SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Fokus Praha kurzy 2009

Svobodová Ivana, Mgr., 22. 01. 2009 16:56

Předkládáme Vám nabídku otevřených kurzů pro profesionály ze zdravotně-sociální oblasti a pro zainteresovanou veřejnost. Přejeme hodně radosti a motivace ve Vaší práci.

Práce s krizí a tělem /MPSV/


dva bloky 26. - 27. 10. a 7. - 8. 12.; (27,5 h); 4960,- Kč
stručný obsah: Specifické postupy při zvládání krize, možnosti využití tělového kanálu a tělesného kontaktu; Práce s tím, jak tělo reaguje v krizi, rozšíření citlivosti pro tyto signály u klienta i u terapeuta; Jak tyto signály využít v práci s klientem v krizi; porozumění projevům vlastního těla s cílem se lépe chránit při práci s klientem v krizi; Způsoby, jak se lépe vyrovnávat se stresem v práci i v životě.
lektoři: PhDr. Yvonna Lucká; PhDr. Luboš Kobrle

Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti /MPSV/


jarní běh: 3. - 4. 3. , podzimní běh: 2. - 3. 12. ; (15h); 1740,- Kč
stručný obsah: Obecnou náplní kurzu je teoretické pozadí poruchy a specifika práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti.
Témata: Hranice vztahu, pravidla spolupráce, plánování a tvorba kontraktu, zacházení s přenosem a protipřenosem ve vztahu, kritické oblasti spolupráce s hraničním pacientem.
Kurz bude probíhat formou zážitkových experimentů, ukázek kontaktu s hraničním klientem a jejich rozborů, nácviku zvládání problémových situací s klientem a teoretických vstupů a diskusí. lektor: MUDr. Elena Křivková

Case management /MV/, /MPSV/


10. - 12. 6.; (20h); 2960,- Kč
stručný obsah: CM směřuje k zlepšení organizace služeb s ohledem na individuální potřeby klienta, zlevňuje a zefektivňuje v zájmu klienta i organizace poskytované služby. CM vznikl jako metoda komplexní péče o duševně nemocné je však použitelný i pro širší oblast práce s handicapovanými. CM pracuje s těmito zásadami: Zaměřením na zdravé stránky klienta; Vztah klienta a case managera; Volbou a přáními klienta; Asertivitou intervencí; Podporou pozitivní změny; Využíváním možností podpory i mimo tradiční služby. Struktura semináře: 1. Vymezení pojmů, stručná historie, důvody vzniku a způsoby použití; 2 Pravidla a pracovní postupy CM; 3. CM dlouhodobě duševně nemocných a práce s rehabilitačním plánem; 4. Modely CM ve světě a u nás; 5 CM a multidisciplinární tým, komunikace; 6. Praktické zkušenosti, kasuistiky
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem


jarní běh: 17. až 19. 6., podzimní běh: 25. - 27. 11.; (25h); 3750,- Kč
stručný obsah: Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí vyzkoušet způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem a najít vlastní cestu jejich adekvátního řešení. Obtížné situace budou konkretizovány přímo účastníky. Kurz je založen především na nácviku jednotlivých situací. V teoretické části, která bude vždy navazovat na část praktickou budou, představeny základní principy práce čerpající především z přístupů satiterapie a pesso boyden.
lektoři: Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák

Právní minimum pro pomáhající profese /MPSV/


14. 9. ; (8h); 1100,- Kč
stručný obsah: Kurz je věnován základním otázkám občanského, rodinného a trestního práva, se kterými se setkávají pracovníci v pomáhajících profesích, zejména v sociální oblasti. Nejde pouze o teoretický výklad a je předpokládáno aktivní zapojení účastníků. lektor: JUDr. Alena Brožková

Právní problémy osob zdravotně postižených se zaměřením na zaměstnanost /MPSV/, /MV/


5. - 6. 10. (16 h); 1590,- Kč
stručný obsah: Cílem kurzu je nabídnout účastníkům ucelený přehled legislativy, která je relevantní k předkládanému tématu. Dále upozornit na specifická úskalí při aplikaci legislativy do praxe.
lektor: JUDr. Alena Brožková

Praktická sebeochrana při spolupráci s klientem


14. - 15. 5.; (15h); 1620,- Kč
stručný obsah: Kurz zprostředkovává základní dovednosti a znalosti, jak jednat v situaci, kdy dochází k fyzickému kontaktu mezi pracovníkem a klientem. Fyzický kontakt, od letmých dotyků až po mnohé formy útoku, učí frekventanty pojímat jako formu fyzické interakce, která, je-li dovedně pracovníkem zvládnuta, vede k oboustranně uspokojivému řešení situace. lektor: Mgr. Michal Horák

Problematika agrese při spolupráci s klientem /MPSV/


12. - 13. 11. (15h); 2597,- Kč
stručný obsah: Zdroje a formy agresivity, jak takovým projevům nebo situacím rozumět. Formy práce s agresivním klientem a prevence zátěžových situací. Práce s vlastními negativními emocemi. Péče o sebe a prevence syndromu vyhoření.
lektor: Mgr. Ilona Peňásová

Pracovní rehabilitace a podporovaná práce /MPSV/, /MV/


21. - 22. 5.; (12,5 h); 1620,- Kč
stručný obsah: Pojem a obsah pracovní reh.; jednotlivé formy pracovní reh.; práce s klientem v procesu pracovní rehabilitace; zisky klientů z pracovní rhb.; tvorba reh. plánů lektor: Mgr. Světlana Pokorná - Vrablecová

Psychiatrické minimum /MPSV/


jaro: 15. - 17. 4.; podzim: 16. - 18. 9. (20h); 2480,- Kč
stručný obsah: 1. Klinický model, terapie a rehabilitace, organizace psychiatrické péče; 2. Základní diagnostika duševních poruch, diagnostické manuály; 3. Léčba psychofarmaky, něco málo o psychoterapii; právní minimum v psychiatrii; 4. Jak spolupracovat s psychiatrem atd.
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Zvládání emocí vnitřně a v interakcích


27. - 28. 4.; (16 h); 2090,- Kč
stručný obsah: Cílem kurzu je naučit se pracovat se svou emoční inteligencí, rozvíjet ji, rozpoznávat prospěšné a neprospěšné emoce a osvojit si praktické dovednosti, jak je zvládat a zacházet s nimi u sebe i v interakcích s druhými. Lektoři: Mgr. Jan Honzík, David Valouch, Mgr. Ondřej Skála

Taneční terapie, dramaterapie a psychodrama se skupinami


5. - 6. 11. (15h); 1620,- Kč
stručný obsah: Pravidla práce se skupinou, vlastní zkušenost s technikami, stručný přehled teorie a významných směrů. Práce s tělem, prostorem, akcí, spontaneitou, rolí, imaginací v terapeutickém procesu. Specifika jednotlivých klientských skupin. Seminář zaměřený především prakticky, podložen základy teorie a diskusí.
lektor: Ing., Mgr. Jana Špinarová Dusbábková, M.A.

Taneční pohybové terapie


jarní běh: 8. - 9. 6., podzimní běh: 8. - 9. 10. (15h); 1820,- Kč
Taneční terapie je metoda psychoterapie, která pracuje s tělem, pohybem, prostorem, rytmem a metaforou. Základem taneční pohybové terapie je propojení duševní a tělesné stránky člověka, a využití tohoto spojení ve vyjádření a léčebné intervenci. Kurz nabídne vlastní zkušenost v souvislosti s teoretickým výkladem a klinickým využitím. Představíme si možnosti propojení taneční pohybové terapie s dalšími metodami expresivních terapií. Specifická pravidla a témata pro jednotlivé skupiny klientů (mentálně postižení, lidé s duševním onemocněním, senioři, děti, ...) lektor: Ing., Mgr. Jana Špinarová Dusbábková, M.A.


Umění terapeutické - přístupy projektivní arteterapie v teorii a praxi


23. - 25. 9. (20h); 2510,- Kč
Stručný obsah: Vývoj dětské kresby a malby, symbolika barev, imaginární portrét technikou uhlové kresby, akční či vymývaný akvarel, koláž, společná kresba etc. Interpretační postupy v arteterapii, sochařská hlína, hmatové modelování
lektor: PaedDr. Evžen Perout

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik


dva bloky jednoho kurzu: 2. - 4. a 9. - 11. 9. ; (36h); 4120,- Kč
stručný obsah: Seminář chce v krátkém čase srovnat stávající dlouhodobé psychoterapeutické výcviky, popřípadě napomoci účastníkům si z těchto výcviků vybrat. Představí, především prakticky a zážitkově, co je pro jednotlivé psychoterapeutické směry typické, kde je jejich místo, v čem jsou dobré apod. Budou představeny tyto směry: Satiterapie; Psychoanalýza; Pesso Boyden; Rogersovská PCA; Daseinanalýza; SUR; Gestalt terapie; Transakční analýza; Logoterapie Karel Hájek, Ph.D.; Mgr. Jan Siřínek; PhDr. Vendula Junková; Ing. Jindřich Holý CSc.; MUDr. Jiří Krombholz; Mgr. Marián Chrasta; MUDr. Šárka Poupětová; PhDr. Dana Krausová; Doc. MUDr. Václav Mikota

Práce s manželstvím a rodinou v podmínkách postmoderní společnosti

(Uvedení do ekologie a antropologie rodiny)
23. - 24. 4. a 14. - 15. 5. (dva bloky jednoho kurzu); (32 h); 2799,- Kč
stručný obsah: Reagujeme na významný rozpor současné společnosti. Řada funkcí, které rodina plní, jsou pro zdravý vývoj člověka (a tím i pro společnost) životně důležité a nezastupitelné. Zároveň však je rodina stále méně schopna žít a přežít.
Kurz představí specifickou oblast psychologie rodiny a rodinného poradenství.
Vychází z paralely s přístupem a uvažováním ekologických odborníků a z filosofie personalismu. Integruje poznatky z řady oborů a propojuje je do smysluplného celku. Kombinuje přednáškovou formu, témata k diskusi s interaktivními a zážitkovými formami.
I.část – výkladová,teoretická odpovídá na otázku Co se děje (se společností a rodinou v ní) II.část - aplikovaná, praktická odpovídá na otázku Co dělat. lektor: PhDr. Andrej Gjurič

Specifika komunikace s osobami trpícími demencí


16. - 17. 4. (15h); 1620,- Kč
stručný obsah: Kurz nabízí poznání základních principů mezilidské komunikace a akcentuje ty momenty, ve kterých se běžné komunikační procesy liší od komunikace s osobami trpícími demencí. Komunikace není v pojetí kurzu omezena jen na slovní vyjadřování a rozumění, ale orientuje se na celé smyslové spektrum (zrak, sluch, čich, hmat, chuť), důraz je kladen na komunikaci prostředím. lektor: Mgr. Libuše Martínková

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na oblast duševního zdraví /MPSV/


Podrobnosti budou uvedeny na našich webových stránkách.
Kurz splňuje podmínky dle vyhlášky Č. 505/2006 SB. Zároveň se ale zaměřuje na specifickou problematiku sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním.

Role poskytovatele sociálních služeb v komunitním plánování


28. - 29. 5. ; (15 h); 1620,- Kč
stručný obsah: Témata: Veřejná zakázka MPSV – „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“, Oč jde v komunitním plánování (střednědobém plánování) sociálních služeb?, Účastníci plánování, Jaké informace, data a výzkumy budeme potřebovat při plánování sociálních služeb, Hlavní principy systému sociálních služeb v našem městě – k čemu mohou být užitečné a jak se k nim dopracovat, Jak rozvíjet sociální služby v naší lokalitě – VIZE budoucnosti sociálních služeb, Budoucí stav, Význam vize sociálních služeb, Organizační struktura, Práce s veřejností lektor: Mgr. Miloš Havlík

Místo konání kurzů: Fokus Praha, Dolákova 26, Praha 8
/MPSV/ = kurz je akreditován MPSV dle zákona o soc. službách
/MV/ = kurz je akreditován Ministerstvem vnitra ČR

Většinu z nabízených otevřených kurzů jsme schopni přizpůsobit Vašim požadavkům a uspořádat přímo ve Vaší organizaci. Šetříte tak svůj čas i peníze.
Nabízíme pro Vaše akce pronájem vzdělávacích prostor na sídlišti Bohnice (Praha 8) s dobrou dostupností do centra Prahy - učebna velká – cca 50 lidí, učebna malá – cca 25 lidí

Fokus Praha (Tvs); Dolákova 24, 181 00 Praha 8; kontakt: 283 853 096,
www.fokus-praha.cz, tvs@fokus-praha.cztisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: devětset šest
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .