SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Tréninkové a vzdělávací středisko Fokusu Praha - otevřené kurzy 2008

Svobodová Ivana, Mgr., 18. 04. 2008 21:24


Předkládáme Vám nabídku otevřených kurzů pro profesionály ze zdravotně-sociální oblasti a pro zainteresovanou veřejnost.
Přejeme hodně radosti a motivace ve Vaší práci. Uváděné ceny jsou bez 19% DPH.
Otevřené kurzy

Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti
23.- 24. 9. ; (15h); 1252,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: Obecnou náplní kurzu je teoretické pozadí poruchy a specifika práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti.
Témata: Hranice vztahu, pravidla spolupráce, plánování a tvorba kontraktu, zacházení s přenosem a protipřenosem ve vztahu, kritické oblasti spolupráce s hraničním pacientem.
Kurz bude probíhat formou zážitkových experimentů, ukázek kontaktu s hraničním klientem a jejich rozborů, nácviku zvládání problémových situací s klientem a teoretických vstupů a diskusí. lektor: MUDr. Elena Křivková

Praktická sebeochrana při spolupráci s klientem
27. – 28.11.; (15h); 1361,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: Kurz zprostředkovává základní dovednosti a znalosti, jak jednat v situaci, kdy dochází k fyzickému kontaktu mezi pracovníkem a klientem. Fyzický kontakt, od letmých dotyků až po mnohé formy útoku, učí frekventanty pojímat jako formu fyzické interakce, která, je-li dovedně pracovníkem zvládnuta, vede k oboustranně uspokojivému řešení situace. lektor: Mgr. Michal Horák

Práce s krizí a tělem /připravená žádost na MPSV/
dva bloky 5. - 6. 5. a 2. - 3. 6.; (30h); 3949,50- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: Specifické postupy při zvládání krize, možnosti využití tělového kanálu a tělesného kontaktu; Práce s tím, jak tělo reaguje v krizi, rozšíření citlivosti pro tyto signály u klienta i u terapeuta; Jak tyto signály využít v práci s klientem v krizi; porozumění projevům vlastního těla s cílem se lépe chránit při práci s klientem v krizi; Způsoby, jak se lépe vyrovnávat se stresem v práci i v životě.
lektoři: PhDr. Yvonna Lucká; PhDr. Luboš Kobrle

Práce se stresem
2. - 3. 6. (15h); 1252,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah:
První část kursu je zaměřena na rozpoznání intenzity stresové zátěže:
Zdroje a příznaky stresu; Projevy stresu, důsledky; Aktuální stres a krize; Burn out syndrom, obvyklé vývojové fáze, rizikové vlastnosti a činitele
Druhá část je zaměřena na strategie zvládání aktuálního a dlouhodobě působícího napětí:
Antistresová cvičení, relaxace, masáže; Práce s krizí, kotvení; Prevence a způsoby řešení syndromu vyhoření; Podpora a růst duševní rovnováhy
lektor: PhDr. Alena Halamová

Práce s agresí /připravená žádost na MPSV/
6. - 7. 11. (15h); 2008,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: Zdroje a formy agresivity, jak takovým projevům nebo situacím rozumět. Formy práce s agresivním klientem a prevence zátěžových situací. Práce s vlastními negativními emocemi. Péče o sebe a prevence syndromu vyhoření.
lektor: Mgr. Ilona Peňásová

Právní minimum pro pomáhající profese
20.10.; (8h); 789,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: Kurz je věnován základním otázkám občanského, rodinného a trestního práva, se kterými se setkávají pracovníci v pomáhajících profesích, zejména v sociální oblasti. Nejde pouze o teoretický výklad a je předpokládáno aktivní zapojení účastníků. lektor: JUDr. Alena Brožková

Právní problémy osob zdravotně postižených se zaměřením na zaměstnanost /MPSV/
22. až 23. 9. (16 h); 1252,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: Cílem kurzu je nabídnout účastníkům ucelený přehled legislativy, která je relevantní k předkládanému tématu. Dále upozornit na specifická úskalí při aplikaci legislativy do praxe.
lektor: JUDr. Alena Brožková

Psychiatrické minimum /MPSV/
jaro: 11 – 13. 6.; podzim: 17. - 19. 9. (20h); 1949,50 Kč,- Kč; Dolákova 26; Praha 8
stručný obsah: 1. Klinický model, terapie a rehabilitace, organizace psychiatrické péče; 2. Základní diagnostika duševních poruch, diagnostické manuály; 3. Léčba psychofarmaky, něco málo o psychoterapii; právní minimum v psychiatrii; 4. Jak spolupracovat s psychiatrem atd.
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Case management /MV/, /MPSV/
1. - 3. 10.; (20h); 2319,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: CM směřuje k zlepšení organizace služeb s ohledem na individuální potřeby klienta, zlevňuje a zefektivňuje v zájmu klienta i organizace poskytované služby. CM vznikl jako metoda komplexní péče o duševně nemocné je však použitelný i pro širší oblast práce s handicapovanými. CM pracuje s těmito zásadami: Zaměřením na zdravé stránky klienta; Vztah klienta a case managera; Volbou a přáními klienta; Asertivitou intervencí; Podporou pozitivní změny; Využíváním možností podpory i mimo tradiční služby. Struktura semináře: 1. Vymezení pojmů, stručná historie, důvody vzniku a způsoby použití; 2 Pravidla a pracovní postupy CM; 3. CM dlouhodobě duševně nemocných a práce s rehabilitačním plánem; 4. Modely CM ve světě a u nás; 5 CM a multidisciplinární tým, komunikace; 6. Praktické zkušenosti, kasuistiky
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Psychosociální rehabilitace
6. - 8. a 22. - 24. 10. (dva bloky jednoho kurzu); 4600,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: Historie vzniku psychosociální rehabilitace; Různé směry rehabilitačních přístupů; Definice psychosociální rehabilitace; Komunikace – aktivní naslouchání; Práce v triádě; Práce s rodinou; Rehabilitační proces; Některé specifika služby podpora bydlení; Práce na praktických a konkrétních cvičeních; Zkušenosti z praxe. lektor: Jan Mužík

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
11. až 13. 6.; (25h); 3151,- Kč, Dolákova 26; Praha 8/
stručný obsah: Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí vyzkoušet způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem a najít vlastní cestu jejich adekvátního řešení. Obtížné situace budou konkretizovány přímo účastníky. Kurz je založen především na nácviku jednotlivých situací. V teoretické části, která bude vždy navazovat na část praktickou budou, představeny základní principy práce čerpající především z přístupů satiterapie a pesso boyden.
lektoři: Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák

Péče o umírajícího
21. 10. (7 hod) 672,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: 1. Konec života a náš postoj k němu - Historie a kultura umírání a vztahu ke smrti. Co je paliativní péče a současná situace paliativní péče. Co lze dělat teď, co třeba změnit z pohledu nemocného, laického pečujícího, dobrovolníka atd. 2. Péče o umírajícího doma - Péči o umírajícího doma. Možnosti laických pečujících a zdravotníků, vzájemná spolupráce i očekávání. Jak hovořit s rodinou, jak hovořit o smrti o diagnóze a prognóze, jak informovat. Základy ošetřování. 3. Psychologické aspekty péče o umírajícího a jeho rodinu - Psychické potřeby umírajících. Psychické potřeby rodiny umírajícího. Truchlení, vyrovnávání se s ztrátou, péče o pozůstalé. lektoři: Martina Špinková, Bětka Mišoňová, Tereza Soukupová

Taneční terapie, dramaterapie a psychodrama se skupinami
17. - 18. 6. (15h); 1252,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: Pravidla práce se skupinou, vlastní zkušenost s technikami, stručný přehled teorie a významných směrů. Práce s tělem, prostorem, akcí, spontaneitou, rolí, imaginací v terapeutickém procesu. Specifika jednotlivých klientských skupin. Seminář zaměřený především prakticky, podložen základy teorie a diskusí.
lektor: Ing., Mgr. Jana Špinarová Dusbábková, M.A.

Taneční pohybové terapie
27. - 28. 5. (15h); 1252,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
Taneční terapie je metoda psychoterapie, která pracuje s tělem, pohybem, prostorem, rytmem a metaforou. Základem taneční pohybové terapie je propojení duševní a tělesné stránky člověka, a využití tohoto spojení ve vyjádření a léčebné intervenci. Kurz nabídne vlastní zkušenost v souvislosti s teoretickým výkladem a klinickým využitím. Představíme si možnosti propojení taneční pohybové terapie s dalšími metodami expresivních terapií. Specifická pravidla a témata pro jednotlivé skupiny klientů (mentálně postižení, lidé s duševním onemocněním, senioři, děti, ...)
lektor: Ing., Mgr. Jana Špinarová Dusbábková, M.A.

Arteterapie jako zdroj zakotvení a rozvíjení tvořivosti
10. - 12. 9. (20h); 1848,50 Kč; Dolákova 26, Praha 8
Stručný obsah: Vývoj dětské kresby a malby, symbolika barev, imaginární portrét technikou uhlové kresby, akční či vymývaný akvarel, koláž, společná kresba etc. Interpretační postupy v arteterapii, sochařská hlína, hmatové modelování
lektor: PaedDr. Evžen Perout

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
1. - 5. 9. ; (36h); 3252,- Kč; Dolákova 26, Praha 8
stručný obsah: Seminář chce v krátkém čase srovnat stávající dlouhodobé psychoterapeutické výcviky, popřípadě napomoci účastníkům si z těchto výcviků vybrat. Představí, především prakticky a zážitkově, co je pro jednotlivé psychoterapeutické směry typické, kde je jejich místo, v čem jsou dobré apod. Budou představeny tyto směry: Satiterapie; Psychoanalýza; Pesso Boyden; Rogersovská PCA; Daseinanalýza; SUR; Gestalt terapie; Transakční analýza; Logoterapie lektoři: PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D.; Mgr. Jan Siřínek; PhDr. Vendula Junková; Ing. Jindřich Holý, CSc.; MUDr. Jiří Krombholz; Mgr. Marián Chrasta; PhDr. Blanka Čepická; PhDr. Dana Krausová; Doc. MUDr. Václav Mikota


/MPSV/ = kurz je akreditován MPSV dle zákona o soc. službách
/MV/ = kurz je akreditován Ministerstvem vnitra ČR

Nabídka pro organizace

Semináře na klíč
Většinu z nabízených otevřených kurzů jsme schopni přizpůsobit Vašim požadavkům a uspořádat přímo ve Vaší organizaci. Šetříte tak svůj čas i peníze.Konzultace, proces, řízení, standardy
Nabízíme poradenství při zavádění nových procesů řízení, budování vlastní organizace, s vytvářením i zaváděním nových projektů, hodnocením efektivity a kvality služeb i řízení a také s implementací Standardů kvality sociálních služeb apod.Fokus Praha (Tvs); Dolákova 24, 181 00 Praha 8; kontakt: 283 853 096,
www.fokus-praha.cz, Pavel Hušek, tvs@fokus-praha.cz


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: sedmset osmdesát tři
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .