji sociální situaci. Vybereme mu standardní řešení, které budeme aplikovat. Zřejmě nastanou dvě možnosti. Buďto se trefíme do skutečné reality, která zachytí celou šíři všech působků, které mají buď přímý anebo nepřímý vliv na jeho sociální situaci, při které vznikla potřeba jejího řešení anebo se netrefíme, pak veškeré úkony, které měly pomoci, jednoznačně uškodí. Buďto okamžitě, nebo později, buďto definitivně, nebo další komplikací situace. Což už není podstatné.
Holistické pojetí péče o postižené, stejně tak, jak je svět propojen vzájemnými vztahy, vlivy prostředí, vnitřních, skrytých možností, ale i vnějších podmínek a vzájemných interakcí, stejně tak je propojen jedinec ve společnosti. Vnitřními podmínkami, možnostmi, omezeními, dispozicemi vrozenými, získanými, ale také tužbami a danými možnostmi, které jsou opět v interakci ve společnosti a v návaznosti na ekonomický systém, platný v dané společnosti.
Proto je nezbytně nutné vnímat i člověka znevýhodněného v celém kontextu.
Není absolutně možná účinná pomoc řešením jednoho problému bez ohledu na vzájemnou provázanost všech okolností a potřeb, aniž bychom se vyhnuli riziku dalšího zhoršení situace, často s fatálními a většinou nezvratnými následky.InternetPoradna: Čím se liší vaše rekvalifikační kurzy, zejména kurzy práce na PC, od kurzů pořádaných Úřadem práce nebo komerčními firmami?

Agnis Rosa:
Prvním krokem je diagnostika - ve spolupráci s psychologem je třeba pohovor s klientem,vytipovat obor, směr, který bude potenciálního účastníka zajímat, vytipovat, na co se hodí, jaký obor je schopen vykonávat. Na základě toho mu nabídnout odpovídající vzdělávání - v oblasti výpočetní techniky, kurzů masérství a základů podnikání.
Druhým krokem je absolvování rekvalifikace
Třetím krokem je prezentace získaných dovedností každého účastníka, která má ukázat potenciálním zaměstnavatelům jeho schopnosti a napomoci k získání adekvátního pracoviště. Jsme napojeni na širokou síť malých a středních podnikatelů, kteří hledají schopné lidi, jsme napojeni na personální agentury, které mohou zprostředkovat zaměstnání. Důležitým partnerem jsou úřady práce.
Čtvrtým krokem je poradenský odborný servis, dozor nad seberealizací účastníka v daném oboru. Nabízíme pomoc jak psychologickou, sociálně právní, občanskoprávní, poradenství v oblasti účetnictví, daňových přiznání.

Nabídka rekvalifikačních kurzů je rozdělena do tří částí:
IT KURZY PC
V návaznosti na partnerskou smlouvu se společností MIPECOM (Využívání zkušených lektorů pro rekvalifikační kurzy zpracované ve spolupráci s ÚŘADY PRÁCE, rekvalifikace pro zdravotně a tělesně postižené, seniory a nezaměstnané). Kurzy jsou zaměřeny na:
- základy práce na PC (20 hodin)
- tvorba www stránek (50 hodin)
- správa sítě (100 hodin)
- programování (110 hodin)

A.1.2. MASÉRSKÉ KURZY
Rozsah: cca 160 hodin (55 hodin teorie, 105 hodin praxe). Předmětem jsou:
- sportovní masáže
- rekondiční masáž
- klasické masáže

Realizace rekvalifikačních kurzů je zajištěna v prostorách na ZŠ Antonínská. Nabídka je určena pro skupiny s 10 – 20ti účastníků. Absolventi kurzů získají rekvalifikační osvědčení.

A.1.3. ZÁKLADY PODNIKÁNÍ
Tato odbornost je určena pro všechny účastníky předchozích kurzů, kteří chtějí samostatně podnikat na živnostenský list. Předmětem jsou především:
- základy účetnictví (8 hodin)
- daňové minimum (8 hodin)
- právní minimum (8 hodin)
Tato nabídka se bude dále rozšiřovat, dle potřeb a zájmu klientely.


InternetPoradna: Jak je to s úhradou služeb pro vaše klienty? Zajímá nás zejména respitní péče a fyzioterapie, rehabilitace

Agnis Rosa:
Takže, za prvé: V naší nabídce jsou jednak služby, které jsou určeny pro zdravotně postižené, kde se výše úhrady určuje výší sponzorských darů a přidělenými státními dotacemi.
Za druhé jde o služby a část nabídky, kde jde o samofinancování. Tato část je nutná už z toho důvodu, že není dobré být výhradně odkázání na sponzorink a přidělené státní dotace.
Pokud jde o respitní péči, její výkon je určen především pro praktikanty a stážisty z řad studentů středních zdravotních škol. Zde studenti mají možnost ověřit si v praxi svoji dovednost a je určována individuálními potřebami klientely. Výše úhrady respitní péče je rovněž určena státními dotacemi a sponzorskými dary.
U fyzioterapie a rehabilitace je samozřejmě rozdílný přístup k požadované výši úhrady, kde se bere v úvahu, zda jde o klienta znevýhodněného anebo jestli jde o klienta, který je schopen uhradit běžnou cenu úkonu.InternetPoradna: Jste velkou organizací s mnoha různými aktivitami, ale na webových stránkách neuvádíte finanční zdroje ze kterých provozujete vaši činnost, Odkud čerpáte finance na jejich realizaci.

Agnis Rosa:
V současnosti se rozhodně nemůžeme hodnotit jako velká organizace. Naší snahou ovšem je stát se takovou organizací, jejíž činnost bude plně stabilizovaná, která bude schopná plnit bezezbytku všechny cíle, které si stanovila. Je pravdou, že se nám podařilo získat pro spolupráci důležité partnery jako je Masarykova univerzita, společnost MIPECOM, lázně Darkov, sdružení Trianon městská nemocnice Hořice a další. Výběr těchto partnerů byl určen podle klíče účelnosti a potřeby pro cílové skupiny naší klientely.
V našem případě jde o přirozený vývoj, který se opírá o průzkum potřeb, kde naší snahou je uvést do provozu takovou nabídku služeb, která je potřebná a která chybí. Jestli se nám podaří tuto podobu uvést plně do života závisí na reakci cílových skupin.
Zdroje financí pro nás jsou: samofinancování, sponzorské dary, státní dotace, fondy EU.
Naše významné sponzory uvádíme na našich webových stránkách pod heslem „Sponzoři“ na naší hlavní stránce www.ozdravne-programy.czInternetPoradna:
Zkuste nám trochu přiblížit výuku v nemocnicích, které se také věnujete?


Agnis Rosa:
Výuka v nemocnících je určena především pro dlouhodobě nemocné děti ve zdravotnických zařízeních, nemocnicích. Jde o výuku hlavních předmětů základních škol, což je matematika, čeština, jazyky, pokud je zájem i přírodopis a dějepis. Je hlavně určován zájmem dětské klientely. Hlavní způsobilost je dána samozřejmě vyjádřením lékařů, jejich souhlasem, ale i souhlasem rodičů. A zájmem dětského klienta. Výkon výuky je polem působnosti pro praktikanty pedagogické fakulty, kteří si mohou v praxi ověřit své získané dovednosti v pedagogické praxi. Neopominutelným prvkem je i to, že právě studenti nejsou ovlivněni negativními zkušenostmi a názory z běžné školské praxe, mají k dětským klientům proto blíže a jsou jimi lépe přijímání.


InternetPoradna: Jak vaše organizace vznikla? Jaký byl motiv toho, že jste se začali zaměřovat zejména na pomoc lidem s postižením?

Agnis Rosa:
Naše organizace vznikla v roce 1996 jako sdružení, které se především věnovalo vzdělávacím aktivitám. V průběhu činnosti se ale ukázalo, že dosah a účinnost je zaměřena výhradně na zájmové skupiny, které sice byly potřebné pro nově vznikající struktury společnosti, ale šlo pouze o výuku masážních technik, seznamování s odlišnými pohledy na svět, vycházejících z životních postojů, praktik a mouder dřívějších kultur. Tato praxe pro svá omezení byla časem odstavena do pozadí a v současnosti je prakticky minimalizována.
Bylo období, kdy organizace prošla hledáním nové orientace, hledala způsob jak se zaměřit na činnost, která by v praxi odpovídala jejímu skutečnému poslání. Pomoc potřebným k tomu, aby mohli žít svůj plnohodnotný život, aby našli svoje mosty k lidem.
Ne každý z nás měl, nebo má to štěstí nebýt omezen bariérami a hranicemi, které jsou stanoveny jakýmkoliv postižením, ať už zdravotním či tělesným postižením, postižením daným věkem, či sociálním znevýhodněním.
Jak se již zde několikrát řeklo, naše současná podoba je dána několikaletým průzkumem potřeb znevýhodněných skupin obyvatel.


InternetPoradna:Co plánuje vaše organizace do budoucna? Máte nějakou vizi, kterou byste chtěli zrealizovat?

Agnis Rosa:
Vývoj činnosti organizace v budoucnosti by neměl být určován vizí. Vize by mohla být jednak zavádějící a pak předem určuje hranice, brání flexibilitě, vývoji. Budoucnost, tvář organizace se bude vyvíjet především podle skutečných potřeb. Snad se dá zmínit jen hlavní záměr. Komplexní nabídka potřebných služeb a reálné – plně účelné pomoci pro skupiny znevýhodněných skupin obyvatel. Do toho samozřejmě patří stacionáře, chráněné dílny, volnočas, pobytové akce, rekvalifikace a vše, co se ukáže jako potřebné. Samozřejmě, hlavní slovo dá potřebnost pro cílové skupiny a výsledky naší činnosti, naší existence.


InternetPoradna: Kde vy osobně berete tu sílu a entuziasmus k tak náročné práci? Co děláte ve volném čase?

Agnis Rosa:
Každý z nás má vždy možnost zaujmout svůj osobní postoj ke všem jevům, které kolem nás probíhají, máme možnost mít vliv na jejich průběh. Každý z lidí má svoji možnost volby.
Záleží na každém, na jeho osobních zkušenostech, na jeho sociálním cítění, schopnosti empatie. Na jeho emoční, sociální inteligenci.Můžeme mít vliv na průběh dějů kolem nás. Vaše otázka zní, opis shora: Kde vy osobně berete tu sílu a entuziasmus k tak náročné práci? Odpověď zní: Z osobních zkušeností, z vlastních prožitků. Z pochopení toho, že člověk nedokáže být šťastný ve společnosti druhých, kteří nemají tu šanci svoji podobu štěstí prožít a z poznání, že těmto lidem lze pomoci najít jejich podobu plnohodnotného života.
Pracoval jsem dlouhá léta na nejrůznějších pracovištích, kde jsem se setkal s nejrůzněji znevýhodněnými dospělými i dětmi. Pochopil jsem, že je možné těmto lidem pomoci a pochopil jsem i skutečný rozsah jejich potřeb. Vzájemnou provázanost všech vlivů, které mohou mít vliv na kvalitu jejich života.
Hlavním zdrojem síly, energie, entuziasmu je především víra v to, že je možnost pomoci, že zvolený způsob je správný. Víra v dobro, ve spravedlnost.
Pokud pracujeme s vědomím, že naše snažení není marné, že má smysl a všechno naše konání nás dokáže naplnit vědomím, že náš život není marný, pak nic pro nás není těžké.
V druhé části otázky se ptáte, co dělám ve volném čase. Můj volný čas se snažím vyplnit četbou odborné ale i oddechové literatury. K mým koníčkům patři vážná hudba. Vejvanovský, Vivaldi, Jan Jakub Ryba, Bach. Rád si ale poslechnu i současnou hudební tvorbu. Nedělím hudbu na dobrou a špatnou. Spíše na dobře a špatně napsanou, na pochopenou a nepochopenou. Někdy i něco napíši. Dříve jsem psal do některých periodik. Věřím, že se k této činnosti jednou vrátím.


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: šestset devadesát dvě
číslicemi:
 


29. 06. 2007 22:07: kajan (jana.fis@centrum.cz)
Moc hezky se to čte a docela mě fascinuje spolupráce s nemocnicí
v Hořicích.Nebyl by tam na někoho kontakt? Fišerová
24. 04. 2007 15:59: ZdenaS (skorepova@vany-pro-seniory.cz)
Dobrý den,
mohla bych získat mail na pana Moravce nebo organizaci Agnis Rosa.Začali jsme vyrábět vany pro postižené občany a tak hledáme organizace, kde lidé tato vany potřebují.Moc děkuji Z.Skořepová www.vany-pro-seniory.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .