SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Právní ujednání

Obecná sdělení

z. s. InternetPoradna.cz provozuje odborné sociální poradenství na serveru www.iporadna.cz prostřednictvím veřejné sítě Internet. Tento server je součástí sociální služby poskytované Poradnou pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Podrobný popis služby naleznete zde.

Získávaný obsah (dotazy, odpovědi a příspěvky do diskuze) na serveru je uživateli i odborníky poskytován provozovateli dobrovolně. K tomu je využita technologie zadávání údajů přes formulář nebo prostřednictvím e-mailu. Provozovatel je oprávněn použít obsah serveru k vlastní propagaci bez předchozího souhlasu uživatelů služby.

Použití servisu

Pokud není dohodnuto jinak, jsou stránky určeny pouze pro soukromé užití návštěvníků serveru v souladu s autorským zákonem a dalšími právními předpisy.

Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno materiál ze serveru shromažďovat, archivovat, zpracovávat a dále zveřejňovat v jakékoliv podobě.

Vymezení odpovědnosti

Provozovatel vynaloží úsilí směřující k co možná nejlepší kvalitě poskytované služby. Servis je vytvářen s cílem podpořit osobní čerpání služeb pro tazatele. Provozovatel zajistí odpověď do 7 kalendářních dnů po zadání dotazu. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na serveru. Pokud ale  provozovatel zjistí, nebo je upozorněn na  nesprávnost a neúplnost informací, snaží se je doplnit, je-li to  možné.

Ze strany provozovatele se jedná pouze o zprostředkování rady a doporučení možného řešení dotazu, nikoliv o pokyn k jednání. Samotný způsob řešení problému, který je předmětem dotazu, je na individuálním rozhodnutí každého tazatele, včetně posouzení jeho možných důsledků.

Poradce poskytující odpověď vychází z dotazu, který nemusí vždy obsahovat dostatek potřebných informací a bez možnosti je získat, zároveň nemá možnost blíže poznat osobnost tazatele. Proto jako optimální službu provozovatel tazateli doporučuje osobní konzultaci s odborníkem v daném oboru.

Provozovatel odpovídá za obsah sdělení v dotazech, diskusních skupinách , inzerci, knize návštěv za ochranu osobních údajů tazatele dle podmínek uvedených dále.

Vyhrazení práva na odstranění údajů, ale nezbavuje organizaci povinnosti uložené trestním zákoníkem (z.č.40/2009 Sb.), spočívající v tzv. Oznamovací povinnosti.

Pověřenou osobou provozovatele pro komunikaci s uživatelem, úpravy obsahu serveru a realizaci oznamovací povinnosti je pracovník služby z. s. InternetPoradna.cz

Úpravy obsahu serveru

Provozovatel si vyhrazuje právo ze všech částí serveru (dotazy, diskuze, kniha návštěv, inzerce) odstranit údaje, které jsou protiprávní, urážlivé nebo jinak poškozující. Provozovatel si vyhrazuje právo skrýt dotaz a odpověď před návštěvníky serveru, pokud neodpovídá etickému kodexu poradce z. s. InternetPoradny.cz.

Provozovatel je povinen smazat příspěvek z diskusních skupin, inzerce a návštěvní knihy pokud ho o to osoba, která daný obsah vložila, požádá. Dále je povinen změnit formulaci dotazu, pokud ho o to tazatel v průběhu zpracování či později požádá.

Ochrana osobních údajů tazatele

V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů se tazatel zavazuje dotaz zadat anonymně.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit osobní údaje nebo další informace v dotazu, na jejichž základě lze přímo či nepřímo zjistit identitu konkrétní osoby nebo skupiny osob (celé jméno, adresa, e-mail apod.) tak, aby se tyto údaje staly anonymními.

K takovému zpracování případných osobních údajů dává tazatel zadáním svého dotazu souhlas.

Zadávané demografické údaje jsou anonymní a slouží k možnosti lepšího směřování dotazu pro poradce z. s. InternetPoradna.cz a ke zlepšování služeb.

Zadání e-mailu je dobrovolné. E-mail je používán jen ke komunikaci mezi pracovníkem služby z. s. InternetPoradny.cz a tazatelem.

Závěrečná sdělení

Provozovatel si kdykoliv vyhrazuje právo na doplnění a změnu právního ujednání. Připomínky týkající se servisu je možné posílat na e-mail: office@internetporadna.cz

Tyto dotazy jsou zodpovídány nejpozději do týdne.
(c) 2001- ,z. s InternetPoradna.cz.
Všechna práva vyhrazena.
Datum revize: 18.3.2016
z. s. InternetPoradna.cz

tisková verze strany

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .