SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Archivované úvodníky Občanské poradenství

06. 12. 2016 01:41 : Nová kniha:
Průvodce rodinnou mediací
Šišková Tatjána (ed.)
http://obchod.portal.cz/userdata/images/hires/9788026211570.jpg Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné mediace, předkládá zkušenost osmi českých a slovenských mediátorů. V rodinné mediaci nejde jen o rozvody a úpravu péče k dětem, ale i o vztahy mezi sourozenci nebo partnery, o problematiku dědictví, o témata spojená s domácím násilím a o další spory. Téma je ukázáno na velké řadě kazuistik. Pozornost je věnována jednotlivým fázím, postupům a technikám mediace: např. technice přeformulování stížnosti na potřebu nebo hledání způsobu, jak definovat předmět jednání a zajistit vzájemné porozumění. Jedna z kapitol přináší informace o právním rámci rodinné mediace. Nový občanský zákoník zavedl řadu změn a mediaci pokládá za alternativu rodinných soudních sporů. Popsána je také efektivní spolupráce mediátora s oddělením sociálně-právní ochrany dětí. V knize je věnována pozornost i etice v mediaci, jež nebyla v českých nebo slovenských publikacích doposud systematicky zpracována. Publikace tak přináší poznatky o různých těžkostech či dilematech, které může mediátor prožívat.

Ukázku z knihy a více informací najdete na www.portal.cz

07. 10. 2016 18:02 :
DEJTE S NÁMI INFORMACÍM SMYSL
>
Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS IP na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč. Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců.¨

20. 11. 2015 14:10 : Nová kniha:
Děti a rodiče v rozvodu
Podtitul: Manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny
Matoušek Oldřich a kol.
http://obchod.portal.cz/userdata/images/hires/9788026209683.jpg Publikace má jak profesionálům (sociálním pracovníkům vykonávajícím sociálně-právní ochranu dětí, advokátům, soudcům, soudním znalcům, mediátorům, manželským poradcům, psychoterapeutům), tak veřejnosti přinést informace o možnostech podpory dospělých i dětí v rozvodové situaci. Snaží se přispět k vyjasnění kompetencí zúčastněných profesionálů a nastínit způsoby, jakými by mohli spolupracovat. Charakterizuje intervence jednotlivých profesí do rozvodové situace a ukazuje příklady dobré praxe. Nastiňuje také možný vývoj v oblasti spolupráce profesionálů s rodiči a dětmi, kteří procházejí rozvodem. Ukázku z knihy a více informací najdete na 25. 10. 2015 21:55 : Nová kniha:
Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi
Pilát Miroslav
Monografie si klade za cíl představit komunitní plánování sociálních služeb v České republice jako dynamicky se rozvíjející nástroj zajišťování dostupnosti sociálních služeb a plánování jejich rozvoje na určitém území tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám občanů. Jedná se o moderní, v zahraničí používanou manažerskou metodu, která je v České republice využívána i v oblasti sociální ekonomiky. Na úrovni krajů je dnes zpracování střednědobého plánu sociálních služeb (komunitního plánu) povinné. Přestože na úrovni obcí je tato činnost zákonem stanovena fakultativně, teorie i praxe v oblasti plánování sociálních služeb ukazuje, že nejefektivnějším nástrojem k zjišťování potřeb uživatelů a potřebnosti sociálních služeb je právě metoda komunitního plánování, k níž se řada obcí či jejich dobrovolných svazků hlásí. Jednotlivé kapitoly pokrývají témata, jakými jsou společenská legislativní východiska komunitního plánování sociálních služeb v ČR; základní charakteristiky a definice komunitního plánování a jeho principy a hodnoty; účastníci komunitního plánování; klíčové jevy jako dostupnost sociálních služeb, potřeby uživatelů sociálních služeb a metody jejich zjišťování; jednotlivé fáze procesu komunitního plánování; zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb, participace uživatelů a některé důvody malé míry jejich zapojování do procesu komunitního plánování; specifika a metody zapojování uživatelů do komunitního plánování; zapojování veřejnosti do plánování sociálních služeb; kritéria kvality plánování sociálních služeb; nové přístupy k zjišťování potřeb uživatelů; stručný exkurz do komunitního plánování sociálních služeb na Slovensku. Ukázku z knihy a více informací najdete na
www.portal.cz
29. 09. 2015 12:00 : Nová kniha:
10 způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze
Tyl Tomáš
Tato vysoce aktuální a praktická kniha si bere za cíl komplexním způsobem popsat nástrahy finančního světa, v němž žije každý z nás. Existuje celá řada publikací, jejichž tématem jsou rady, jak dosáhnout finančního úspěchu nebo jak zhodnotit prostředky. Absolutním základem úspěchu, který je často opomíjený, je vyhnout se neúspěchům. Kniha mapuje skutečná finanční rizika, která nám hrozí, a nabízí možnosti, jak je snadno rozpoznat a především jak se jim vyhnout. Lidé přicházejí o peníze různými způsoby, a právě vysvětlení těchto způsobů se kniha věnuje. Dozvíme se mimo jiné, jak rozpoznat podvodné nabídky a nesvěřit tak peníze podvodníkům.
www.grada.cz
26. 09. 2014 09:35 : Nová kniha:
Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti
Cingrošová, Klára; Dvořáková, Klára
Námět představuje interaktivní knihu, kterou mohou při práci se seniory využít profesionálové ve zdravotnických a sociálních zařízeních, rodinní pečovatelé, příbuzní, přátelé, dobrovolníci, zároveň však i samotní senioři či lidé dlouhodobě nemocní a lidé s handicapem. Publikace čítá 27 témat vztahujících se ke kalendářnímu roku, jejichž výběr ovlivnila česká historie a kultura. Každé téma je naplněno náměty a úkoly, v nichž se prolíná práce se vzpomínkami (reminiscence) s trénováním paměti. Vše je zpracováno tak, aby bylo možné knihu použít bez přípravy. Kniha je využitelná pro individuální i skupinovou práci.
Více o knize: www.portal.cz
04. 04. 2014 12:53 : Nová kniha:
Nový občanský zákoník Podtitul: Smluvní právo
Novotný Petr, Budíková Petra, Ivičičová Jitka, Kedroňová Kristina, Štrosová Ilona, Štýsová Monika
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo provází člověka od narození až do smrti při jeho každodenních úkonech.
www.grada.cz
10. 03. 2014 14:10 : Nová kniha:
Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Ryšávková Veronika, Benátčanová Pavla, Prudíková Dana, Korbel František
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo provází člověka od narození až do smrti při jeho každodenních úkonech. Vyznejte se v největších porevolučních legislativních změnách.
www.grada.cz
26. 02. 2014 13:28 : Nová kniha:
Nový občanský zákoník Podtitul: Rodinné právo
Novotný Petr, Ivičičová Jitka, Syrůčková Ivana, Vondráčková Pavlína
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. S druhou částí ediční řady získáte komplexní přehled o nově upravené problematice rodinného práva.
www.grada.cz
26. 09. 2013 20:12 : Nová kniha:
Sendvičová rodina
Bertini, Kristine
Jednomu jsou dva roky a druhému osmdesát. Oba vyžadují stálou pozornost a mimořádnou péči, ale jejich potřeby jsou dramaticky odlišné. A společně jsou obrazem novodobého společenského fenoménu, který vstupuje na scénu pod pojmem sendvičová generace neboli „ti uprostřed“. Kdo to jsou „ti uprostřed“? Jde o lidi, kteří se starají o své děti a zároveň o své stárnoucí rodiče. A aby toho nebylo málo, péči nepotřebují jen malé děti a stárnoucí rodiče.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
04. 09. 2013 10:21 : Nová kniha:
Mediace
Plamínek Jiří
Mediace je způsob řešení sporů, při němž účastníkům konfliktu pomáhá s nalezením dohody nestranný odborník – mediátor. Ten volí postup, jakým nejlépe dosáhnout dohody, ovšem protistrany si ponechávají právo rozhodovat o věcném obsahu dohody. Jde o alternativu k soudům či arbitrážím, kdy za strany rozhoduje někdo jiný. Kniha prvního českého mediátora, který v současnosti nejen radí klientům, ale také učí nové mediátory, zkouší a předsedá u mediátorských zkoušek při Ministerstvu spravedlnosti a České advokátní komoře, je souhrnem autorových mnohaletých zkušeností s mediací v Česku a na Slovensku. Díky tomu v knize naleznete mnoho příkladů a praktických rad. Dozvíte se, jaké jsou principy a předpoklady mediace, jaká je role mediátora, jaké nástroje může použít a jaké fáze má mediační proces. Zjistíte, jak mediátor může zvládat různé obtíže, pro které případy lze mediaci užít nebo čím se mediace liší od facilitace.
21. 05. 2013 09:09 : Nová kniha:
Hry a činnosti pro aktivní seniory
Suchá, Jitka; Jindrová, Iva; Hátlová, Běla
Kniha se zaměřuje na různé způsoby a možnosti, jak aktivizovat seniory – zejména v institucích, ale i v domácím prostředí. Aktivizace je velmi důležitá součást kvalitní a komplexní péče o seniory.
Ukázky:
,
Více o knize: www.portal.cz
25. 12. 2012 05:54 : Nová kniha:
Roithová Zuzana – Vidět srdcem
Roithová, Zuzana; Jančařík, Zdeněk
Rozhovor se známou lékařkou, senátorkou, ministryní zdravotnictví a poslankyní Evropského parlamentu mapuje hlavní křižovatky jejího života. Na pozadí barvitého vyprávění o minulosti vyvstávají silné kontury její osobnosti: nezdolná vůle a pracovitost, rozhodnost a důslednost při jednání s lidmi, ale zároveň moudrost a laskavost. Zdeněk Jančařík je šéfredaktor nakladatelství Portál, překladatel, pravidelně píše články pro přílohu Katolického týdeníku Perspektivy.
Ukázky: Lékařkou
Více o knize: www.portal.cz
30. 11. 2012 10:50 : Nová kniha:
Fischerová Táňa - Nežít jen pro sebe
Brůhová,Daniela; Fischerová,Táňa
Knižní rozhovor s kandidátkou na prezidentku ČR představuje známou herečku, jejíž tvář je spojena s charitativní činností i s televizními adventními koncerty. Táňa Fischerová vzpomíná na své dětství, na to, jak se rodilo její herecké povolání, a postupně na svá divadelní angažmá a filmové role. Vzpomíná na svá herecká přátelství, na režiséry, s nimiž spolupracovala, a na řadu dalších osobností hereckého světa. Vypráví také o své rodině, představuje své názory na společnost, politiku a stav veřejných věcí.
Více o knize: www.portal.cz
08. 10. 2012 10:11 : Nová kniha:
Ať se ti život povede!
Gilbert, Guy
Rady pro každý věk – od mladých po dinosaury Autor v krátkých kapitolách nabízí opěrné body všem, kdo chtějí dát smysl své existenci, ať jsou jakéhokoli věku, v jakékoli rodinné situaci nebo kterékoli profese. Rozvíjí reflexe protkané krátkými příběhy ze života, jak je jeho zvykem, odpovídá na otázky, jak si poradit ve společnosti, kde jsou hodnoty v pohybu a kde se všechno mění; jak být sám sebou ve světě, kde jsou lidé posedlí konzumem a penězi. Obrací se nejdříve na mladé lidi a pak na starší i nejstarší. Ukazuje možnosti, jak odhalovat krásu světa, pociťovat radost z bytí a ze štěstí žít s ostatními.
Více o knize: www.portal.cz
07. 09. 2012 08:56 : Nová kniha:
Schwarzenberg Karel - Knížecí rozhovory
Hvížďala, Karel
Knížecí rozhovory s Karlem Schwarzenbergem (1990–2012) Zatímco v knize Knížecí život představil Karel Hvížďala knížete Schwarzenberga v rozhovoru, který se odehrál převážně v roce 1989, Knížecí rozhovory mapují vývoj jeho osobnosti a politického působení v novém českém státě krok za krokem očima různých tazatelů a Karel Hvížďala zůstává v pozadí jako editor, který rozhovory uspořádal a občas i přeložil.
Více o knize: www.portal.cz
25. 07. 2012 14:35 : Nová kniha:
Vývoj dítěte do jednoho roku
Gregora Martin
Celobarevná publikace úspěšného pediatra seznamuje rodiče měsíc po měsíci s psychomotorickým vývojem dítěte od narození do prvních narozenin. Autor doporučuje vhodnou stravu pro jednotlivá měsíční období kojence, upozorňuje na povinná a doporučovaná očkování a radí s léčbou běžných onemocnění. Cenná je kapitola o péči o nezralé novorozence a originální autorské postřehy z vlastní otcovské zkušenosti.
www.grada.cz
14. 05. 2012 11:13 : Nová kniha:
Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti
Taylor, John F.
Rádce pro děti s ADHD a ADD Dělá ti potíže, když se máš na něco soustředit? Napomínají tě ve škole za to, že vyrušuješ a vstáváš bez dovolení z lavice? Nejde ti učení? Neumíš usměrnit své chování? Možná máš ADD (poruchu pozornosti) nebo ADHD (poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou). V této knize zjistíš, co to je ADD neboli porucha pozornosti a také co to je ADHD neboli porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Naučíš se, jak udržet na uzdě své nálady a jak překonat pocity neúspěchu, smutku a strachu.
Ukázky: Co ADHD vážně NEZNAMENÁ , Osm způsobů, jak se vypořádat se silnými emocemi
Více o knize: www.portal.cz
03. 05. 2012 10:18 : Nová kniha:
Prekopová Jiřina, Šturma Jaroslav - Výchova láskou
Koucká, Pavla
Děti v dětských domovech na jedné straně a páry podstupující umělé oplození na straně druhé. S takovým světem je něco špatně. Něčeho je málo a něco přebývá, a obojí je klíčem k mnoha dalším problémům. Klíčovou myšlenkou knihy je, že lidem chybí láska a přebývá pýcha. A právě obnova lásky v rodinách je posláním dětských psychologů Jiřiny Prekopové a Jiřího Šturmy. Jejich myšlenky se opírají o desítky let praxe, jsou logické a strhující. Snad právě zde klíčí fenomén, který může přispět k lepšímu světu. Neboť svět v budoucnosti bude vypadat do značné míry tak, jak nyní přistupujeme ke svým dětem a jak se chováme k sobě navzájem.
Ukázky: Cítím, tedy jsem , Němci se styděli za poslušnost
Více o knize: www.portal.cz
20. 04. 2012 10:37 : Nová kniha:
Bezdomovectví
Marek, Jakub; Strnad, Aleš; Hotovcová, Lucie
v kontextu ambulantních sociálních služeb Publikace zkoumá bezdomovectví jednotlivců v České republice, definuje ho a uvádí jeho příčiny a specifika. Bezdomovectví pojímá jako souhrn patologických jevů, tj. nezaměstnanosti, závislosti, psychické poruchy, rozpadu rodiny apod., a dává ho do psychologických souvislostí, jako je adaptace člověka na dlouhodobý stres v různých vývojových etapách života.
Ukázky: Historie bezdomovectví , Mladí bezdomovci do 26 let
Více o knize: www.portal.cz
06. 02. 2012 11:24 : Nová kniha:
Bezpečná výchova
Brisch, Karl Heinz
Budování jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi Nastávající a „čerství“ rodiče mívají řadu otázek: Jak být dobrým otcem a dobrou matkou? Musíme být jako rodiče vždy k dispozici (např. máme dát dítě do jeslí)? Nerozmazlujeme své dítě? Jaké hranice naše dítě potřebuje? Jak zacházíme s jeho vztekem? Co dělat, když dítě pláče, nebo nemůže spát? Na tyto a řadu dalších otázek kniha Bezpečná výchova odpovídá.
Více o knize: www.portal.cz
28. 11. 2011 09:57 : Nová kniha:
Politický systém České republiky
Vodička, Karel; Cabada, Ladislav
Historie a současnost Třetí, aktualizované a rozšířené vydání Předkládaná práce je klíčovou studijní příručkou k politickému systému České republiky. Vyprodání prvního i druhého vydání a neutuchající zájem o tuto publikaci byly impulzem k jejímu třetímu vydání, reflektujícímu všechny volby a politické události do konce roku 2010. Autoři považují diskusi o politickém systému za naléhavě potřebnou, neboť je nezbytným předpokladem sebereflexe každé moderní společnosti.
Ukázky: Federální shromáždění – československý parlament, Národnostní a menšinová práva
Více o knize: www.portal.cz
10. 10. 2011 12:50 : Nová kniha:
Sociologie zločinu
Jandourek, Jan
Proč lidé vraždí a jezdí načerno Kniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co je normální? Co je skutečně přestupek a co zločin? Jak se může společnost bránit a jak má delikventy trestat? Autor se snaží podat stručný a populární přehled především sociologický a využívající překrývání oborů – v tomto případě samozřejmě především se sociální psychologií.
Více o knize: www.portal.cz
18. 10. 2010 10:53 : Nová kniha:
Jak úspěšně reklamovat
Daniel Houdek
Jedinečná praktická příručka vám poskytne neocenitelné rady. Názornou formou získáte přehled o tom, jaká práva může zákazník využívat při každodenních nákupech zboží a vybraných služeb na území České republiky i při nákupech v rámci Evropské unie, jakým způsobem lze tato práva uplatňovat a bránit. Autor čerpá i z častých dotazů a sporů, které mezi zákazníky a prodávajícími vznikají, nechybí ani popis práv spotřebitelů, jde-li o zboží prodané na předváděcích akcích či zásilkově.
www.grada.cz
21. 09. 2010 11:10 : Nová kniha:
Úvod do studia práva
Michal Spirit
Kniha Úvod do studia práva je určena studentům základních kurzů práva na neprávnických vysokých školách. Srozumitelně seznamuje se základními pojmy a dějinami práva, zabývá se prameny práva, právními normami, výkladem a uskutečňováním práva. Podrobněji se kniha věnuje právní odpovědnosti, procesnímu právu a ústavnímu pořádku občanů ČR. Jedná se o publikaci, která pro neprávnické vysoké školy a vyšší odborné školy bude velmi přínosnou učební pomůckou při studiu základních právních pojmů a jejich souvislostí. Publikace může velmi dobře sloužit i jako příručka pro zájemce z řad občanů.
www.grada.cz
17. 08. 2010 21:56 : Nová kniha:
Poradenství pro osoby se zdrav. a soc. znevýhodněním
Libor Novosad
Nová monografie tematicky navazuje na předchozí publikaci Základy speciálního poradenství a reflektuje nejnovější vývoj v oblasti poradenské pomoci znevýhodněným lidem. Věnuje se východiskům, principům a metodice poradenské pomoci lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, charakterizuje základní poradenské instituce a přibližuje jejich aktivity. Klade důraz na individuální metody práce s lidmi v nepříznivé životní situaci a uvádí konkrétní příklady z praxe i náměty k zamyšlení. Publikace bude vítanou studijní literaturou po speciální pedagogy, sociální pracovníky, sociální pedagogy, učitele, poradce, zdravotníky aj. profesionály a může být vodítkem či zdrojem informací i pro rodiče a samozřejmě i pro samotné lidi s postižením a různé „pomáhající“ organizace.
Ukázky: Politika zaměstnanosti a seberealizace člověka s postižením, Integrace versus inkluze
Více o knize: www.portal.cz
01. 08. 2010 10:00 : Nová kniha:
Asistence lidem s postižením a znevýhodněním
Iva Uzlová
Kniha přináší základní informace o současném legislativním zajištění asistence, možnostech financování, organizaci a náplni práce asistenta, zásadách spolupráce s rodiči, učiteli a poradenskými pracovníky, nabídne praktická doporučení týkající se přípravy a samotné práce, komunikace s dítětem (klientem), jeho rodiči, spolužáky a učiteli, uvede příklady dobré praxe. Součástí knihy budou odkazy na další informační zdroje, možnosti vzdělávání, na poskytovatele ociálních služeb, poradenská pracoviště, státní instituce atd.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
10. 07. 2010 12:00 : Nová kniha:
Nevěra
Petr Šmolka
Rozšířená a zčásti přepracovaná populárně odborná monografie našeho předního poradce pro manželství, partnerské a rodinné vztahy nabízí i tentokrát vlastní pracovní definici pojmu nevěra a přehled jejích hlavních typů. Značnou pozornost věnuje možným zdrojům a motivacím promiskuitního jednání. Pro „postižené“ přináší řadu užitečných informací o možnostech svépomoci, odborníkům je věnována kapitola o poradenské pomoci. Čtivě podaný výklad je doplněn řadou konkrétních případů z praxe. Nevěru autor nechápe pouze jako poruchu vztahu, ale zároveň i jako šanci na pozitivní změnu.
www.grada.cz
26. 06. 2010 18:27 : Nová kniha:
Maminkou ve čtyřiceti?
Christine Biermann, Ralph Raben
Kniha dvou renomovaných německých gynekologů reaguje na aktuální trend evropské společnosti: pozdní mateřství. Autoři mapují důvody tohoto trendu (změna tradičního pojetí rodiny a manželství, fenomén budování kariéry žen, malá podpora rodin a rodičů ze strany státu, změna sociálního paradigmatu ženy ve společnosti - kariéra, společenská angažovanost, vyrovnávání sociálních rolí muže a ženy). Kniha informuje o německé, ale i středoevropské situaci párů, které se pro dítě rozhodnou až ve středním věku a vyvrací obecnou představu o tom, že by pozdní těhotenství a porod měly být méně kvalitní než u mladých žen.
Ukázky: Hledání toho pravého, Šance a rizika ve 40
Více o knize: www.portal.cz
14. 06. 2010 19:14 : Nová kniha:
Zákoník práce 2010 v praxi-komplexní průvodce s řešením problémů
Jaroslav Jakubka
V této jedinečné publikaci vám autor poradí, jak řešit nejčastější problémy, které v praxi přináší nový zákoník práce. S cennými praktickými radami spolutvůrce zákoníku zvládnete nové přístupy k problematice vzniku, změn a skončení pracovního poměru, problémy týkající se pracovní doby, dohod, dovolené, překážek v práci, mezd nebo náhrad škod.Při své každodenní práci můžete využít i 65 zpracovaných konkrétních vzorů pracovněprávních dokumentů s odkazy na zákon, které jsou zařazeny na konci každé kapitoly.
www.grada.cz
30. 05. 2010 20:43 : Nová kniha:
Obchodní zákoník 2010 - úplné znění s úvodním komentářem
Lucie Josková, Pavel Pravda
V publikaci naleznete úplné znění obchodního zákoníku s přehledným zvýrazněním změn účinných od 1. 7. 2010 a 1. 1. 2012. Úplné znění zahrnuje změny provedené zákony č. 230/2008 Sb., č. 215/2009 Sb., č. 217/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 230/2009 Sb., č. 285/2009 Sb., č. 420/2009 Sb. a zákona č. 152/2010 Sb. Text úplné znění obchodního zákoníku je uvozen komentářem, kde jsou shrnuty změny zavedené v průběhu roku 2009 a 2010. Autoři komentují změny v právní úpravě obchodních společností, např. v oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence a nabývání vlastních akcií. Zásadních změn doznala i úprava valných hromad akciových společností. Autoři v komentáři neopominuli ani nepřímou novelu obchodního zákoníku – zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, který výrazně zasahuje auditované obchodní společnosti a družstva.
www.grada.cz
16. 05. 2010 08:15 : Nová kniha:
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků
Pavel Uherek
V publikaci naleznete komplexní rozbor aktuální právní úpravy problematiky, která v poslední době prochází poměrně bouřlivým obdobím. Autor se soustřeďuje nejen na pravidla přístupu ke zdravotním údajům, sdělování údajů o zdravotním stavu a na ně navazující rozhodování soudních instancí, ale snaží se reagovat na aktuální trend. Tímto trendem je vyšší důraz na právo pacienta znát údaje o svém zdravotním stavu a dle své vlastní vůle s těmito údaji nakládat. Zabývá se podrobně výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Kniha v mnohém poradí nejen zdravotnickým pracovníkům, ale i pacientům, osobám blízkým či studentům středních i vysokých škol lékařského i právního zaměření.
www.grada.cz
02. 05. 2010 21:31 : Nová kniha:
Občanský sektor
Marek Skovajsa, Dana Moree
Kniha nabízí přehled nově se rozvíjejícího oboru, který se etabluje na vysokých školách (fakulty sociální práce, sociálních věd, humanitních studií apod.). Seznamuje čtenáře s teoretickými přístupy k občanské společnosti, s teoriemi občanského sektoru, stavem občanské společnosti z historického i současného pohledu v Evropě i v českém prostředí, zařazuje občanský sektor do kontextu veřejné politiky. Jedním z důležitých projevů občanské společnosti je generování neziskových organizací – kniha mapuje základy ekonomiky i právního ukotvení neziskového sektoru.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
17. 04. 2010 20:24 : Nová kniha:
Kdy do důchodu a za kolik
Jan Přib
Publikace vám podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřebné, jaké jsou konkrétní podmínky nároků na jednotlivé druhy starobního důchodu, jak se o důchod žádá apod. Autor poradí, kdy je nejvýhodnější odejít do starobního důchodu, kdy lze požádat o přiznání předčasného starobního důchodu, kdy lze důchod přepočítat, ale také jaké jsou podmínky pro výplatu důchodu při výdělečné činnosti a povinnosti pracujících důchodců i jejich zaměstnavatelů. Jednou z mnoha předností této publikace je praktické zaměření. Výklad je doplněn četnými praktickými příklady, vzorci pro výpočty. Součástí publikace jsou i tabulky, podle kterých je možno si důchod vypočítat.
www.grada.cz
05. 04. 2010 14:38 : Nová kniha:
Financování vlastního bydlení
Petr Syrový
Autor ukazuje oblast financování bydlení z hlediska kontextu osobních financí. Provazuje oblast úvěrů v souvislosti s pojišťováním a s investováním. Protože řešit pouze úvěry bez ohledu na pojištění a na splnění jiných cílů je „cesta do pekel“. Pokud si potřebujete vyřešit svou bytovou situaci, uvažujete-li o spoření či o úvěru, pak vám tato publikace umožní zorientovat se ve finančních otázkách (např. v podmínkách získání či splácení úvěru) a výrazně usnadní vaše rozhodnutí.
www.grada.cz
20. 03. 2010 16:36 : Nová kniha:
Nemocenské pojištění v praxi
Jan Přib
Znáte zákon o nemocenském pojištění? Spoluautor zákona vám na praktických příkladech vyloží všechna ustanovení zákona, vysvětlí změny schválené v průběhu roku 2009 včetně těch, které nabývají účinnosti od roku 2010, upozorní na související ustanovení i na rozdíly od minulé právní úpravy a usnadní vám tak orientaci v právní úpravě se zohledněním zkušeností s ročním prováděním zákona. Zákon č. 186/2006 Sb. nabyl (po dvojím posunu) účinnosti dnem 1. 1. 2009 a obsahuje komplexní úpravu nemocenského pojištění.
www.grada.cz
06. 03. 2010 09:19 : Nová kniha:
Jak prodat nemovitost v době krize
Štěpán Klein, Petra Kesslerová
Máte nemovitost, kterou byste rádi prodali, nebo ji už nějakou dobu prodáváte? Ačkoli jste snížili její cenu, žádní zájemci o koupi vám nevolají a vy se začínáte zlobit? Na trh, na svého makléře a kdoví na co ještě? Pokud se poznáváte, pak je tato publikace určena pro vás. Krize na trhu nemovitostí neznamená, že se neprodává. Znamená to pouze, že se prodávají dobře oceněné nemovitosti, v dobrém stavu, připravené k nastěhování, které mají dobrý marketing a stará se o ně dobrý makléř. Jak toho všeho dosáhnout, když i zdánlivá maličkost může v dnešní době zhatit celou transakci? O tom se můžete poučit v této knize. Je určena široké veřejnosti, kupujícím i prodávajícím na trhu realit.
www.grada.cz
21. 02. 2010 14:05 : Nová kniha:
Člověk a vzdělání v informační společnosti
Petr Sak, Jarmila Skalková, Jiří Mareš
Kniha je příspěvkem k oboru mediální pedagogika, který patří v informační a "učící se" společnosti k nejdůležitějším odvětvím moderní pedagogikyKniha je příspěvkem k oboru mediální pedagogika, který patří v informační a "učící se" společnosti k nejdůležitějším odvětvím moderní pedagogiky.
Ukázky: Knihovny a veřejný přístup k internetu
Více o knize: www.portal.cz
06. 02. 2010 17:21 : Nová kniha:
Trénink koncentrace
Günther Beyer
Kniha nabízí úvodní krátký test koncentrace, následuje pětiúrovňový soubor cvičení ke zlepšení soustředění (od začátečnické náročnosti až po vrcholně pokročilou). Cvičení se zaměřují na tři základní oblasti: rychlejší a lepší porozumění psanému textu, na rychlé reakce a rozhodování a na paměť a snazší učení.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
24. 01. 2010 16:23 : Nová kniha:
Spokojeně v zaměstnání
Fritz Hannelore
Mnozí lidé nejsou spokojení ve svém zaměstnání - jsou přetíženi prací, nebo je jejich práce nudná, dostávají se do stresových situací se svými kolegy, pociťují nedostatek podpory od svých nadřízených, domnívají se, že jejich plat je příliš nízký, nebo se obávají propuštění ze zaměstnání, a někteří si uvědomují, že v jejich práci přicházejí zkrátka jejich potřeby, přání a cíle. Knihu uvítají nejen ti, kteří zažívají nespokojenost ve svém zaměstnání, ale také ti, kteří chtějí pracovat na svých pracovních vztazích a kariéře.
Ukázky: Jak pozitivně čelit náladovým kolegům a pesimistům, Jak můžeme snížit pracovní zátěž
Více o knize: www.portal.cz
02. 01. 2010 15:34 : Nová kniha:
Bolest šikanování
Michal Kolář
Šikana a další formy násilí a porušování základních lidských práv jsou nemocí, která postihuje velké množství škol, výchovných zařízení, vojenských útvarů, pracovišť. Z novinových článků se občas dozvíme o krajních projevech -- sebevraždách obětí, těžkých ublíženích na zdraví... Jsme proti tomu bezbranní? Mnoho učitelů a rodičů našlo praktickou pomoc v knize Skrytý svět šikanování ve školách, jejíž dvě vydání byla rychle rozebrána. Zkušený autor ji přepracoval a obohatil o nové poznatky a zkušenosti.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
18. 12. 2009 11:26 : Nová kniha:
Partneři a rozchody
Jeroným Klimeš
V České republice se v posledních letech rozchází více než polovina manželských párů. "Poločas rozpadu" partnerského vztahu se počítá spíš na roky než na měsíce, i když si lidé zpravidla přejí, aby měli rozchod rychle za sebou. Kniha vychází vstříc lidem, kteří se nacházejí v nelehkém období rozchodu a vysvětluje, proč k rozchodu došlo, co se právě děje a co se pravděpodobně bude dít, na co je dobré se připravit.
Ukázky: Posouzení životaschopnosti vztahu , Chronická sebenenávist
Více o knize: www.portal.cz
06. 12. 2009 11:53 : Nová kniha:
Jak úspěšně reklamovat
Daniel Houdek
Jedinečná praktická příručka vám poskytne neocenitelné rady. Názornou formou získáte přehled o tom, jaká práva může zákazník využívat při každodenních nákupech zboží a vybraných služeb na území České republiky i při nákupech v rámci Evropské unie, jakým způsobem lze tato práva uplatňovat a bránit. Autor čerpá i z častých dotazů a sporů, které mezi zákazníky a prodávajícími vznikají, nechybí ani popis práv spotřebitelů, jde-li o zboží prodané na předváděcích akcích či zásilkově.
www.grada.cz
12. 11. 2009 10:21 : Nová kniha:
Právní minimum pro sestry
Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová
Sestra je zodpovědná za několik věcí současně a velmi často je jí připisována také zodpovědnost i v situaci, kdy i při nejlepší vůli není možné, aby nemocného měla stále na očích - např.v případě propustky. Vysvětlení právní zodpovědnosti sestry při výkonu povolání poskytne čtenářům právě tato publikace.
www.grada.cz
19. 10. 2009 11:26 : Nová kniha:
Zákoník práce 2010 v praxi-komplexní průvodce s řešením problémů
Jaroslav Jakubka
V této jedinečné publikaci vám autor poradí, jak řešit nejčastější problémy, které v praxi přináší nový zákoník práce. S cennými praktickými radami spolutvůrce zákoníku zvládnete nové přístupy k problematice vzniku, změn a skončení pracovního poměru, problémy týkající se pracovní doby, dohod, dovolené, překážek v práci, mezd nebo náhrad škod.Při své každodenní práci můžete využít i 65 zpracovaných konkrétních vzorů pracovněprávních dokumentů s odkazy na zákon, které jsou zařazeny na konci každé kapitoly.
www.grada.cz
04. 10. 2009 16:34 : Nová kniha:
Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů
Milan Taraba
Třetí, přepracované a rozšířené vydání, zahrnuje veškeré novinky z právních předpisů o bytovém družstevnictví a vlastnictví bytů. Je rozšířeno o aktuální dotazy členů bytových družstev, příp. vlastníků jednotek, a odpovědi známého odborníka na problematiku bydlení, které jsou uspořádány do přehledných tematických celků. Odpověď zde najde každý, kdo má problémy s vytápěním či měřením vody, kdo se zabývá financemi a správou domu, kdo nemá přehled o nákladech na údržbu domu a bytu či potřebuje poradit s nájemními a podnájemními vztahy.
www.grada.cz
13. 09. 2009 17:14 : Nová kniha:
Rádce nájemníka bytu
Milan Taraba
Publikace se zabývá otázkami a problémy, na které autor, přední pracovník Sdružení nájemníků ČR (SON), ve své praxi nejčastěji odpovídá. Tato příručka je věcnou a rychlou pomůckou jak pro bydlící, tak i pro vlastníky domů - poradí, jak právně bezchybně řešit mnohé spory, ke kterým dnes běžně při nájemním bydlení dochází.
www.grada.cz
29. 08. 2009 18:04 : Nová kniha:
Komunikace a prezentace
Jiří Plamínek
V knize uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval, někoho o něčem přesvědčit, či dokonce motivovat k určitému jednání. Čtivý a prakticky zaměřený výklad je prokládán řadou obrázků a příkladů z praxe.
www.grada.cz
18. 08. 2009 10:10 : Nová kniha:
Financování vlastního bydlení
Petr Syrový
Autor ukazuje oblast financování bydlení z hlediska kontextu osobních financí. Provazuje oblast úvěrů v souvislosti s pojišťováním a s investováním. Protože řešit pouze úvěry bez ohledu na pojištění a na splnění jiných cílů je „cesta do pekel“. Pokud si potřebujete vyřešit svou bytovou situaci, uvažujete-li o spoření či o úvěru, pak vám tato publikace umožní zorientovat se ve finančních otázkách (např. v podmínkách získání či splácení úvěru) a výrazně usnadní vaše rozhodnutí.
www.grada.cz
18. 06. 2009 11:40 : Nová kniha:
Podvojné účetnictví 2009
TPA Horwath Notia Audit
Účetní bestseller, 16. aktualizované vydání nejpopulárnější knihy o podvojném účetnictví, vysvětluje principy a účetní operace pomocí názorných příkladů. Zaúčtování příkladů je přehledně graficky znázorněno pomocí „téček“.
www.grada.cz
13. 05. 2009 13:23 : Nová kniha:
Mezinárodní bezpečnost v době globalizace
Jan Eichler
Učební text seznamuje s hlavními termíny teorie mezinárodní bezpečnosti. Představuje základní charakteristiky studené války, hodnotí proces globalizace po roce 1990 a jeho dopad na bezpečnost v mezinárodním kontextu. Zvláštní pozornost autor věnuje válkám pod vedením USA.
Ukázky: Teorie jaderného odstrašování , Globální terorismus
Více o knize: www.portal.cz
21. 04. 2009 12:44 : Nová kniha:
Akciové trhy a investování
Josef Jílek
Kniha Akciové trhy a investování univerzitního profesora Josefa Jílka navazuje na knihu Finanční trhy a investování. V první části se autor zaměřil na podstatu a vývoj akciového trhu ve světě a v České republice.
www.grada.cz
31. 03. 2009 10:34 : Nová kniha:
Sociální služby
Oldřich Matoušek
Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňování celého národního systému sociálních služeb nebo i politického rozhodování ve prospěch znevýhodněných skupin. Kniha seznamuje čtenáře s různými podobami společenských služeb.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
09. 03. 2009 10:42 : Nová kniha:
Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 2008/2009
Tomáš Jaroš
Páté vydání reaguje na zásadní změny účinné od 1. 1. 2009, zejména zákon č. 2/2009 Sb., některé lze použít již pro rok 2008 a některé až pro rok 2009. Přehledný, srozumitelný výklad problematiky daně z příjmů právnických osob je doplněn řadou názorných příkladů a schémat.
www.grada.cz
09. 02. 2009 10:19 : Nová kniha:
Kvalitativní výzkum
Jan Hendl
Metody kvalitativního výzkumu si získávají ve vědách o člověku a společnosti stále větší význam, ať jsou považovány za doplněk tradičních kvantitativních postupů, nebo jejich protipól. Jsou velmi užitečné v případech, kdy jde o zkoumání života lidí, historie i chodu organizací.
Ukázky: Předmluva – Začíná nová válka paradigmat? , Vědecká teorie
Více o knize: www.portal.cz
15. 01. 2009 12:22 : Nová kniha:
Jak úspěšně reklamovat rádce spotřebitele i obchodníka
Daniel Houdek
Jedinečná praktická příručka vám poskytne neocenitelné rady. Názornou formou získáte přehled o tom, jaká práva může zákazník využívat při každodenních nákupech zboží a vybraných služeb na území České republiky i při nákupech v rámci Evropské unie, jakým způsobem lze tato práva uplatňovat a bránit.
www.grada.cz
12. 12. 2008 10:26 : Nová kniha:
Metody a řízení sociální práce
Oldřich Matoušek; Kolektiv
Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce, streetwork), práce s dětmi a s rodinou i makrometody (analýza sociálních potřeb obce a regionu, systémové projekty).
Ukázky: Vedení poradenského rozhovoru , Role sociálního pracovníka
Více o knize: www.portal.cz
11. 11. 2008 09:00 : Nová kniha:
Sociologie trochu jinak
Lukáš Urban
Publikace Sociologie trochu jinak je přehlednou, systematickou, ale čtivě napsanou učebnicí sociologie. Autor čtenářům nabízí příběh o společnosti, který tematizuje základní sociologické otázky a vrcholí několika pojednáními o rozporuplné emancipaci člověka.
www.grada.cz
21. 10. 2008 11:09 : Nová kniha:
Úspěšný návrh výzkumu
Keith F. Punch
Kniha se zabývá jak kvantitativním, tak kvalitativním přístupem k empirickému výzkumu v sociálních vědách a zaměřuje se na tři ústřední témata. Jedná se o nezbytnou knihu pro jakéhokoli studenta nebo výzkumníka, který se chystá začít vlastní výzkum.
Ukázky:
Více o knize: www.portal.cz
30. 09. 2008 12:38 : Nová kniha:
Manuál pro začínající maminky Maminky radí maminkám
Jana Abelson Tržilová
Tato knížka vznikla díky českým matkám a jejich zkušenostem. Autorka – novinářka a fotografka Jana Abelson Tržilová – objela celou Českou republiku, aby se maminek ptala, co je trápí a co se jim naopak osvědčilo.
www.grada.cz
10. 09. 2008 08:01 : Nová kniha:
Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii
Sue Culley, Tim Bond
Autoři popisují základní dovednosti, techniky a strategie využitelné při poradenské či terapeutické práci s klientem ve všech pomáhajících profesích. Poradenský proces je v knize rozdělen do tří fází – úvodní, střední a závěrečná.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
22. 08. 2008 18:38 : Nová kniha:
Syndrom vyhoření v práci i osobním životě
Angelika Kallwass
"Cítím se vyčerpaný," "už nemohu" - stále více lidí se dostává do situací, kdy mají pocit, jako by jim docházely síly, cítí se přetížení, nervózní a vystresovaní. Od těchto pocitů celkového stavu vyčerpání je jen malý krok ke skutečnému syndromu vyhoření.
Ukázky: Stres – trvalý „pres“ , Kolik vlastně sneseme?
Více o knize: www.portal.cz
30. 07. 2008 10:46 : Nová kniha:
Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů 3. přepracované vydání
Milan Taraba
Třetí, přepracované a rozšířené vydání, zahrnuje veškeré novinky z právních předpisů o bytovém družstevnictví a vlastnictví bytů. Je rozšířeno o aktuální dotazy členů bytových družstev, příp. vlastníků jednotek, a odpovědi známého odborníka na problematiku bydlení, které jsou uspořádány do přehledných tematických celků. Odpověď zde najde každý, kdo má problémy s vytápěním či měřením vody, kdo se zabývá financemi a správou domu, kdo nemá přehled o nákladech na údržbu domu a bytu či potřebuje poradit s nájemními a podnájemními vztahy.
www.grada.cz
08. 07. 2008 10:57 : Nová kniha:
Tajemství pohody a zdraví
David Niven
Autor úspěšné řady 100 tajemství lidského úspěchu a 100 tajemství lidského štěstí sestavil knížku citátů z děl psychologů, terapeutů, lékařů a vědců, které komentuje užitečnými radami ze své psychologické praxe. Kniha se dotýká všech oblastí lidského života.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
20. 06. 2008 13:07 : Nová kniha:
Zákoník práce 2008 – s výkladem
Jaroslav Jakubka
Zahrnuje komplexní seznámení se změnami v zákoníku práce k 1. 1. 2008 (např. počítání zkušební doby, definice pracovního úrazu, změny v potvrzení o zaměstnání-zápočtový list, střet zájmů apod.). Zákoník přinesl zásadní změny jak pro práci mzdových účetních, tak pro personální práci. Soustřeďuje i další předpisy: zákon o mzdě, platu, zákon o cestovních náhradách. Doplněn je Přehledem směrnic EU a úmluv MOP vztahujících se k zákoníku. V této praktické publikaci najdete úplné znění i výklad známého odborníka a spolutvůrce zákoníku práce.
www.grada.cz
19. 06. 2008 14:44 : Nová kniha:

Kopřiva Karel
Jak lépe rozvíjet vztah ke klientům, jak se vyhnout hrozícím nebezpečím a kde nacházet psychickou energii pro službu druhým, radí zkušený psychoterapeut. V povoláních, kde jde o přímou pomoc člověka druhému člověku, hraje mezilidský vztah klíčovou roli - vztah mezi pracovníkem a tím, komu je pomáháno - ať už je to žák ve škole, pacient v nemocnici, obyvatel domova důchodců nebo klient v psychologické poradně. To s sebou přináší pro představitele těchto povolání značnou zátěž i rizika: na jedné straně hrozí nepochopení vnitřního světa svěřených dětí nebo dospělých, zneužití moci k manipulaci, na straně druhé přílišné sebeobětování pro klienty, vedoucí k stresu a vyhoření pracovníka. Jak lépe chápat a rozvíjet lidský vztah ke klientům, jak se vyhnout hrozícím nebezpečím a kde nacházet a obnovovat psychickou energii pro službu druhým radí zkušený psychoterapeut a poradenský psycholog ve čtivé knize doplněné řadou příkladů z praxe.
Ukázky:
Více o knize: www.portal.cz
13. 05. 2008 09:13 : Nová kniha:
Jak úspěšně reklamovat
Daniel Houdek
Jedinečná praktická příručka vám poskytne neocenitelné rady. Názornou formou získáte přehled o tom, jaká práva může zákazník využívat při každodenních nákupech zboží a vybraných služeb na území České republiky i při nákupech v rámci Evropské unie, jakým způsobem lze tato práva uplatňovat a bránit. Autor čerpá i z častých dotazů a sporů, které mezi zákazníky a prodávajícími vznikají, nechybí ani popis práv spotřebitelů, jde-li o zboží prodané na předváděcích akcích či zásilkově. Výklad je doplněn o řadu příkladů, ukázky „reklamačních dopisů“ a žalobních návrhů. Cenné informace zde najdou také prodávající, popř. další podnikající subjekty, kterým autor poskytuje přehledný návod, jak postupovat, aby se při vyřizování reklamací nedostali do rozporu se zákonem, a zároveň nastiňuje postup, jak reklamovat zboží vůči dodavatelům. V knize je uveden i stručný slovníček pojmů. Publikaci mohou využít i studující a další odborná veřejnost.
www.grada.cz
28. 04. 2008 09:08 : Nová kniha:
Cílená zpětná vazba
Eva Reitmayerová; Věra Broumová
Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky ve všech oblastech vzdělávání, při aktivitách pro volný čas dětí, mládeže i dospělých, v kurzech pro pracovní týmy, v poradenství a supervizi, v pomáhajících profesích.
Ukázky: Cílená zpětná vazba v praxi, , Pomocníci k nezaplacení
Více o knize: www.portal.cz
10. 04. 2008 08:39 : Nová kniha:
Sociální psychologie
Jozef Výrost, Ivan Slaměník (Eds.)
Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace Sociální psychologie přináší informace o základech, vývoji i nejnovějších objevech v oboru. Autoři srozumitelnou a přehlednou formou vymezují předmět sociální psychologie, pojednávají mimo jiné o sociálním chování, o sociální inteligenci, komunikaci i sociálních skupinách. Kniha je určena nejen studentům psychologie, sociologie, andragogiky a ostatních humanitních oborů a odborné veřejnosti z řad psychologů a souvisejících profesí, ale i laickým čtenářům, kteří touží lépe porozumět tajům rychle se rozvíjejícího oboru.
Ukázky: ,
Více o knize: www.grada.cz
08. 04. 2008 08:34 : Nová kniha:
/Dyslexie v předškolním věku
Zelinková Olga
Kniha je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Autorka se zabývá často probíranými otázkami - např. Je nutné učit dítě číst již v předškolním věku?
Ukázky: Je možné dyslexii „vyléčit“? , Pomoc rodičům.
Více o knize: www.portal.cz
13. 03. 2008 23:38 : Nová kniha:
Lexikon společenského chování
Vladimír Smejkal, Hana Bachrachová
Bestseller známých odborníků na společenské chování vychází již počtvrté! Neustále aktualizované a doplněné dílo obsahuje vše o společenského chování dnešní doby. Kniha obsahuje vše, co každý z nás potřebuje pro úspěch mezi lidmi. Výklad postupuje od nejjednodušších principů a pravidel pro každého, přes návody pro manažery až po nejjemnější finesy do "vysoké společnosti". Vtipný a čtivý text zkušených autorů doplňuje mnoho originálních ilustrací R. Kliského.
Více o knize: www.grada.cz
21. 02. 2008 18:08 : Nová kniha:
Léčba neplodnosti
Karel Řežábek
Pro každý desátý pár je těhotenství přáním, které zůstává dlouhodobě nesplněno. Naštěstí moderní medicína již dokáže velké většině těchto párů pomoci. Autor, přední český odborník zabývající se diagnostikou a léčbou neplodnosti, vysvětluje příčiny neplodnosti u ženy i muže, uvádí jednotlivá vyšetření, shrnuje nejnovější poznatky a legislativu a nabízí metody léčby. Zabývá se i plodností po léčbě rakoviny a dárcovstvím spermií a vajíček. Čtvrté vydání úspěšné publikace je doplněno o nejnovější informace, změny v zákonech i odpovědi na otázky, které nejvíce trápí páry, jež léčbou neplodnosti právě procházejí.
Více o knize: www.grada.cz
31. 10. 2007 22:57 : Novinka:
Dilemata náhradní výchovy
Škoviera Albín
Teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech
Téma opuštěných dětí a jejich přijímání do náhradních rodin je předmětem zájmu široké veřejnosti i státních orgánů. V souvislosti s touto problematikou se objevuje řada otázek, na které často nelze jednoznačně odpovědět. Je pro dítě lepší "špatná" rodina, nebo "dobrá" výchovná instituce? ...
Ukázky: Biologický rodič – partner, nebo soupeř?, Náhradní výchova nebo náhradní péče?, více informací na www.portal.cz
10. 09. 2007 14:56 : Zajímavá kniha:
Verbální komunikace a lidská psychika

Jaromír Janoušek
Vnitřní vazby mezi verbální komunikací a lidskou psychikou včetně jejich projevů v chování, činnosti a vztazích mezi lidmi – to vše přináší publikace „Verbální komunikace a lidská psychika“ významného českého psychologa prof. Phdr. Jaromíra Janouška, DrSc. Odborné veřejnosti, ale i studentům psychologie, sociologie, lingvistiky a mnoha dalším předkládá výsledky své mnohaleté práce v oboru. Těžiště knihy umísťuje především do psychologické a sociálně psychologické analýzy, zároveň však sleduje aspekty lingvistické, sociologické apod. www.grada.cz
28. 02. 2007 14:21 : Nová kniha:
Optimální zdanění fyzických osob
Petr Valouch
Ojedinělá kniha poradí fyzickým osobám (zaměstnancům, podnikatelům atd.) jak optimálně rozdělit dosažené příjmy v domácnosti, jak minimalizovat platby daně z příjmů a pojistných odvodů. Publikace je praktickým rádcem a pomůže vám lépe se zorientovat v základních možnostech snížení povinných plateb státu. www.grada.cz
26. 01. 2007 17:07 : Nová kniha:
Kdy do důchodu a za kolik
8. aktualizované vydání
/Jan Přib/
Osmé vydání praktické publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů, které jsou platné od 1. 1. 2007. Vysvětleny jsou otázky volby vhodného data odchodu do důchodu, zejména pokud jde o předčasné starobní důchody. Popsány jsou administrativní náležitosti a povinnosti při podání žádosti o důchod a její vyřízení, ale i možnosti další výdělečné činnosti poživatelů starobních důchodů. Výklad je doplněn četnými praktickými příklady. www.grada.cz/katalog
29. 11. 2006 12:47 : Právě vychází:
Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů
/Milan Taraba/
Třetí, přepracované a rozšířené vydání, zahrnuje veškeré novinky z právních předpisů o bytovém družstevnictví a vlastnictví bytů. Je rozšířeno o aktuální dotazy členů bytových družstev, příp. vlastníků jednotek, a odpovědi známého odborníka na problematiku bydlení, které jsou uspořádány do přehledných tematických celků. www.grada.cz/katalog
02. 10. 2006 11:30 :

SOUTĚŽ

Zodpovězte na jednoduchou otázku a získejte od nás knihu Psychologie smyslupnosti existence. Více informací najdete v tomto článku.
11. 08. 2006 14:59 : Zajímavá kniha:
Zákon o nemocenském pojištění – úplné znění s výkladem
Právní stav k 1. 1. 2007
/Jan Přib/
V publikaci se můžete seznámit se zcela novým zákonem o nemocenském pojištění. Známý odborník a spoluautor nové úpravy zákona v úvodním výkladu přibližuje hlavní změny a přehledně je porovnává s minulým zněním. Nový zákon č. 187/2006 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007a obsahuje komplexní úpravu nemocenského pojištění, která byla dosud obsažena v řadě zákonů a vyhlášek. Zákon přináší řadu zásadních změn. www.grada.cz/katalog
11. 07. 2006 12:57 : Právě vyšlo:
Nová pravidla a bodový systém
/Zdeněk Schröter/
Publikace je určená všem řidičům, kteří nechtějí od 1. července 2006 přijít o řidičský průkaz. Pokud ještě nevíte, jak se změnily pravidla silničního provozu a chcete se připravit na všechny nástrahy, které jsou na řidiče nachystány, tak právě v této knize naleznete úplné znění nového zákona platného od 1. července 2006 i s jeho poslední novelou z 25.04.2006! www.grada.cz/katalog
10. 03. 2006 09:01 : Zajímavá kniha:
Začínáme s počítačem
Josef Pecinovský
Publikace je určena těm čtenářům, kteří dosud buď s počítačem nepřišli do styku vůbec, nebo s ním mají jen minimální zkušenosti, a chtějí se co nejrychleji seznámit s tím nejdůležitějším, co budou pro svůj život u počítače potřebovat, a hlavně chtějí vědět, co se vlastně v počítači děje, když pohnou myší nebo stisknou nějakou klávesu. http://www.grada.cz/katalog
20. 02. 2006 10:20 : Zajímavá kniha:
Aktivní sebeřízení
Anita Bischof, Klaus Bischof
V knize Aktivní sebeřízení – Jak získat kontrolu nad svým časem a prací z edice Poradce pro praxi se dozvíte: – co musíte zjistit, abyste věděli, kde se právě profesně nacházíte; – jak si uděláte jasno o svých schopnostech, šancích a příležitostech; – jak najdete a vhodně zformulujete své cíle; – jak si určíte priority a rozlišíte naléhavost a důležitost úkolů; – jak můžete efektivně plánovat a řídit svůj čas; – jak správně komunikovat, prezentovat a přednášet; – jak vytvořit a udržet pořádek na psacím stole a na pracovišti; – a další rady a náměty, abyste zvládáním sebe sama a účelnou spoluprací s druhými lidmi zlepšili svůj výkon, čelili stresu a byli úspěšní a spokojení. http://www.grada.cz/katalog
14. 02. 2006 09:46 : Právě vyšlo:
Manželství s nervákem
Tomáš Novák
Jak přežít v problematickém manželství a nezhroutit se z toho. Žijete se žárlivcem či hysterikem? Je Váš partner alkoholik nebo neurotik, ale i přesto se nechcete rozvádět? Známý český psycholog Vám poradí, jak se vyhnout problémům a stresovým situacím, které vznikají v manželství s takovou problematickou osobou. http://www.grada.cz/katalog
26. 01. 2006 12:19 : Právě vychází:
Daně z příjmů 2006 - přehledy, daňové a účetní tabulky
/Jiří Dušek/
Autor v publikaci názorně, srozumitelně, přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních z příjmů po významné novele k 1. 1. 2006. Publikace si klade za cíl především pomoci všem, kteří se danou problematikou zabývají a dávají přednost názornému vyjádření a rychlé orientaci a přístupu k aktuálním informacím. http://www.grada.cz/
14. 12. 2005 09:56 : Právě vyšlo:
Time management
nový velký průvodce
/J. Knoblauch, H. Woltje/
Jak si co nejlépe rozvrhnout a řídit svůj pracovní den tak, abyste byli méně ve stresu a měli více času na to, co je opravdu důležité? Jak delegovat práci na druhé, efektivně vést jednání a telefonovat? Jak si optimálně stanovit své pracovní i osobní cíle a priority? Manažeři, obchodníci, podnikatelé a všichni ti, kteří zápasí s nedostatkem času a velkým množství práce, v knížce najdou mnoho skutečně fungující rad, tipů a příkladů, jak se stát pánem svého času. http://www.grada.cz/katalog
15. 11. 2005 16:33 : Právě vyšlo:
Kdy do důchodu a za kolik
/Jan Přib/
Již 7. vydání této praktické publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů, které jsou platné od 1. 1. 2006. Publikace vám podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřebné, jaké jsou konkrétní podmínky nároků na jednotlivé druhy starobního důchodu, jak se o důchod žádá apod. Autor poradí, kdy je nejvýhodnější odejít do starobního důchodu, kdy lze požádat o přiznání předčasného starobního důchodu, kdy lze důchod přepočítat, ale také jaké jsou podmínky pro výplatu důchodu při výdělečné činnosti a povinnosti pracujících důchodců i jejich zaměstnavatelů. Jednou z mnoha předností této publikace je praktické zaměření. Publikace přináší také základní informace o penzijním připojištění jako významné možnosti, jak si důchod vylepšit. http://www.grada.cz/content/kat
24. 10. 2005 13:26 : Zajímavá kniha
Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání
/Zbyněk Siegel/
Hledáte zaměstnání? Chcete konečně získat vytoužené pracovní místo? Pak je pro vás tato praktická příručka tou nejlepší volbou. V knize, kterou český autor a poradce při hledání zaměstnání napsal na míru pro českého uchazeče, najdete v praxi osvědčené strategie, rady, tipy a praktické příklady, jak úspěšně postupovat krok za krokem při hledání zaměstnání. Autor radí, jak sestavit atraktivní životopis, jak zaměstnavatele oslovit a uspět u přijímacího pohovoru, jak se vyhnout chybám. Ženy, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní a uchazeči vyššího věku v knize najdou speciální rady určené právě jim. http://www.grada.cz/katalog/kniha/jak-uspesne-hledat-a-ziskat-zamestnani/ http://www.grada.cz/content/kat
11. 10. 2005 12:44 : Právě vyšlo:
Nízkoenergetické domy
/Jan Tywoniak/
Kniha plná nejnovějších informací o nízkoenergetickém stavění se zabývá souvislostmi a aktuálními trendy tohoto moderního stavebního odvětví. Je určena těm, kdo nízkoenergetické stavby navrhují a realizují, ale i současným či budoucím uživatelům těchto budov. Publikace připomíná základní pojmy i výpočtová hodnocení a uvádí širší souvislosti udržitelné výstavby. Podrobně vysvětluje principy stavebně-energetických koncepcí s důrazem na konstrukční zásady vedoucí k nízké potřebě provozní energie i integraci systémů s obnovitelnými zdroji energie. Autor věnuje pozornost také progresivním domům s extremně nízkou potřebou tepla – tzv. pasivním domům. Podstatná část knihy je věnována příkladům realizovaných domů malého i většího rozsahu z ČR i zahraničí, novostavbám i energetické obnově budov. http://www.grada.cz/content/kat
05. 09. 2005 09:13 : Právě vychází:
Jak spolu komunikujeme?
/Friedman Schulz von Thun/
Co ve skutečnosti ukazuje a co naopak skrývá každé naše sdělení? Co nám pomáhá účinně se navzájem dorozumět a na čem naše sdílení a porozumění vázne? Uvědomujeme si, že skoro každé sdělení vyjadřuje nejen poskytovanou informaci, ale zároveň jím vypovídáme o sobě, o výzvě partnerovi a o našem vztahu s ním? Co nám v úspěšném vedení hovoru brání a jak můžeme typické překážky překonávat? – Na tyto otázky kvalifikovaně odpovídá F. S. von Thun v nabízené knížce. Oproti typickým psychologickým příručkám komunikace podává svůj výklad svěžím, vtipným a vynalézavým jazykem, jímž zdařile shrnuje hlavní poznatky různých směrů studia průběhu a pravidel úspěšné mezilidské komunikace. http://www.grada.cz/content/kat
17. 08. 2005 15:12 : Zajímavá kniha:
Umění jednat s lidmi 2
/Jaroslav Štěpaník/
Kniha volně navazuje na velmi úspěšnou knihu Umění jednat s lidmi – Cesta k úspěchu. Tentokrát autor čtenářům předkládá praktickou příručku provázanou cvičeními, úkoly, ilustrativními texty na téma komunikace. Kniha je určena všem, kteří mají ve své pracovní nápní jednání s lidmi a vedení lidí. Autor vychází z českého prostředí, ze své praxe, z koncepce výcvikových seminářů realizovaných pro řadu firem, organizací a institucí. http://www.grada.cz/content/kat
27. 07. 2005 11:26 : Nově vyšlo:
Kriminální případy s otevřeným koncem
Ken Weber
Na knihu Detektivní příběhy s otevřeným koncem navazuje dalších 40 krátkých detektivek úspěšného autora záhadných příběhů s otevřeným koncem, které čtenářům umožní prověřit si logické myšlení, postřeh, kombinační schopnosti a představivost. Řešení je uvedeno na konci knihy. Ukázky: Promyšlený plán, Columbův případ. http://obchod.portal.cz/kniha
23. 06. 2005 08:52 : Nově vyšlo:
Sociální práce v praxi
Oldřich Matoušek, Jana Koláčková, Pavla Kodymová
V této knize čtenář nalezne základní informace o nejrůznějších skupinách, s nimiž se sociální pracovník ve své praxi setkává, a o metodách práce s nimi. Text je doplněn praktickými informacemi, kontaktními adresami apod. Ukázky: Principy práce s uprchlíky, Charakteristiky žen, které poskytují sexuální služby. http://obchod.portal.cz/kniha
31. 05. 2005 14:35 : Právě vychází:
Jak motivovat sebe a své spolupracovníky
/R. Niermayer, M. Seyffert/
I když samotná motivace ještě nepřinese úspěch, bez motivace je úspěch nemožný. Jak motivace funguje a jak ji využít pro dosažení svých osobních cílů a cílů firmy? V knize se dozvíte, jak správně motivovat sami sebe, jak účinně motivovat své podřízené a jak rozpoznat a řešit úskalí motivace ve firmě. http://www.grada.cz/content/kat
20. 05. 2005 14:58 : Právě vychází:
Umění úspěšné komunikace
/Anja von Kanitz/
V knize Umění úspěšné komunikace – jak uspět v každém rozhovoru se dozvíte: jak jasně a efektivně komunikovat s druhým člověkem; jak správně naslouchat, jak se promyšleně a cílevědomě ptát; jak přesvědčovat argumenty a jak zacházet s argumenty cizími; jak zapůsobit řečí svého těla; jak komunikují muži a ženy; jak zvládat osobní útoky a jiné obtížné situace v rozhovorech; a mnoho dalších rad a praktických příkladů, jak rozmlouvat s kolegy, zákazníky, nadřízenými a vůbec všemi lidmi tak, abyste dosáhli svého cíle a zajistili si úspěšný pracovní i soukromý život. http://www.grada.cz/content/kat
11. 05. 2005 11:15 : Zajímavá kniha:
Sebeřízení pro ženy
/Gisela Haasen/
Starostí někdy bývá nad hlavu, ale to neznamená, že se vám z nich musí točit hlava. Gisela Haasen vás provede krátkým sebepoznáním, aby jste si plně uvědomila své silné stránky. Právě ty jsou totiž hlavním pomocníkem na cestě za dosahováním velkých, ale i drobných cílů. Platí totiž: Nenechte se svazovat minulostí, pouze se z ní poučte a hrdě pokračujte vpřed. Jednou jste nahoře, jednou dole, ale výsledek vždy máte v rukou pouze vy sama. Najděte rovnováhu mezi plynem a brzdou. Budete-li k problémům přistupovat aktivně, budou aktivní i řešení. Každý cíl musí mít i svůj plán, stejně jako běžci mají vytýčenou trať. Neplýtvejte energií a pátrejte po svém skrytém potenciálu! http://www.grada.cz/content/kat
07. 04. 2005 09:28 : Nově vyšlo:
Umění diplomatického jednání
Frank Naumann
Dnes více než kdy v minulosti platí, že na poli osobních a profesních vztahů nevítězí zarytí bojovníci, ale diplomaté schopni citlivě jednat, nacházet kompromisy a získat spojence i protivníka na svoji stranu. Kniha překládá čtenáři dvacet pravidel, která pomáhají zlepšit komunikační dovednosti. Ukázky po prokliku: Prosadit se a zůstat oblíbeným, Kdo začíná, vyhrává. http://obchod.portal.cz/kniha
25. 03. 2005 11:00 : Právě vyšlo:
Čerpáme finanční zdroje EU
/Vilamová Šárka/
Autorka navazuje na knihu Jak získat finanční zdroje EU a aktuálně přijatou evropskou legislativu i veškeré návazné dokumenty, včetně programových dodatků k jednotlivým operačním programům. Aktuální informace jsou podány v ucelené, detailní podobě a srozumitelnou formou. Podrobně jsou vysvětleny zásady, jak lze pomoci využívat, důraz je kladen na konkrétní postupy při tvorbě, předkládání a posuzování projektů. Předloženo je mnoho dostupných informací nezbytných pro získání projektu, včetně jednotlivých postupových kroků pro jeho vypracování. http://www.grada.cz/content/kat
01. 03. 2005 09:09 : Zajímavá kniha:
Jak rozumět a konkurovat mužům na pracovišti
/Isabel Nitzsche/
Německá žurnalistka Isabel Nitzche je úspěšnou autorkou specializující se na knihy pro „ženy a kariéru“. Svět práce, vztahy na pracovišti, „hru na úspěch“ určovali a stále určují muži podle psaných, ale také nepsaných pravidel. Chtějí-li ženy uspět v mužské konkurenci, znát tato pravidla a jejich působení na vztahy, musí se naučit pohybovat v jejich rámci. Isabel Nitzche sestavila přehled deseti nejdůležitějších nepsaných pravidel s názornými příklady, radami a zkušenostmi žen v různých manažerských pozicích. Pomohou vám pochopit odlišná jednání mužů a žen, být v práci úspěšná, ale nepřebírat při tom mužskou roli. http://www.grada.cz/content/katalog
09. 02. 2005 08:32 : Právě vychází:
Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě
/Jiří Dunovský a kolektiv/
Jedním z nejstarších principů péče o dítě je ochrana a pomoc dítěti a uspokojování jeho základních potřeb při uvědomění si jeho vývojové proměnlivosti a zvláštní zranitelnosti. Ojedinělá publikace Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě se snaží postihnout právě fenomén týrání dítěte a porušování jeho základních práv a svobod. Srovnává stav této problematiky na území České republiky i v zahraničí, mapuje stávající situaci a přináší možné řešení. http://www.grada.cz/content/katalog
13. 01. 2005 16:09 : Zajímavá kniha:
Daňové zákony 2005
úplná znění platná k 1. 1. 2005 Hana Marková

Nejprodávanější daňová publikace v ČR. Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2005 (zákon o daních z příjmů (po významné novele), zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o DPH...). Předností tohoto souboru je vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma. Významné novely uvozují odborné komentáře pracovníků ministerstva financí, kteří se podílejí na přípravě zákonů. http://www.grada.cz/content/katalog
26. 11. 2004 08:27 : Právě vyšlo:
Etika
Dave Robinson, Chris Garratt

Další z edice komiksů, která se zamýšlí nad zodpovědností člověka v době, kdy se zdá, že odpovědnost již byla vystřídána nejistotou a ralativismem. Kniha zaujme ty, kteří hledají inspiraci pro své postoje v morálních dilematech současnosti. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=11589
03. 11. 2004 15:23 : Zajímavá kniha:
Povinné ručení
Karel Kopecký

Nové vydání upozorňuje na změny v povinném ručení v souvislosti s novelou zákona i se vstupem ČR do Evropské unie. Čtenář v publikaci najde odpovědi na nejčastější otázky z oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidel tzv. povinného ručení. Autor přináší cenné rady, jak postupovat v případě dopravní nehody, jaká má práva a povinnosti poškozený i viník dopravní nehody. http://www.grada.cz/content/katalog
26. 10. 2004 11:16 : Zajímavá kniha:
Financování vlastního bydlení
Petr Syrový

Již 4. vydání této praktické publikace je nejen aktualizováno, ale i přepracováno - především v kapitolách o stavebním spoření (nové podmínky) a hypotečních úvěrech. Pokud si potřebujete vyřešit svou bytovou situaci, uvažujete-li o spoření či o úvěru, pak vám tato publikace umožní zorientovat se ve finančních otázkách (např. v podmínkách získání či splácení úvěru) a výrazně usnadní vaše rozhodnutí. http://www.grada.cz/content/katalog
19. 10. 2004 11:11 : Zajímavá kniha:
Mateřská a rodičovská dovolená
Jan Přib, Naděžda Břeská, Eva Špundová, Jana Pilátová

Nastávající maminky i maminky na mateřské či rodičovské dovolené získávají v této knize neocenitelného „finančního a právního poradce“. Ucelené informace z různých oblastí zde načerpá nejen maminka-zaměstnankyně, ale i maminka-podnikatelka, maminka-studentka či obětavý otec, který si vybírá rodičovskou dovolenou. Autoři nezapomínají ani na problematiku pěstounské péče a výklad doplňují konkrétními příklady a vzory. http://www.grada.cz/content/kat
30. 09. 2004 10:06 : Zajímavá kniha:
Partnerství, manželství a paragrafy
Oldřich Choděra

Co vše je potřeba zařídit před svatebním obřadem, jaké jsou „nevýhody“ partnerství, jak se dědí mezi druhem a družkou? Odpovědi na tyto a další otázky přináší tato prakticky zaměřená publikace. Poradí při řešení právních problémů, které mohou vznikat jak v soužití manželském tak i partnerském. http://www.grada.cz/content/kat
27. 08. 2004 16:09 : Právě vyšlo:
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Lawrence E. Shapiro

Nové vydání knihy. Rodičům je zde předkládána řada podnětů k tomu, jak ovlivnit jednání dětí změnou jejich myšlení, jak je podpořit v navazování nových vztahů a podporovat jejich vytrvalost. Ukázka po prokliku: Jak povzbudit vcítění a zájem http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=3461
25. 05. 2004 13:16 : Dotisk:
Umění konverzace
Frank Naumann
...sympatičtí a oblíbení lidé nejsou nositeli zvláštního charismatu, které je dáno jen úzkému okruhu vyvolených... Knihu uvítají lidé stydliví a ti, kdo mají zábrany v oblasti navazování nových kontaktů. Ukázka: Nejlepší strategie proti šlápnutí do louže. Dotisk úspěšné publikace. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=8489
21. 05. 2004 08:18 : Dotisk:
Cesta životem
Pavel Říčan
Jeden z našich předních psychologů se v této knize pokusil představit čtenáři pohled na průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt.Jde o dlouhý a složitý příběh a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědních oborů. Ukázky: Jiný kraj – jiný mrav, Společenský život batolete, Já a vy – já a my, Zlatá dvacátá léta, Krize životního středu. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10897
06. 05. 2004 08:11 : Dotisk:
Vlídná povzbuzení na každý den
Josef Schultz
Vlídná povzbuzení na každý den se pro vás může stát inspirací a podnětem, jak z každého dne vytěžit co nejvíce. A jaké je povzbuzení na dnešní den? Další ukázky: Povzbuzení na 4. listopad, Povzbuzení na 27. listopad, Povzbuzení na 23. červen. Recenze na knihu. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=9343
02. 04. 2004 13:14 : Právě vyšlo:
Úzkost a strach u dětí
Jan Vymětal

Přehledná knížka vynikajícího odborníka seznamuje s projevy a příčinami nadměrné úzkosti a strachu u dětí i se způsoby, jak tyto emoce mírnit. Po kliknutí na link si můžete přečíst tyto ukázky: Období školních let do puberty, Úzkostné matky a jiné..., Předcházíme nadměrné úzkosti, Tréma, Strach z lékaře http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10786
01. 03. 2004 15:42 : Právě vyšlo:
To nejdůležitější v životě
Hal Urban

Kniha psaná původně pro učitele a rodiče, kteří s její pomocí mohou svým dětem zprostředkovat základní postoje a hodnoty užitečné pro život. Po kliknutí na lik si můžete přečíst ukázky: Co se můžeme z neúspěchu naučit, Život je i zábava… a může být neuvěřitelně veselý, Jak můžete mít dobrý přístup, když se vám hroutí svět?. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10772
13. 01. 2004 08:51 : Právě vyšlo:
Máte neklidné dítě?
Nessia Laniado

Je vaše dítě náladové, panovačné, umíněné a nezvladatelné? Musí být stále středem pozornosti? Je popudlivé pro nic za nic? Ukázky: Sedm tajemství obrany proti vydírání, Co když si nedá říci?, Michalova bunda,  "Já ještě spát nepůjdu!", "Já se nechci oblékat!" Jak jsou na tom rodiče?  http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10754
15. 12. 2003 15:33 : Právě vyšlo:
Slovník sociální práce
Oldřich Matoušek

Pozornost je zde věnována zejména sociálním službám, jejich hodnocení a organizaci i celému systému sociálního zabezpečení. Čtenář zde najde informace týkající se duševního a tělesného zdraví, jeho poruch, systému zdravotní péče, problematiky nouze, chudoby a nezaměstnanosti, pojmy z oblasti kriminologie a penologie, závislostí, hesla týkající se ohrožených skupin lidí aj. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10268
24. 11. 2003 14:40 : Právě vyšlo:
Nebojte se nepracovat
Ernie J. Zelinski

Zaujal Vás tento titulek? Pokud ano, možná se vás to týká. Co? Kniha je určená všem přepracovaným, nezaměstnaným nebo těm, kteří se chystají odejít do důchodu. Možná také pro ty, kteří si potřebují srovnat proč vlastně tolik pracují nebo je práce prostě nebaví... http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10207
04. 09. 2003 13:19 : Zajímavá kniha:
Pavel Navrátil a kol.
Romové v české společnosti

V roce 2001 u nás proběhl bezprecedentní výzkum o životě Romů u nás o jejich vzájemných vztazích s majoritou v podmínkách deseti měst - od "bezproblémových" po ty, které se "proslavily" konflikty. Na základě tohoto výzkumu podávají autoři aktuální obraz situace Romů u nás a vztahů, jež k nim mají jejich spoluobčané i jež mají oni ke svému okolí. Velká pozornost je věnována perspektivám integrace ve světle výzkumu a příkladům "dobré" praxe v boji proti sociálnímu vyloučení Romů jak od nás, tak ze zahraničí. Kniha je určenastudentům sociální práce, kulturní antropologie a dalších sociálních oborů, soc. pracovníkům v praci...
27. 08. 2003 15:31 : Zajímavá kniha:
Jiří Tošner, Olga Sozanská
Dobrovolníci a metodická práce s nimi v organizacích

Jak získávat a řídit dobrovolné spolupracovníky - pro školy, sociální a zdravotní projekty a další formy pomoci člověka člověku.
Dobře fungující dobrovolná pomoc je velkým přínosem pro nejrůznější typy sociálních, zdravotních, školských a výchovných, ekologických a kulturních organizací apod., ale je i zdrojem zkušeností a zážitků pro dobrovolníky. Práce s dobrovolníky se stává součástí studia sociálních oborů a její význam do budoucna poroste. Aby však mohla být energie a iniciativa dobrovolníků správně využita, je třeba přípravy organizace i pomáhajícího, odborného plánování, řízení a supervize. (www.portal.cz)

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .