SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Archivované úvodníky Sluchové postižení

21. 08. 2019 21:33 : Máme velkou radost, že nás i letos Rožnov pod Radhoštěm - město přizvalo ke spolupráci při tradičním Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti. Jako obvykle se tam potkáte s kolegyněmi z iPoradny Katkou a Helou, které už se moc těší jak na pohodovou atmosféru, která na této akci vládne, tak samozřejmě na Vás...! Letos Vás čeká i něco nového a zajímavého pro Vaše mozkové závity... :-) Tak co říkáte, stavíte se? ;-) Už ve středu 4. září 2019 Vás od 12 hodin čekáme na rožnovském náměstí...
19. 11. 2015 22:55 : Nová kniha:
Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ
Jungwirthová Iva
Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u všech dětí, které špatně slyší, stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy. Jaké vady sluchu se u dětí mohou vyskytnout? Vady sluchu se podle závažnosti dělí na lehkou, střední a těžkou nedoslýchavost a na praktickou hluchotu. Mít sluchovou vadu neznamená, že člověk neslyší nic, stejně jako u zrakových vad i zde existuje různá míra závažnosti postižení sluchu. Důelžitá není diagnóza, ale jak dítě se sluchadly nebo s kochleárním implantátem vnímá mluvenou řeč. Ve speciálních školách těmto dětem chybí především to, co jim může dát pouze integrace - pozitivní vrstevnické řečové vzory a běžné sociální prostředí. Autorka vysvětluje, co s sebou nese vada sluchu, provází čtenáře přehledem pomůcek, které děti s vadou sluchu používají, a podrobně rozebírá výchovně-vzdělávací proces ve škole. Zdůrazňuje důležitost komunikace školy s rodiči a také s odborníky, provádí čtenáře možnostmi, které dává současná legislativa, a nabízí zkušenosti a návody z praxe. Ukázku z knihy a více informací najdete na www.portal.cz
20. 10. 2015 15:35 : Doporučujeme:
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
Podtitul: Praktické návody a důležité informace
Roučková Jarmila
http://obchod.portal.cz/userdata/images/hires/9788073679323.jpg Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením Kniha vychází ze zkušenosti, že dítě se sluchovým postižením se nejvíce naučí hrou v domácím prostředí. Úvodní texty poskytují rodičům srozumitelnou základní orientaci o sluchovém postižení, aby lépe porozuměli smyslu uvedených her a cvičení. První dvě kapitoly jsou zaměřeny obecněji, následující části se již zabývají konkrétně vždy jednou oblastí rehabilitačního procesu. Těžištěm knihy jsou soubory nápadů, her a cvičení pro rozvíjení dané oblasti. Cvičení jsou řazena přibližně podle vývojového stupně a jsou vhodná pro děti raného až předškolního věku. Většinu uvedených her a cvičení lze využít i u slyšících dětí, jsou vhodné zvláště pro ty, které mají komunikační problémy (opožděný vývoj řeči, dysfázie). Knihu využijí zejména rodiče malých dětí se sluchovým postižením a učitelky mateřských škol, které mají ve třídách integrované dítě se sluchovou vadou. Ukázku z knihy a více informací najdete na www.portal.cz
03. 02. 2014 17:35 : Nová kniha:
Péče o dítě s postižením sluchu
Muknšnáblová Martina
Kniha přináší potřebné informace pro poskytnutí kvalitní péče dítěti se sluchovým postižením jak zdravotníky, tak i pedagogy. Autorka popisuje nejčastější problémy související s péčí o dítě se sluchovým postižením – základní druhy sluchového postižení, jeho příčiny, projevy, prevence, diagnostika i způsoby terapie, respektive rehabilitace sluchových vad, ale především potřeby dětí a odlišnosti uspokojování jejich základních potřeb.
www.grada.cz
12. 07. 2012 10:51 : Nová kniha:
Audiológia
Kabátová Zuzana, Profant Milan a kolektív
Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované vyšetrovacie metódy, ktoré sa používajú v každodennej otorinolaryngologickej praxi, v audiologickom skríningu, na objektívne stanovenie prahu sluchu a pre neurootologickú diagnostiku. Samostatné kapitoly sú venované vyšetreniu tinitu, vplyvu hluku na sluchový orgán a vyšetreniam rovnovážneho aparátu, pomôckam pre rehabilitáciu porúch sluchu, implantátom. Jedinečný je komplexný pohľad na celú škálu moderných metód používaných v audiológii s veľkým množstvom konkrétnych príkladov a výsledkov vyšetrení.
www.grada.cz
29. 03. 2012 12:35 : Nová kniha:
Sluchové postižení
Horáková, Radka
Úvod do surdopedie Publikace tvoří základní vstup do oboru surdopedie. Za cíl si klade přinést čtenářům poznatky z oblasti diagnostiky sluchového postižení, charakterizovat možnosti korekce sluchových vad a popsat možnosti péče o jedince s poruchami sluchu. Zároveň se zaměřuje na témata z oblasti tlumočení znakového jazyka či péče neslyšících rodičů o své slyšící potomky. Dále se věnuje problematice hluchoslepoty, závažného duálního smyslového postižení. Knihu ocení studenti speciální pedagogiky, speciální pedagogové a další odborníci působící v oblasti péče o osoby se sluchovým postižením i rodiče dětí se sluchovým postižením.
Ukázky: Primární, sekundární, terciární vzdělávání a profesní uplatnění , Systém rané péče o děti se sluchovým postižením
Více o knize: www.portal.cz
18. 10. 2010 10:11 : Nová kniha:
Koktavost - vázaná
Viktor Lechta
Rozšířené a podstatně přepracované vydání knihy předního odborníka shrnuje současné poznatky o koktavosti, která představuje závažné narušení komunikační schopnosti. Uvádí přehled poruch plynulosti řeči a východiska pro jejich hodnocení, současné poznatky o příčinách a vývoji koktavosti, pravidla a metody pro její diagnostiku. Velká pozornost je věnována principům a metodám terapie s důrazem na současné trendy a přístupy.
Ukázka: Lidcombský program
Více o knize: www.portal.cz
13. 09. 2010 11:19 : Nová kniha:
Strukturované učení
Věra Čadilová, Zuzana Žampachová
Kniha shrnuje dosavadní zkušenosti s metodikou strukturovaného učení v Česku. Popisuje principy intervenční strategie, která je založena na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra a jiných neurovývojových poruch.
Ukázky: Strukturované učení, Příprava na přechod k plnění povinné školní docházky
Více o knize: www.portal.cz
17. 08. 2010 20:47 : Nová kniha:
Jak být v životě šťastnější
Heather Summers, Anne Watson
Také toužíte být šťastní, vyzařovat energii a mít trvale lepší náladu? Více se radovat ze života, více se smát, zažívat více příjemných chvil, být úspěšnější v životě, práci a ve vztazích? Tato úžasná knížka vám pomůže osvojit si nové návyky v chování a prožívání, které vás podpoří na cestě k dlouhodobému pocitu štěstí a naplnění. Štěstí nepřichází shůry, ale záleží na nás, na tom, co děláme, říkáme, kam jdeme, co si myslíme a čemu nasloucháme.
www.grada.cz
01. 08. 2010 09:27 : Nová kniha:
Metodika úpravy textů
Martina Daňová
Je nepopiratelným faktem, že dnes je schopnost číst s porozuměním nezbytností. Čtení slouží nejen k relaxaci a k získání informací, ale i k základní orientaci v moderní hektické době. Bohužel, existují skupiny dětí, pro které je získání této důležité dovednosti ztíženo - ať již se jedná o děti s dyslexií nebo děti sluchově postižené. Jak právě těmto dětem pomoci proniknout do tajů písmenek, jak je motivovat a nabídnout jim to nejlepší pro rozvoj jejich čtenářských dovedností - právě o tom pojednává kniha Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Inspiraci v ní mohou najít pedagogové, pracovníci v pomáhajících profesích i rodiče a další osoby blízké takto handicapovanému dítěti.
www.grada.cz
10. 07. 2010 11:53 : Nová kniha:
Komunikace se seniory
Eva Blahušová
Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory v institucích a v domácím prostředí. Speciální pozornost je věnována ageismu a jeho dopadu na vnímání stáří ve společnosti, na prožívání seniorů, na fyziologické změny související s dlouhověkostí a s rizikem kognitivní manipulace. Kniha vychází z tuzemských i zahraničních empirických studií.
www.grada.cz
26. 06. 2010 18:12 : Nová kniha:
Máte neklidné dítě?
Laniado Nessia
Musí být stále středem pozornosti? Je neurvalé k ostatním dětem? Nelze ho přimět na chvíli ke klidu? Je popudlivé pro nic za nic? Nevydrží u žádné činnosti? Rodiče, u jejichž dětí se projevují tyto nebo podobné poruchy chování, si kladou důležitou otázku, zda se jedná o přechodné problémy chování jejich dětí, nebo jestli jde o nějakou psychickou poruchu, kterou je třeba léčit. Jak to rozeznat a co dělat? Autorka představuje názory odborníků a vysvětluje problematiku chování dětí.
Ukázky: Michalova bunda, Já se nechci oblékat!
Více o knize: www.portal.cz
13. 06. 2010 18:10 : Nová kniha:
Účinné poradenství při terapii koktavosti
Jane Fraser
V jednotlivých kapitolách je věnována pozornost rodičům koktajících dětí i samotným dětem, dospívajícím i dospělým, kteří trpí koktavostí. Vedle popisu a námětu aplikací základních strategií užívaných v logopedickém poradenství autoři představují například v kapitole směrované k práci s rodiči balbutických dětí nedirektivní logopedickou intervenci s ukázkami konkrétně vedených rozhovorů. Kapitola věnovaná problematice skupinové terapie dětí školního věku nabízí v českém prostředí nové metody, které lze adekvátně aplikovat např. v logopedických skupinkách.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
30. 05. 2010 20:22 : Nová kniha:
ŠPL 15-Rozvoj sluchového vnímání
Renata Frančíková, Eva Štanclová
Pracovní sešit s předlohami ke kopírování nabízí úkoly zaměřené na procvičování abecedy. Je určen zejména pro práci s dětmi v mateřských školách, ale také rodičům, kteří chtějí připravit své dítě na zahájení školní docházky nebo se mu věnovat v rámci domácí přípravy v 1. ročníku ZŠ. Děti si budou hrát se slovy - porovnávat je, vyhledávat shodná a rozdílná, rozpoznávat jednoslabičná a víceslabičná. Dále budou vybarvovat, vyprávět o předmětech a zvířátkách na obrázcích, procvičí si sluchové vnímání hlásek, orientaci na ploše a koordinaci pohybů ruky a oka, což jim usnadní vstup do školy i první krůčky v ní. Součástí každého úkolu je mnoho doplňujících cvičení zaměřených na rozvoj základních kompetencí.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
15. 05. 2010 18:54 : Nová kniha:
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
Jarmila Roučková
Kniha vychází ze zkušenosti, že dítě se sluchovým postižením se nejvíce naučí hrou v domácím prostředí. Úvodní texty poskytují rodičům srozumitelnou základní orientaci o sluchovém postižení, aby lépe porozuměli smyslu uvedených her a cvičení. Knihu využijí zejména rodiče malých dětí se sluchovým postižením a učitelky mateřských škol, které mají ve třídách integrované dítě se sluchovou vadou.
Ukázky: Úvod, Začátek je nejtěžší
Více o knize: www.portal.cz
03. 05. 2010 08:50 : Nová kniha:
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
Sarah Newman
Rodiče a vychovatelé, kteří pečují o dítě s postižením, často mají množství informací o povaze zdravotního problému, ale mnohdy jim chybí konkrétní náměty a nápady, jak pomoci dítěti, které má určité speciální potřeby a odlišný způsob komunikace. Autorkou knihy je matka dítěte s opožděným vývojem a autismem. Na základě svých zkušeností a podrobných konzultací s mnoha odborníky a dalšími rodiči vytvořila knihu, která nabízí vychovatelům jednoduché ověřené činnosti podporující vývoj dítěte.
Ukázky: Waldonova metoda, Jednání s postiženými dětmi
Více o knize: www.portal.cz
17. 04. 2010 19:17 : Nová kniha:
Cvičení pro hyperaktivní děti
Marie Zemánková, Jana Vyskotová
Pohyb je základním principem živé i neživé přírody. Je projevem života a funkce lidského organismu. Je signálem i nositelem informací o procesech ve vnitřním prostředí lidského těla, ve vnitřních orgánech i o stavu mysli. Renomované české autorky vám proto přináší vybraná cvičení určená zejména pro hyperaktivní děti. Právě těm pomáhají upravit jejich zdravotní stav, a to pomocí známých i méně známých technik, které se osvědčily v dlouholetém používání při nápravě a léčbě pohybových poruch.
www.grada.cz
05. 04. 2010 14:18 : Nová kniha:
Motivační prvky při práci se seniory
Dana Klevetová, Irena Dlabalová
Jedinečnost této publikace spočívá v uceleném pohledu na problémy, které přicházejí s přibývajícím věkem. Holistický pohled je průvodcem celé knihy. Jak praktické rady, tak i řešení etických problémů, jimž se autorky věnují, mohou být pomocníky pro ošetřující personál ve zdravotnické i sociální sféře. Autorky rozebírají komunikační zlozvyky a zaměřují se také na techniky a příklady rozhovorů s osobami s demencí, poruchou zraku a sluchu. Velká pozornost je věnována umění profesionální komunikace se seniory.
www.grada.cz
20. 03. 2010 16:14 : Nová kniha:
Umění harmonie
Mark Evans, John Hudson, Paul Tucker
Pro každého, kdo potřebuje více energie, ale i lépe odpočívat a uvolňovat se, je tato celobarevná, ověřená a přístupná kniha ideálním základem. Na více než 350 návodných barevných obrázcích se naučíte, jak dosáhnout meditace, zásady jógy a tai-či, které vám pomohou zmírnit napětí, zlepšit vaši pohyblivost a uvolnit skrytou energii vašeho těla a tím zlepšit vaši celkovou tělesnou kondici.
www.grada.cz
05. 03. 2010 18:44 : Nová kniha:
Metodika úpravy textů
Martina Daňová
Je nepopiratelným faktem, že dnes je schopnost číst s porozuměním nezbytností. Čtení slouží nejen k relaxaci a k získání informací, ale i k základní orientaci v moderní hektické době. Bohužel, existují skupiny dětí, pro které je získání této důležité dovednosti ztíženo - ať již se jedná o děti s dyslexií nebo děti sluchově postižené. Jak právě těmto dětem pomoci proniknout do tajů písmenek, jak je motivovat a nabídnout jim to nejlepší pro rozvoj jejich čtenářských dovedností - právě o tom pojednává kniha Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Inspiraci v ní mohou najít pedagogové, pracovníci v pomáhajících profesích i rodiče a další osoby blízké takto handicapovanému dítěti.
www.grada.cz
20. 02. 2010 15:20 : Nová kniha:
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje
Lebeer Jo a kol.
Kniha seznamuje s některými z nejúspěšnějších programů pro rozvoj myšlení a podporu rozvoje dětí s odchylkami duševního vývoje způsobenými postižením nebo sociokulturním znevýhodněním.Publikace poskytuje podrobné informace včetně cvičení a postupů, které budou inspirací pro všechny, kdo pracují s postiženými dětmi i běžnými předškoláky a žáky prvních ročníků školy. Knihu uvítají speciální pedagogové, pedagogičtí psychologové, logopedi, učitelky mateřských škol, učitelé základních škol, třídní asistenti i rodiče.
Ukázky: Hranice speciálního vzdělávání, Zásady jazykové a řečové intervence
Více o knize: www.portal.cz
06. 02. 2010 15:18 : Nová kniha:
Překonejte komplex méněcennosti
Olivier Hauck
Kdo z lidí se někdy necítí trapně, příliš bezmocně nebo neschopně oproti ostatním? Většina lidí takový pocit někdy zažila, ale některým komplex méněcennosti kazí život. Bojácnost, hlavně chronická, často způsobuje, že se ti, kteří jí trpí, ohlížejí nejdříve na názory a hodnocení druhých lidí a podléhají působení svých emocí. Autor knihy představuje čtenáři postup, jak komplexu méněcennosti čelit.
Ukázky: Buďte nezávislí, Mějte se rádi
Více o knize: www.portal.cz
24. 01. 2010 16:20 : Nová kniha:
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
Jarmila Roučková
Kniha vychází ze zkušenosti, že dítě se sluchovým postižením se nejvíce naučí hrou v domácím prostředí. Úvodní texty poskytují rodičům srozumitelnou základní orientaci o sluchovém postižení, aby lépe porozuměli smyslu uvedených her a cvičení. Knihu využijí zejména rodiče malých dětí se sluchovým postižením a učitelky mateřských škol, které mají ve třídách integrované dítě se sluchovou vadou.
Ukázky: Úvod, Začátek je nejtěžší
Více o knize: www.portal.cz
02. 01. 2010 18:14 : Nová kniha:
ŠPL 15-Rozvoj sluchového vnímání
Renata Frančíková, Eva Štanclová
Pracovní sešit s předlohami ke kopírování nabízí úkoly zaměřené na procvičování abecedy. Je určen zejména pro práci s dětmi v mateřských školách, ale také rodičům, kteří chtějí připravit své dítě na zahájení školní docházky nebo se mu věnovat v rámci domácí přípravy v 1. ročníku ZŠ. Děti si budou hrát se slovy - porovnávat je, vyhledávat shodná a rozdílná, rozpoznávat jednoslabičná a víceslabičná. Dále budou vybarvovat, vyprávět o předmětech a zvířátkách na obrázcích, procvičí si sluchové vnímání hlásek, orientaci na ploše a koordinaci pohybů ruky a oka, což jim usnadní vstup do školy i první krůčky v ní. Součástí každého úkolu je mnoho doplňujících cvičení zaměřených na rozvoj základních kompetencí.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
18. 12. 2009 09:57 : Nová kniha:
Ergoterapie
Jana Jelínková, Mária Krivošíková, Ludmila Šajtarová
Ergoterapie je obor léčebné rehabilitace, jež pomáhá pacientům řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné. Tím podporuje aktivní začlenění do společnosti a přispívá k zachování optimální kvality života. Klienty ergoterapie jsou osoby, u nichž došlo v důsledku onemocnění, úrazu, vývojové vady či procesu stárnutí k potížím s vykonáváním každodenních aktivit.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
29. 11. 2009 11:37 : Nová kniha:
Řeč těla v praxi
Mary Hartley
Teorie, cvičení a modelové situace S lidmi komunikujeme různými způsoby. Přestože tou obecně nejuznávanější je slovní komunikace, řadu informací přijímáme a také vyjadřujeme beze slov, tedy postoji těla a gesty, mimikou tváře, barvou a silou hlasu a podobně. Autorka knihy Řeč těla v praxi vysvětluje jednak základní teorii týkající se různých stránek neverbální komunikace, ale především nabízí řadu podnětů, cvičení a modelových situací, ve kterých si čtenář může procvičit svou schopnost vnímat řeč těla u druhých a zároveň zlepšit své vlastní neverbální projevy.
Ukázky: Oční kontakt, Signály moci
Více o knize: www.portal.cz
16. 11. 2009 20:37 : Nová kniha:
Posilněte si svoji vůli
Tomáš Novák
Silná vůle, vůle žít, neměl dostatečnou vůli apod. Vůle je v moderní společnosti téměř mytické slovo.
www.grada.cz
18. 10. 2009 21:32 : Nová kniha:
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
Jarmila Roučková
Kniha vychází ze zkušenosti, že dítě se sluchovým postižením se nejvíce naučí hrou v domácím prostředí. Úvodní texty poskytují rodičům srozumitelnou základní orientaci o sluchovém postižení, aby lépe porozuměli smyslu uvedených her a cvičení. Knihu využijí zejména rodiče malých dětí se sluchovým postižením a učitelky mateřských škol, které mají ve třídách integrované dítě se sluchovou vadou.
Ukázky: Úvod, Začátek je nejtěžší
Více o knize: www.portal.cz
04. 10. 2009 14:59 : Nová kniha:
Řeč těla - vázaná
Allan a Barbara Peasovi
K aktualizovanému a podstatně rozšířenému vydání knihy Řeč těla (kniha je rozšířena zhruba o dvě třetiny) si Allan Pease přizval svou manželku Barbaru a novým způsobem pojednali všechna témata, která se nacházejí už v první verzi této knihy (teritoria a zóny, gesta rukou, polohy nohou, oční signály, společenská gesta atd.). Kniha je přehledně strukturovaná, napsaná zábavnou formou. Nezbytným doprovodem knihy jsou ilustrativní fotografie a kresby.
Ukázky: Úvod , Podání ruky se snahou získat kontrolu
Více o knize: www.portal.cz
13. 09. 2009 20:08 : Nová kniha:
Pevné objetí
Jiřina Prekopová
Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku, jsou pevně stanoveny její hlavní kroky a principy. V pevném objetí je třeba vyjádřit a konfrontovat vzájemné city, a to nejprve ty negativní (vzájemné výhrady). Ty musí být vyjádřeny autentickým, pro druhého vnímatelným způsobem, tedy nejen slovně. Kniha je psána pro rodinné terapeuty a pro rodiče.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
29. 08. 2009 16:25 : Nová kniha:
Malý princ v nás
Mathias Jung
Mathias Jung se v kratičkých kapitolách své knihy zamýšlí nad dramatickou dobou vzniku Saint-Exupéryho knihy a uvažuje o strachu či úzkosti, bez nichž není lidského růstu. Věnuje se jednotlivým tématům Malého prince a nabízí je čtenáři jako možnost k setkání s tématy jeho vlastního vnitřního světa.
Ukázky: Óda na přátelství , Krize
Více o knize: www.portal.cz
18. 08. 2009 11:04 : Nová kniha:
Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace
Kolektiv autorů
Ať už při studiu, v práci či jinde - denně se střetáváme s výzvou se něco nového naučit a zapamatovat si. Naštěstí existují metody, díky nimž můžeme významně zlepšit svou paměť, koncentraci a tím i schopnost se v něčem novém vzdělat.
www.grada.cz
18. 06. 2009 11:15 : Nová kniha:
Automasáž pro zdraví
Valeria Füchtner
V dnešní době při běžných potížích velmi rychle (a často i neuváženě) saháme po prášku proti bolesti či běžíme přímo za lékařem. Přitom v procesu uzdravení hraje nejdůležitější roli samoléčba a prevence. Není lepší uzdravit se přirozeným způsobem, a to dotykem vlastních rukou?
www.grada.cz
12. 05. 2009 08:43 : Nová kniha:
Cesta z mlčení
Viktorie Bartoníčková; Alžběta Dvořáková
Bývalou letušku postihuje po návratu z letní prázdninové cesty do Londýna cévní mozková příhoda, jejímž následkem je těžká afázie. Hrdinka zůstává uzavřená ve vlastním duševním světě, bez možnosti komunikace s okolím, ve velmi vážné životní situaci – před riskantní těžkou operací.
Ukázky: 1. kapitola, 4. kapitola
Více o knize: www.portal.cz
21. 04. 2009 12:24 : Nová kniha:
Posilněte si svoji vůli
Tomáš Novák
Silná vůle, vůle žít, neměl dostatečnou vůli apod. Vůle je v moderní společnosti téměř mytické slovo.
www.grada.cz
31. 03. 2009 10:15 : Nová kniha:
Předcházíme poruchám učení
Brigitte Sindelarová
Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ. Zabývá se diagnostikou již v předškolním věku, napravou poruch dříve než nastanou, cvičením pro rozvoj vnímání a koordinací pohybu a dalšími tématy.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
09. 03. 2009 10:22 : Nová kniha:
Zdravá výživa pro každý den Fórum zdravé výživy
Jan Piťha, Rudolf Poledne a kolektiv
Snad každý z nás ocení zbrusu novou knihu, která vychází ze zkušeností a praxe těch nejlepších českých odborníků na výživu. Ti všichni se snaží vyvrátit nepodložené mýty o výživě, které se v české společnosti objevují, a uvádí přehled nejzávažnějších rizik a chyb, jichž se ve stravování dopouštíme.
www.grada.cz
05. 02. 2009 10:29 : Nová kniha:
Paprsek slunce pro duši
Bruno Ferrero
Soubor krátkých příběhů pro radost i zamyšlení, povzbuzení i poučení, které vyvolávají otázky týkající se lidského jednání, života a vzájemných lidských vztahůRodiče, vychovatelé a všichni ti, kdo působí na mládež, mohou příběhy používat k oživení rozhovorů a výkladů.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
15. 01. 2009 11:29 : Nová kniha:
Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2009
Jan Přib
Znáte nový zákon o nemocenském pojištění? Spoluautor zákona vám na praktických příkladech vyloží všechna ustanovení, vysvětlí změny, upozorní na související ustanovení i na rozdíly od minulé právní úpravy a usnadní vám tak orientaci v nové právní úpravě.
www.grada.cz
12. 12. 2008 10:04 : Nová kniha:
Komunikace ve zdravotnické péči
Petr Weiss, Laura Janáčková
Kniha je zaměřena na specifika vztahu mezi lékařem a pacientem v jednotlivých oborech medicíny. Na základě obecných principů charakterizujících zvláštnosti komunikace v chirurgii, onkologii, gynekologii, sexuologii a dalších specializacích popisuje principy přístupů k pacientovi.
Ukázky: Úvod , Komunikace ve vnitřním lékařství
Více o knize: www.portal.cz
10. 11. 2008 10:36 : Nová kniha:
Poznáváme homeopatii Jak se léčit šetrně
Kateřina Formánková, Miriam Kabelková, Ilona Ludvíková
Knížka určená pro každou domácnost vyzdvihuje výhody a možnosti léčby homeopatiky, přípravky, které využívají přírodních látek ve velmi malých dávkách, a tím působí šetrně a léčí s ohledem na momentální zdravotní stav.
www.grada.cz
21. 10. 2008 10:52 : Nová kniha:
Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky
Romana Suchá
Knížka obsahuje 30 originálních říkanek doprovázených jednoduchými pohybovými hříčkami. Dítě opakuje veršovánky po dospělém a současně procvičuje prstíky, a tak rozvíjí své verbální dovednosti i jemnou motoriku, vytváří a posiluje artikulační, dechové i hlasové stereotypy.
Ukázky: Tučňák , Sýkorka
Více o knize: www.portal.cz
30. 09. 2008 09:54 : Nová kniha:
Terapeutická komunita Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí
Kamil Kalina
Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch. Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity a terapeutické komunity pro drogově závislé) a srozumitelně charakterizuje společné jádro všech typů terapeutické komunity
www.grada.cz
10. 09. 2008 07:37 : Nová kniha:
Akupresura pro rodiče s dětmi
Pier Luciano Andreoli, Emilio Minelli, Gianfranco Trapani
Praktický průvodce pro rodiče seznamuje s technikami léčení tlakem, pocházejícími z tradiční čínské medicíny. Autoři působí jako pediatři a odborníci na západní i východní techniky léčení, jsou konzultanty Světové zdravotnické organizace. Výklad je ilustrován barevnými fotografiemi.
Ukázky: Opakované infekce horních dýchacích cest , Alergická rýma
Více o knize: www.portal.cz
22. 08. 2008 07:06 : Nová kniha:
Alzheimerova nemoc 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe
Patricia R. Callone, Connie Kudlacek, Barbara C. Vasiloff, Jananaan Manternach, Roger A. Brumback
Tato srozumitelná příručka je doslova nabitá praktickými tipy jak zvládat péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí a udržet jejich kvalitu života co nejdéle. Publikace je určena všem pečovatelům o tyto nemocné z řad rodinných příslušníků i zdravotnických pracovníků.
www.grada.cz
30. 07. 2008 10:17 : Nová kniha:
Biblické příběhy v proměnách času
Jan Czech
Kniha ilustruje příběhovost lidských dějin na biblických (starozákonních) příbězích, které autor považuje za paradigmatické pozadí všeho, co člověk prožívá. Přivítají ji zájemci o narativní křesťanskou literaturu a biblioterapii.
Ukázky: Zavřená brána (Noe) , Čekání (Abraham)
Více o knize: www.portal.cz
08. 07. 2008 08:52 : Nová kniha:
Výchova a manipulace
Alina Wróbe
Problematika manipulace náleží v současné době mezi aktuální témata, a to nejen ve výchově jako takové, ale i v širších společenských kontextech. Dokonce i na poli pedagogickém byla idea svobody a demokracie dovedena téměř do krajnosti - problémy manipulace, autority, řádu či kázně byly mnohdy interpretovány zkresleně a zjednodušeně. Už staletí trvající střetávání manipulativní a komunikativní pedagogiky či autoritativních a antiautoritativních forem výchovy ukazuje, že otázka vhodné výchovy a rozvoje osobnosti dítěte je pokládána stále znovu a znovu. Kniha, kterou právě držíte v ruce, se proto věnuje právě těmto dvěma tématům - výchově a manipulaci. Autorka vymezuje základní definice manipulace, perspektivy, charakteristiky manipulace, pojetí manipulace v perspektivách mezilidské komunikace. Rozebírá manipulaci z hlediska psychologického, společenskopolitického, lingvistického a pedagogického. Vymezuje používané manipulační mechanismy a procesy. Text jistě osloví řadu studentů pedagog ických fakult, psychologie, sociologie, i zájemce o komunikaci. Doufáme, že se stane odborným příspěvkem nejen pro pedagogiku, psychologii či sociologii, ale i pro mnoho dalších společenských oborů.
www.grada.cz
20. 06. 2008 08:48 : Nová kniha:
Bilingvní rodina
Edith Harding-Esch, Philip Riley
Příručka poskytuje informace všem rodičům, kteří vychovávají své děti v bilingvním prostředí. Pomůže jim uchopit všechny faktory, které bilingvní výchovu ovlivňují, a nabídne jim rozličná řešení problémů, s nimiž se bilingvní rodina potýká. Informace doplňuje množství případových studií.
Ukázky: Co znamená být bilingvní , Strategie přepínání v konverzaci
Více o knize: www.portal.cz
02. 06. 2008 08:49 : Nová kniha:
Alzheimerova nemoc
Patricia R. Callone, Connie Kudlacek, Barbara C. Vasiloff, Jananaan Manternach, Roger A. Brumback
Tato srozumitelná příručka je doslova nabitá praktickými tipy jak zvládat péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí a udržet jejich kvalitu života co nejdéle. Publikace je určena všem pečovatelům o tyto nemocné z řad rodinných příslušníků i zdravotnických pracovníků. Čtenář bude po přečtení knihy vědět, které funkce si pacient uchovává i s postupující nemocí, jaké léky a další choroby ovlivňují průběh nemoci, jak je možné upravit prostředí, ve kterém pacient žije, aby byly denní životní úkony pro něj jednodušší. Příručka poradí pečovatelům na jaké právnické a finanční záležitosti se zaměřit i jaké jsou možnosti sociální a společenské podpory. Velmi cenné jsou rady jak se vyrovnat se změnami osobnosti a chování pacienta. Podle dostupných informací je v České republice v současné době 50-70 000 osob postižených touto nemocí a se stárnutím populace bude případů přibývat. Knihy, které poskytují informace o Alzheimerově nemoci a tipy jak ji zvládat, mají proto velký společenský význam.
www.grada.cz
13. 05. 2008 08:44 : Nová kniha:
Nebezpečí moci v pomáhajících profesích
Guggenbühl-Craig Adolf
Zkušený praktik na poli psychoterapie a poradenství se zamýšlí nad stinnými aspekty pomáhajících profesí, především nad tématem moci. Zabývá se především motivací, která vede člověka k tomu, aby vykonával obtížnou pomáhající profesi.
Ukázky: Je analýza odsouzena ke ztroskotání? , První kontakt.
Více o knize: www.portal.cz
28. 04. 2008 08:34 : Nová kniha:
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků
Pavel Uherek
V publikaci naleznete komplexní rozbor aktuální právní úpravy problematiky, která v poslední době prochází poměrně bouřlivým obdobím. Autor se soustřeďuje nejen na pravidla přístupu ke zdravotním údajům, sdělování údajů o zdravotním stavu a na ně navazující rozhodování soudních instancí, ale snaží se reagovat na aktuální trend. Tímto trendem je vyšší důraz na právo pacienta znát údaje o svém zdravotním stavu a dle své vlastní vůle s těmito údaji nakládat. Zabývá se podrobně výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Zákon obecně uvádí tři okruhy situací, v nichž povinná mlčenlivost může být prolomena: souhlas pacienta, výjimka je stanovena právním předpisem nebo je-li proti zdravotnickému pracovníkovi zahájeno řízení, v němž je přezkoumávána poskytnutá zdravotní péče. Rozebrána je i problematika právní odpovědnosti za porušení povinné mlčenlivosti, jsou popsány jednotlivé typy odpovědností – občanskoprávní, správněprávní, trestněprávní, smluvní, pracovněprávní a disciplinární. Praktickou součástí jsou zpracované vzorové formuláře, které mohou zdravotničtí pracovníci při nakládání s údaji o zdravotním stavu pacientů používat. Kniha v mnohém poradí nejen zdravotnickým pracovníkům, ale i pacientům, osobám blízkým či studentům středních i vysokých škol lékařského i právního zaměření.
www.grada.cz
13. 03. 2008 23:13 : Nová kniha:
Dyslexie v předškolním věku
Zelinková Olga
Kniha je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Autorka se zabývá často probíranými otázkami - např. Je nutné učit dítě číst již v předškolním věku? Více o knize: www.portal.cz
21. 02. 2008 18:17 : Nová kniha:
Cvičení pro rozvoj čtení
Pavel Svoboda
Průpravná zábavná cvičení pro vytváření správných návyků při čtení, k tříbení rozlišovacích schopností, k rozvoji paměti a fonematického vnímání. Při řešení úkolů dochází k propojování procesu čtení s osvojováním nových poznatků z oblasti zeměpisu, přírodovědy, literatury. Cvičení jsou vhodná pro domácí přípravu na vyučování i k obohacení výuky podle rámcových vzdělávacích programů. Svým zaměřením do oblasti stimulace okulomotorických pohybů je tato publikace ojedinělá a od jiných cvičení se liší motivační složkou. Kniha je určena dětem od 7 let, zejména začínajícím čtenářům a dětem se specifickými poruchami učení, rodičům, učitelům.
Více o knize: www.portal.cz
10. 09. 2007 15:12 : Zajímavá kniha:
Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní
Lipnická Milena
Preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie Součástí připravenosti dětí na vstup do školy je i dostatečná úroveň grafomotorických dovedností. V případě obtíží v této oblasti je vhodné začít s dětmi systematický nácvik. Publikace zpracovává program rozvoje...
http://obchod.portal.cz
10. 09. 2007 15:02 : Zajímavá kniha:
Dramaterapie
Milan Valenta
Jedinečná publikace na českém trhu je nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů, ale i zajímavým nahlédnutím do jedné z technik arteterapie pro laickou veřejnost. Psychoterapeuti, vychovatelé i vedoucí dramatických kroužků zde mohou najít inspiraci a informace o stále se rozvíjejícím oboru. Na poutavých příkladech z praxe autor vysvětluje jednotlivé fáze terapie i konkrétních sezení. Zvláštní pozornost si zaslouží část knihy věnovaná dramaterapeutickým sezením s mentálně postiženými klienty. www.grada.cz
24. 05. 2007 16:58 :

Pěkná kniha

Zajímavá a přínosná kniha vyšla před nedávnem v nakladatelství Portál. Je vhodná zejména pro logopedy ale i ty, kteří se chtějí zlepšit v mluvené češtině. Odkaz: Přehled české výslovnosti.
26. 01. 2007 16:38 : NOVINKA:
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
Roučková Jarmila
Kniha vychází ze zkušenosti, že dítě se sluchovým postižením se nejvíce naučí hrou v domácím prostředí. Úvodní texty poskytují rodičům srozumitelnou základní orientaci o sluchovém postižení, aby lépe porozuměli smyslu uvedených informací. Knihu si můžete na stránkách Portálu i prolistovat. http://obchod.portal.cz/kniha
10. 03. 2006 08:42 : Zajímavá kniha:
Bezlepková kuchařka
Iva Bušinová
Ještě donedávna bylo toto onemocnění rozpoznáno jen zřídka a často pozdě. Základní léčbou celiakální sprue je celoživotní bezlepková dieta. Jak ale vařit, když většina námi oblíbených potravin obsahuje lepek? Není to tak těžké, jen vědět, jak na to. Autorka publikace Bezlepková kuchařka Ing. Iva Bušinová má bohaté zkušenosti a především nepřebernou zásobu opravdu výtečných receptů, které si nyní můžete vyzkoušet i vy. http://www.grada.cz/katalog
20. 02. 2006 09:23 : Pěkná kniha:
Bioenergetická cvičení
Hoffman, Gaudat
Cvičení k obnovení vlastní vitality. Bionergetika, kterou vytvořil americký lékař a psychoterapeut Alexander Lowen, vychází z toho, že každý člověk disponuje životní energií, a to nezávisle na věku a kulturním zázemí. Tato energie však může být často inhibována vnitřními zábranami. S pomocí bioenergetických cvičení je možné uvolnit chronické svalové napětí, svalový krunýř a aktivovat energetické procesy. Cvičení vedou k odstraňování zábran spontánního vyjadřování pocitů a emocí. http://obchod.portal.cz/kniha Ukázky po prokliku: Slovo úvodem, Co je bioenergetika, Cvičení pro ramena a šíji.
14. 02. 2006 08:22 : Zajímavá kniha:
Řeč těla v praxi
Hartley
S lidmi komunikujeme různými způsoby. Přestože tou obecně nejuznávanější je slovní komunikace, řadu informací přijímáme a také vyjadřujeme beze slov, tedy postoji těla a gesty, mimikou tváře, barvou a silou hlasu a podobně. Autorka knihy Řeč těla v praxi vysvětluje jednak základní teorii týkající se různých stránek neverbální komunikace, ale především nabízí řadu podnětů, cvičení a modelových situací, ve kterých si čtenář může procvičit svou schopnost vnímat řeč těla u druhých a zároveň zlepšit své vlastní neverbální projevy. http://obchod.portal.cz/kniha Ukázky po prokliku: Oční kontakt, Signály moci.
14. 12. 2005 10:34 : Nově vyšlo:
Neverbální komunikace dětí
Gwyneth Doherty-Sneddon
V knize je neverbální komunikace rozdělena do čtyř základních částí: gesta rukou, pohledy očí, výrazy tváře, dotyky. Je zde popsán vývoj každé z těchto oblastí od narození do mladšího školního věku a také možnosti, jak lze neverbální komunikaci rozvíjet. Ukázky po prokliku: Výrazy obličeje - lhaní, Vyzkoušejte si. http://obchod.portal.cz/kniha
14. 12. 2005 10:16 : Pripravujeme:
Jak být dobrým rodičem
/Jirina Prekop/
Snad každý otec a matka chtějí, aby byli nazýváni dobrými rodiči. Fakt je, že ač na řízení auta potřebujeme složit zkoušky k oprávnění řízení vozidla a vlastně většina profesí vyžaduje nějakou průpravu, rodičem se může stát kdokoli, kdo je k tomu biologicky vybaven. Výchova bez lásky se mění v drezuru. Kniha velmi populární autorky světového formátu, původem z Moravy, která žije a pracuje v Německu, ukazuje, jak děti vychovávat k síle, samostatnosti, budovat v nich zdravé sebevědomí a zároveň jistotu citového zázemí, které mají v rodičích. Vše v životě má své místo – a to odměna i trest. I toto lze v této krásné publikaci nalézt. Ale i mnoho dalších stylů výchovy, o nichž by bylo dobré vědět. http://www.grada.cz/katalog
16. 11. 2005 09:21 : Zajímavá kniha:
Otázky a odpovědi o porodu
/Roman Chmel/
Kniha předního českého odborníka budoucí mamince srozumitelně a přehledně předá oblíbenou formou otázek a odpovědí veškeré potřebné informace o porodu. Těhotná žena se díky autorovým radám dokonale připraví na porod svého dítěte. Nejpodstatnější část tvoří osvětlení průběhu porodu, včetně rozčlenění na jednotlivé porodní doby, publikace také vyzdvihne důležitost výběru porodnice, přítomnosti partnera apod. http://www.grada.cz/content/kat
11. 10. 2005 12:58 : Nově vyšlo:
Psychologie komunikace
Zbyněk Vybíral
Analýza mezilidské i vnitřní, skryté komunikace, kterou se zabývá tato kniha, shrnuje verbální a neverbální sdělování, kognitivní základy a soudobé přístupy k porozumění komunikačních výměn. Používáním jazyka a řeči ovlivňujeme myšlení a postoje druhých lidí. Ukázky: Teorie neverbální komunikace, Zdravá komunikace. http://obchod.portal.cz/kniha
07. 04. 2005 10:05 : Zajímavá kniha:
Dyslexie a jiné poruchy učení
/Mark Selikowitz/
Kniha se zabývá problematikou inteligentních dětí, které mají problémy s učením. Je napsána jako přehledný a sympaticky jasný průvodce tématy, jež vzbuzují často kontroverzní postoje a někdy vedou i ke sporům rodiny se školou. Zaměřuje se na obtíže v tradičních školských oblastech, jakými jsou čtení, psaní a aritmetika, a dotýká se též subtilnějších otázek, jakými jsou například hyperaktivita, nemotornost nebo dysocialita. http://www.grada.cz/content/kat
25. 03. 2005 11:22 : Nově vyšlo:
6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte
Penny Warner
Pohybové schopnosti, Rozumové schopnosti, Jazykové dovednosti, Sebeuvědomění a sebedůvěra, Prožívání emocí, Sociální dovednosti. Nápady na hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku od 3 do 6 let. Ukázky: Části zvířat, Přerušovaný tanec, Veselá písmenka. http://obchod.portal.cz/kniha
01. 03. 2005 08:57 : Nově vyšlo:
Terapie narušené komunikační schopnosti
Viktor Lechta a kolektiv
Komunikační schopnost člověka je narušená v případě, že některá rovina jeho jazykového projevu působí rušivě. Může jít o špatnou výslovnost sykavek či koktavost, ale i schopnost artikulovat po cévní mozkové příhodě. Kniha popisuje východiska, cíle, metody a formy terapie u široké škály poruch komunikace. Ukázka http://obchod.portal.cz/kniha
09. 02. 2005 08:28 : Právě vychází:
Barevné recepty pro malé kuchaře
/Eva Gardošová/
Recepty, které probudí v dětech zájem o vaření, jsou velmi jednoduché a osloví svojí barevností, nápaditostí a rychlou přípravou. Samotné názvy jídel a nápojů vzbudí v dětech zájem dozvědět se, jak asi chutnají a zda je zvládnou připravit. Kniha je doplněna barevnou obrazovou přílohou. http://www.grada.cz/content/katalog
03. 11. 2004 15:33 : Dotisk:
Lidský vztah jako součást profese
Karel Kopřiva

Dotisk úspěšné publikace. Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Jak lépe chápat a rozvíjet vztah ke klientům a kde nacházet a obnovovat psychickou energii... http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=733
01. 06. 2004 11:02 : Právě vyšlo:
Výtvarné činnosti pro malé děti
Maryann F. Kohlová

Jak rozvíjet šikovnost a tvořivost vašich malých dětí? Pro děti od 1 do 3 let jsou zde nové tvořivé nápady - malování, otisky, koláže, modelování, lepení, stopy... Po prokliku si můžete přečíst: Jaké jsou děti ve věku od jednoho do tří let?, Důležité je tvoření, ne jeho výsledek a ukázky: Neobvyklé barvy domácí výroby, Malování vlastními "štětci", Skákací těsto, První frotáž. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10921
07. 04. 2004 12:08 : Právě vyšlo:
Naia se smí narodit
Mitchell Zuckoff

Kniha popisuje příběh jedné americké rodiny, která se musí vyrovnat se skutečností, že dítě, které se po dlouhém očekávání má narodit, je vážně postižené. Po prokliku si můžete přečíst ukázky: V srdíčku byla díra..., „Naia je zázrak – taková, jaká je“ http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10852
11. 02. 2004 15:54 : Právě vyšlo:
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
Sarah Newman

Rodiče a vychovatelé, kteří pečují o dítě s postižením, mají často množství informací o povaze zdravotního problému, ale mnohdy jim chybí konkrétní náměty a nápady, jak pomoci dítěti, které má určité speciální potřeby a odlišný způsob komunikace...více se dozvíte z ukázek po prokliku na odkaz: Jak si udržet zdravý rozum, Jednání s postiženými dětmi, Waldonova metoda, Získávání odpovědi či reakce.    http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10763

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .