SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
19. 04. 2006 22:39 - fragile
ostatní: zákoník práce
Dobrý den, mám takový dotaz, možná problém. Zjistila jsem velké nesrovnalosti v mé pracovní smlouvě sepsané se svým stávajícím zaměstnavatelem a chtěla bych vědět, nakolik faktické nesrovnalosti jsou. Zkusím to napsat v bodech - první věc je, že v pracovní smlouvě mám napsaných 8 hodin 5x týdně, realita je ale taková, že pracujeme krátký/dlouhý týden, 12ti a 14ti hodinové směny. Žádnou úpravu smlouvy ohledně směn jsem nepodepisovala, bohužel jsem zjistila, že i na výplatních páskách mám napsané jen 8 hodinové směny, nikoliv 12-14ti hodinové, čím se mi celkový počet zkrátil o spoustu hodin. Čistá mzda uvedená na výplatnici neodpovídá sumě, kterou za měsíc dostanu. Druhá věc je, že pracovní smlouva má sice pod "podpis zaměstnavatele" razítko zaměstanavatele, ale podpis je pouze garanta ( zástupce pro určitý kraj ). Je to platné? A věc třetí - nechtějí mě ( až je nadstav prodavaček ) propustit na dohodu s tím, že musí nejprve udělat inventuru, s čím nesouhlasím, protože to nemám uvedené v prac, smlouvě a také proto, že jsem měsíc na nemocenské a přijde mi hloupost, abych nesla zodpovědnost za to, co se tam ten měsíc děje. Navíc se tam rozkrádá zboží, na což jsem upozorňovala garanta. Takže pokud by vám to nevadilo, ráda bych věděla, co z toho, co jsem napsala, je opravdu prohřešek proti zákoníku práce. Děkuji mnohokrát a pěkný den! Fragile

Zaměstnanost 07.02.2007 12:10: Občanská poradna Jižní Město při o. s. Společnou cestou
  Dobrý den,

dle zákoníku práce je týdenní pracovní doba nejvýše 40 hodin (v průměru). Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny se stanovení týdenní pracovní doba tak, aby délka směny nepřesáhla 9 hodin. U nerovnoměrného rozvržení pracovní doby nesmí délka směny překročit 12 hodin. Pokud jde o nařízenou práci přesčas, nesmí u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas v roce se nezahrnují práce přesčas, za které bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. Období, ve kterém práce přesčas nesmí překročit v průměru osm hodin týdně, může být v kolektivní smlouvě nebo na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem stanoveno u rovnoměrného rozvržení pracovní doby nejvýše na čtyři kalendářní měsíce po sobě jdoucí a u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby nejvýše na šest kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V kolektivní smlouvě lze stanovit období, ve kterém práce přesčas nesmí v průměru překročit osm hodin týdně, až na 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Dále musí být dodržena minimální doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami. V zásadě činí 12 hodin, lze ji zkrátit na 8 hodin (starší 18 let, práce přesčas, nerovnoměrná prac. doba), pokud bude následující doba odpočinku adekvátně prodloužena.

Pokud pracujete pravidelně jeden týden 5x12 hodin a druhý 5x14 hodin, jde o porušení značné části ustanovení upravujících pracovní dobu a její rozvržení. Nelze se divit, že tato skutečnost není nikde oficiálně napsána, jelikož by v případě inspekce bylo porušení zákoníku práce patrné na první pohled.

Uvádíte, že mimo čisté mzdy dostáváte další finanční obnosy. Je otázkou, na základě čeho jsou tyto částky vypláceny a jako co jsou účetně vedeny. Bez dalšího není možné posoudit, zda-li je takováto praxe v souladu se zákonem, či se jedná o úniky na odvodech pojistného a daně z příjmů.

Co se týče podpisu na pracovní smlouvě, tak je zcela běžné, že pracovní smlouvy podepisuje jménem zaměstnavatele zaměstnanec, který je k tomuto pověřen, či mu toto oprávnění plyne z jeho postavení vzhledem k vnitřním organizačním předpisům.

V záležitosti propuštění dohodou je nutno upozornit, že na propuštění tímto způsobem není právní nárok. Je čistě na volném posouzení zaměstnavatele i zaměstnance, zda-li takovouto dohodu uzavřou. Pokud z nějakého důvodu k uzavření dohody nedojde, může zaměstnanec podat výpověď sám, respektive okamžitě zrušit pracovní poměr, jsou-li naplněny zákonné podmínky okamžitého zrušení.

Předpokládám, že máte uzavřenou kolektivní smlouvu o hmotné odpovědnosti. V takovémto případě odpovídáte společně s ostatními za svěřené hodnoty a jste je povinni vyúčtovat. Pokud nedošlo k inventuře před Vaším nástupem na nemocenskou, či nedojde ke ztrátě hodnot, ke kterým prokazatelně nemohlo dojít před Vaší pracovní neschopností, je problematické prokazovat, kdy schodek vznikl a nakolik za něj můžete. Na základě dohody o hmotné odpovědnosti totiž v zásadě automaticky za schodek odpovídáte, přičemž odpovědnosti se zcela nebo z části zbavit až tím, že prokážete, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez Vašeho zavinění. V rámci tohoto lze např. poukázat na to, že ke vniku schodku došlo též proto, že zaměstnavatel neučinil žádné kroky k tomu, aby zabránil vzniku škody, ačkoliv byl o jejich nezbytnosti včas informován, či prokázat odpovědnost konkrétního zaměstnance.

Ve věci porušování zákoníku práce se můžete obrátit na místně příslušný inspektorát práce.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .