SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
11. 03. 2006 13:12 - pepino
mzda, mzdové náhrady: srážky ze mzdy; pokuta
Dobrý den jsem zaměstnancem dopravních podniků a neustále jsou mi strhávány peníze z platu aniž bych věděl za co.Jakýkoli cestující který ať telefonicky nebo dopisem si stěžuje, je mu absolutně věřeno, nám bez jakékoli konfrontace jsou stženy peníze a to se dozvíme až na konci měsíce když to visí na tabuli,také byla vydána vyhláška o tom jak máme chodit ustrojeni ta byla několikrát předělávaná protože ji kritizovali naše odbory,musíme nosit kravatu,ale řádně utaženou jelikož toto nesnáším mám kravatu povolenu asi na jeden knoflík bylo mi za to strženo pětset kč aniž by mě opět´někdo upozorňoval na můj prohřešek a opět jsem se to dozvěděl na konci měsíce.Prosím poraďte zda mám nějakou šanci.

Zaměstnanost 07.02.2007 12:10: Občanská poradna Jižní Město při o. s. Společnou cestou
  Dobrý den,

problematika srážek ze mzdy je upravena jak v zákoníku práce tak v zákoně o mzdě. Zaměstnavatel může provádět srážky pouze pokud se na tom s dotčeným zaměstnancem dohodne, či jde o případ, kdy mu to přímo dovoluje zákon (zálohy na daně, pojistné, částky postižené výkonem rozhodnutí, nevyúčtované zálohy atd.). Právní řád tak poskytuje nároku zaměstnance na výplatu mzdy velmi silnou ochranu.

V praxi se můžeme setkat s tím, že se zaměstnavatelé pokouší uzavřít se zaměstnancem dohodu o srážkách ze mzdy s neomezenou platností do budoucna. Obsahem takovéto dohody je ujednání, že např. vedoucí pracovník je oprávněn srazit až 1/3 mzdy, pokud zaměstnanec nepracuje řádně. V minulosti se s tímto musel vypořádat Vrchní soud v Praze v rámci řízení o odvolání, kterým se zaměstnavatel bránil uložení pokuty za porušení pracovněprávních předpisů. Vrchní soud shledal výše uvedenou praxi zaměstnavatele protiprávní a žalobu na zrušení rozhodnutí o uložení pokuty zamítl jako nedůvodnou. Rovněž byla v minulosti shledána za neplatná obdobná ujednání obsažená v kolektivní smlouvě.

Nesmíme však zaměňovat srážky se mzdy a úpravu výše nenárokových částí mzdy. Zaměstnavatel může vedle „pevné“ části mzdy určit část mzdy, která má charakter „odměn“, či zaměstnanci přiznávat i další požitky nespojené přímo s výkonem práce a tudíž nemající charakter mzdy. Může jít o plnění, které je zcela nenárokové a zaměstnavatel je přizná či nepřizná v konkrétní výši na základě svého uvážení pracovního výkonu dotčeného zaměstnance, či na ně může být právní nárok, pokud jsou splněny podmínky stanovené v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě či vnitřním mzdovém předpisu zaměstnavatele. U posledně jmenovaného je třeba pamatovat, že zaměstnavatel může mzdový předpis změnit, ale nesmí tak učinit zpětně. Ve Vaší situaci nelze vyloučit možnost, že nejde o nezákonné srážky ze mzdy dle předchozího odstavce, ale o nepřiznání části odměn. Ohledně této okolnosti doporučuji prostudovat listiny, dle kterých je určována výše Vaší mzdy. Zřejmě půjde o pracovní smlouvu, kolektivní smlouvu či nějakou podobu vnitřního mzdového předpisu. Vzhledem k tomu, že jsou u Vás zřízeny odbory, lze doporučit situaci probrat i s nimi. Nepochybně jim bude známo, jakým způsobem je Vaše mzda určována a na základě jakých listin.

Pokud by se ve Vašem případě opravdu jednalo o protiprávní srážky ze mzdy, je možné na tuto nezákonnou praxi zaměstnavatele upozornit místně příslušný inspektorát práce. Bylo by též možné žalovat zaměstnavatele na zaplacení částky, která byla protiprávně sražena, nicméně si je nutné promyslet, zda-li by pro Vás jako zaměstnance takový spor nepřinesl více škody než užitku.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .