SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
11. 11. 2020 17:20 - Maki
bydlení: Ohlášení/Žádost o souhlas se stavbou chaty;
Dobrý den, prosím o radu, jaký je rozhodný den při zdokladování podpisu sousedů. Dne 9.9. jsem podala Ohlášení/Žádost o souhlas se stavbou chaty, na staveb. úřad. Úřad se mi za měsíc vyjádřil a požádal o doplnění několika údajů mj.i souhlasu/podpisu vlastníků sousedních pozemků. V den, kdy jsem žádost podávala byla vlastníkem sousedních pozemků pouze 1 osoba, nyní je již vlastníků více. Úřad mě žádá o dodání souhlasů i těchto vlastníků, kteří si ale sousední pozemky zakoupili až po dni, kdy jsem podala žádost na úřad. Má na to úřad nárok nebo je rozhodující, kdy jsem žádost podala a kdo v tu dobu byl vlastníkem? Předem Vám velice děkuji za odpověď

13.11.2020 09:51: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím postačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu. K ohlášení stavebník připojí souhlasy osob, jejichž vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno.
Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení. Souhlas stavebního úřadu se doručuje stavebníkovi a nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání (§ 104 - § 106 Stavebního zákona).
Stavební úřad vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ke konkrétnímu datu. Proto je nezbytné, aby údaje uvedené v souhlasu stavebního úřadu byly platné ke dni vydání souhlasu. Pokud tedy bude v katastru nemovitostí zapsáno, že v den vydání souhlasu byly vlastníky sousedních pozemků určité osoby, měl by být stavebnímu úřadu doložen souhlas s provedením ohlášené stavby všech těchto osob.
V případě, že ohlášení nemá předepsané náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k jejich doplnění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud by stavebník souhlas všech sousedů nedoložil nebo by soused svůj souhlas se stavbou neudělil, stavební úřad rozhodne o provedení stavebního řízení. Podané ohlášení se pak považuje za žádost o stavební povolení. Ve stavebním řízení budou vypořádány námitky a připomínky sousedů (§ 107 Stavebního zákona).
I když stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, mohou Vaši sousedé podat podnět k přezkumu vydání souhlasu, a to ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Z tohoto důvodu je účelné, abyste stavebnímu úřadu doložili souhlasy všech sousedů. Pokud by stavební úřad vydal souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru i bez souhlasu některého ze sousedů, má tento soused právo podat návrh na zahájení přezkumného řízení (§ 106 Stavebního zákona).
Další odbornou pomoc Vám poskytne advokát se zaměřením na "stavební právo":

https://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .