SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
03. 01. 2006 14:23 - kopretina
pracovněprávní vztahy: pracovní úraz
Dobrý den, můj přítel si v práci způsobil při pracovní činnosti dle mého názoru pracovní úraz, na neschopence měl též označeno že se jedná o pracovní úraz (doba trvání neschopnosti do 1 týdne), ale zaměstnavatel mu jej neuznal. Jak je to možné a co se dá dodatečně udělat pro to, aby mu byl uznán?
Děkuji za odpověď.

Zaměstnanost 07.02.2007 12:10: Občanská poradna Jižní Město při o. s. Společnou cestou
  Dobrý den,

pracovním úrazem je újma na zdraví či úmrtí zaměstnance, ke kterému dojde nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.


Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz se hradí:

a) ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnost - rozdíl mezi průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výši nemocenského.

b) náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – rozdíl mezi průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a výdělku zaměstnance po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního nebo částečného invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu. Náhrada přísluší nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém zaměstnanec dovrší 65 let věku.

c) bolest a ztížení společenského uplatnění – se poskytuje jednorázově ve výši určené podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb.

d) účelně vynaložené náklady spojené s léčením

e) věcná škoda.

Zaměstnavatel se zcela zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem, pokud prokáže, že:

a) škoda byla způsobena tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo

b) škodu si přivodil postižený zaměstnanec svou opilostí nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

Zčásti se odpovědnosti zprostí pokud prokáže, že:

a) postižený zaměstnanec porušil svým zaviněním právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen, a že toto porušení bylo jednou z příčin škody,

b) jednou z příčin škody byla opilost postiženého zaměstnance nebo zneužití jiných návykových látek postiženým zaměstnancem,

c) zaměstnanci vznikla škoda proto, že si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ač neporušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně a musel si přitom být vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem vědom, že si může přivodit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání nelze považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Zaměstnavatel se nemůže zprosti odpovědnost, utrpěl-li zaměstnanec pracovní úraz při odvracení škody hrozící tomuto zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav sám úmyslně nevyvolal.

Bez znalosti věci nemohu posoudit, zda-li v konkrétním případě šlo o pracovní úraz, či zde byli okolnosti, pro které se zaměstnavatel může zcela nebo z části zprostit odpovědnosti. Obecně mohu konstatovat, že v případě kdy zaměstnavatel odmítne uznat pracovní úraz, je na místě věc konzultovat s odbory (jsou-li zřízeny) a uvážit, zda-li se zaměstnanec chce domáhat některého z Výše uvedených nároků na svém zaměstnavateli soudně. Pokud se zaměstnanec rozhodne jít s věcí k soudu, podá na svého zaměstnavatele žalobu, ve které uvede jaké nároky a z jaké události dle svého názoru má, jak může tvrzené skutečnosti doložit a následně soud rozhodne, zda-li šlo o pracovní úraz či nikoliv, a dle toho přizná či zamítne příslušné náhrady.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .