SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Tréninkové a vzdělávací středisko Fokus Praha kurzy 2010

Svobodová Ivana, Mgr., 22. 11. 2010 11:29Novinka Protikrizové plánování
a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu
2. - 4. 6.; (20h); 3450,- Kč
Základním tématem kurzu je zranitelnost lidí s dlouhodobým duševním onemocněním a riziko návratu akutní fáze duševního onemocnění v kontextu rehabilitačních a jiných sociálních služeb. Vzdělávání se zabývá podpůrnými intervencemi a metodou protikrizového plánování, které toto riziko a důsledky případného relapsu snižují.
lektoři: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík

Novinka Individuální plánování v praxi
5. -7. 5.; (20h); 2599,- Kč
Plánování péče je kurzem prezentováno jako kreativní, systematický nástroj ve spolupráci s klientem, který má posilovat klientovo sebevědomí a dynamizovat spolupráci. Principy individuálního plánování v CARE přístupu jsou dobře využitelné i pro metodickou
a intervizní práci v organizaci.
lektor: Jan Mužík

Základní kurz psychosociální rehabilitace
dva bloky: 8. -10. 9. a 27. - 29. 9.; (40h); 4470,- Kč
Kurz je koncipován jako základní stavební kámen pro praxi rehabilitace lidí s psychotickým onemocněním, ale je dobře využitelný i u dalších cílových skupin (lidé bez domova, mentálně postižení, lidé s duální diagnózou závislost/duševní onemocnění atd.). Psychosociální rehabilitace je komplexní a dynamicky se rozvíjející moderní přístup na pomezí oboru sociální práce, psychologie a psychiatrie, který systematicky integruje řadu principů a metod, které mají za úkol zlepšení kvality života psychosociálně handicapovaných lidí.
lektoři: Jan Mužík a Marek Zeman, DiS.

Práce s krizí a tělem /MPSV/
dva bloky.; 15. - 16. 2. a 22. - 23. 3. (27,5 h); 5398,- Kč
Specifické postupy při zvládání krize, možnosti využití tělového kanálu a tělesného kontaktu; Práce s tím, jak tělo reaguje v krizi, rozšíření citlivosti pro tyto signály u klienta i u terapeuta; Jak tyto signály využít v práci s klientem v krizi; porozumění projevům vlastního těla s cílem se lépe chránit při práci s klientem v krizi; Způsoby, jak se lépe vyrovnávat se stresem v práci i v životě. lektoři: PhDr. Yvonna Lucká; PhDr. Luboš Kobrle

Způsoby zvládání obtížných situací
při spolupráci s klientem
jarní běh:14.-16.4.; podzimní běh: 13.-15. 10. (25h); 3900,- Kč
Nácvik adekvátních řešení obtížných situací při spolupráci
s klientem. Situace budou konkretizovány přímo účastníky. Seznámení se základní teorií, která čerpá z přístupů satiterapie a pesso boyden. lektoři: Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák

Zvládání emocí vnitřně a v interakcích
7. - 8. 6.; (16 h); 2229,- Kč
Práce se svou emoční inteligencí, její rozvoj, rozpoznávání prospěšné
a neprospěšné emoce, osvojení praktické dovednosti, jak emoce zvládat a zacházet s nimi u sebe i v interakcích s druhými. lektoři: Mgr. Jan Honzík, David Valouch, Mgr. Ondřej Skála

Problematika agrese při spolupráci s klientem /MPSV/
23. - 24. 9. (15h); 2799,- Kč
Zdroje a formy agresivity, jak takovým projevům nebo situacím rozumět. Formy práce s agresivním klientem a prevence zátěžových situací. Práce s vlastními negativními emocemi. Péče o sebe a prevence syndromu vyhoření.
lektor: Mgr. Ilona Peňásová

Právní minimum pro pomáhající profese /MPSV/
11. 10.; (8h); 1144,- Kč
Základní otázky občanského, rodinného a trestního práva,
se kterými se setkávají pracovníci v pomáhajících profesích, zejména v sociální oblasti. lektor: JUDr. Alena Brožková

Case management /MV, MPSV/
24. - 26. 11. (20h); 3200,- Kč
CM směřuje k zlepšení organizace služeb s ohledem na individuální potřeby klienta, zlevňuje a zefektivňuje v zájmu klienta i organizace poskytované služby. CM vznikl jako metoda komplexní péče
o duševně nemocné je však použitelný i pro širší oblast práce
s handicapovanými. CM pracuje s těmito zásadami: zaměřením na zdravé stránky klienta; vztah klienta a case managera; volbou a přáními klienta; asertivitou intervencí; podporou pozitivní změny; využíváním možností podpory i mimo tradiční služby.
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Pracovní rehabilitace a podporovaná práce
/MPSV, MV/
1. - 2. 4.; (12,5 h); 2190,- Kč
Pojem a obsah pracovní reh.; jednotlivé formy pracovní reh.; práce s klientem v procesu pracovní rehabilitace; zisky klientů z pracovní rhb.; tvorba reh. plánů. lektor: Mgr. Světlana Pokorná - Vrablecová

Sociálně právní minimum
1. - 2. 12.; (14h); 1840,- Kč
Systém sociálního zabezpečení v ČR. Absolvent kurzu by měl být schopen poskytnout klientovi základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek. Měl by vědět na jaké sociální dávky má klient nárok, kde a jak se dávky vyřizují, jaká jsou jeho práva a povinnosti v průběhu vyřizování dávek. lektor: Mgr. Petr Macek

Psychiatrické minimum /MPSV/
jarní běh: 7.-9.4. ; podzimní běh 3.-5. 11. (20h); 2599,- Kč
Klinický model, terapie a rehabilitace, organizace psychiatrické péče, základní diagnostika duševních poruch, diagnostické manuály, léčba psychofarmaky, něco málo o psychoterapii; právní minimum
v psychiatrii, jak spolupracovat s psychiatrem.
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
dva bloky: 12. - 14. a 19. - 21. 5. ; (44,5h); 4390,- Kč
Cílem kurzu je prezentovat některé psychoterapeutické směry, popřípadě napomoci účastníkovi rozhodnout se pro
takový výcvik, který mu nejvíce vyhovuje. Psychoterapeutické směry budou představeny především prakticky a zážitkově. Jmenovitě půjde o tyto: Satiterapie; Psychoanalýza; Pesso Boyden; Rogersovská PCA; Daseinanalýza; SUR; Gestalt terapie; Transakční analýza; Logoterapie lektoři: Mgr. Jan Siřínek; PhDr. Vendula Junková; Ing. Jindřich Holý CSc.; MUDr. Jiří Krombholz; Mgr. Marián Chrasta; MUDr. Šárka Poupětová; PhDr. Dana Krausová; Doc. MUDr. Václav Mikota; PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., MUDr. Olga Kunertová

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
MPSV = kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí pro sociální pracovníky;
MV = kurz je akreditován Ministerstvem vnitra

Kurzy na klíč pro organizace

Většinu z nabízených kurzů jsme schopni uspořádat přímo ve Vaší organizaci. Šetříte tak svůj čas i peníze.


Fokus Praha,o.s.


Dolákova 24
181 00 Praha 8
tel 283 853 096

tvs@fokus-praha.cz
www.fokustvs-vzdelavani.cz


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: sedmset sedmdesát sedm
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .