SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
08. 09. 2020 12:08 - Lora
pracovněprávní vztahy: zaměstnání; ID;
Dobrý den,v trvalém pracovním poměru pracuji na smlouvu - 2 hodiny denně při ID 3 stupně,ráda bych vás poprosila o odpověď na mé otázky:
1.Mohu v tomto případě ze zdravotních důvodů poprosit zaměstnavatele o bezplatné volno?
2.Pokud to bude můj zdravotní stav vyžadovat může toto bezplatné volno trvat třeba celý měsíc nebo je zde možné čerpat jen několik dní?
3.Jak to bude při bezplatném volnu s placením zdravotního a sociálního pojištění?
4.Budu to celé muset uhradit já sama?Zaměstnavateli nebo přímo na tyto instituce?
5.Jak to bude v tomto případě s dotacemi které na mě pobírá zaměstnavatel který je soukromá osoba - podnikatel? Nedostane po tyto dny na mě dotaci?
6. Jakou částku měsíčně pravidelně na mě dostává zaměstnavatel při mém pracovním úvazku 2 hodiny denně?
Děkuji Lora

15.09.2020 14:52: Fosa, o. p. s.
Dobrý den,

posílám odpovědi na Vaše dotazy:

1. Mohu v tomto případě ze zdravotních důvodů poprosit zaměstnavatele o bezplatné volno?

Neplacené volno se dělí na dvě oblasti:
A) Neplacené volno na které máte ze zákona nárok - Jedná se většinou o závažné osobní důvody jako je svatba Vás či blízkých příbuzných, narození Vašeho dítěte, pohřeb v rodině, kolaps dopravy (například povodně)
B) Neplacené volno se kterým musí souhlasit zaměstnavatel - Je pouze na schválení zaměstnavatele, většinou Vám ho poskytne na základě vyčerpání dovolené (zaměstnavatelé převážně poskytují neplacené volno až po vyčerpání celé dovolené)
V případě, že se jedná o zdravotní problémy, bude Vás vést spíše k nemocenské, vše je ale na domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

2. Pokud to bude můj zdravotní stav vyžadovat může toto bezplatné volno trvat třeba celý měsíc nebo je zde možné čerpat jen několik dní?
Opět je to na domluvě mezi Vámi a zaměstnavatelem, někteří zaměstnavatelé jsou ochotni Vám dát neplacené volno třeba týden, někteří měsíc, někteří Vám neplacené volno nepovolí a budou Vás vést k vybrání si dovolené nebo odchodu na nemocenskou.

3. Jak to bude při bezplatném volnu s placením zdravotního a sociálního pojištění?
Zdravotní pojištění: V případě, že je neplacené volno poskytnuto po celý kalendářní měsíc a zaměstnanec nemá žádný příjem a zároveň nepatří mezi osoby, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ, pak se pojistné zaměstnance stanoví z minimální mzdy. Vyměřovací základ zaměstnance je v takovém případě nulový a zaměstnanec je povinen provést doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílu mezi tímto (nulovým) vyměřovacím základem a výší minimální mzdy. Pouze v případě, že by doplatek pojistného vznikl z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, musel by rozdíl uhradit zaměstnavatel. Pokud bude trvat pracovní volno pouze část měsíce a příjem ve zbývající části měsíce dosáhne částky minimálního vyměřovacího základu, bude pojistné uhrazeno pouze z dosaženého příjmu.
Pokud by byl dosažený příjem nižší než minimální mzda, musí být zaplaceno pojistné z dosaženého příjmu (podílí se zaměstnavatel i zaměstnanec) plus pojistné vypočtené z rozdílu minimálního a skutečného vyměřovacího základu (hradí pouze zaměstnanec – viz § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb.: pokud je vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální vyměřovací základ, je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů).
Sociální pojištění: Jelikož jako zaměstnanec nemáte během čerpání neplaceného volna započitatelný příjem, tak neplatíte sociální pojištění ani daň z příjmu fyzických osob. To ale znamená, že v případě nemoci během doby sjednaného čerpání neplaceného volna nemáte nárok na nemocenskou nebo ošetřovné.

4. Budu to celé muset uhradit já sama?Zaměstnavateli nebo přímo na tyto instituce?
Viz. otázka č. 3. (v některých případech vy, skrze zaměstnavatele, v některých zaměstnavatel)

5. Jak to bude v tomto případě s dotacemi, které na mě pobírá zaměstnavatel který je soukromá osoba - podnikatel? Nedostane po tyto dny na mě dotaci?
Vzhledem k tomu, že pro výpočet těchto příspěvků a dotací se vychází hlavně z počtu reálně odpracovaných hodin, je velmi pravděpodobné, že během neplaceného volna na Vás žádné příspěvky dostávat nebude.

6. Jakou částku měsíčně pravidelně na mě dostává zaměstnavatel při mém pracovním úvazku 2 hodiny denně?
Přesnou částku nelze určit, ale zpravidla se vychází z toho, že příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je OZP, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (náklady na mzdu nebo plat).
Maximální měsíční částka činí 12 800 Kč na zaměstnance, který má přiznán 1. – 3. stupeň invalidity, a 5 000 Kč měsíčně na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou (dále také „OZZ"). Zaměstnavateli také náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně na každou OZP v pracovním poměru. Dále může zaměstnavatel na zaměstnance, který má přiznán 1. – 3. stupeň invalidity, uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvíce však o částku představující rozdíl mezi částkou 12 800 Kč a příspěvkem poskytnutým na náklady na mzdu nebo plat měsíčně. Celkem tedy může ÚP ČR zaměstnavateli poskytnout příspěvek až do výše 13 800 Kč měsíčně u osob invalidních a až 6 000 Kč měsíčně u OZZ.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Lucie Kroupová, DiS.
Vedoucí sociální služby Podporované zaměstnávání

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .