SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
09. 09. 2020 11:14 - Kateřina
bydlení: občanské-opravy v nájemním bytě; oznámení o opravě;
Dobrý den,
bydlíme v nájemním bytě Praha a v pondělí bylo oznámeno, že od příštího týdne se začne s výměnou stoupaček, odpadu a rozvodu plynu. Akce má trvat do prosince (spíše ledna). Dům je starší ale nejedná se o havarijní stav. Chápu dobře že dle paragrafu 695 ObčZ, se nás měli zeptat, zda s tím souhlasíme? Existuje nějaká lhůta, kdy jsou povinni nám vše oznámit?
Město podepsalo smlouvu 1.9. a do 15 dnů musí převzít firma staveniště.
Vzhledem k tomu, že máme 5 dětí, bylo by dobré se na celou akci alespoň včas připravit.
Děkuji Vám!
S pozdravem
K.

11.09.2020 11:37: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,


ustanovení § 695 bylo součástí zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, který pozbyl platnosti k 31.12.2013. Podle tohoto ustanovení byl pronajímatel oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce, přičemž nájemce mohl tento souhlas odepřít jen z vážných důvodů.
V současné době platí nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Podle nového občanského zákoníku je nájemce povinen strpět úpravu bytu nebo domu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce nebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. Mimo případy uvedené v předchozí větě lze opravy provést jen se souhlasem nájemce.
Po dobu provádění opravy může být nezbytné, aby nájemce byt vyklidil. Je-li nutné vyklizení bytu nejdéle na dobu jednoho týdne, postačí oznámit nájemci datum zahájení prací alespoň deset dnů předem. Nájemce prohlásí do pěti dnů pronajímateli, že byt vyklidí, jinak se má se za to, že nájemce vyklizení bytu odmítl.
Jestliže je potřeba, aby nájemce byt vyklidil po dobu delší než jeden týden, sdělí pronajímatel nájemci nejméně tři měsíce před zahájením prací předpokládaný den jejich zahájení a nezbytnou dobu, po kterou musí být byt vyklizen. Neprohlásí-li nájemce pronajímateli do deseti dnů po oznámení, že byt na požadovanou dobu vyklidí, má se za to, že vyklizení bytu odmítl.
Odmítne-li nájemce po dobu oprav byt vyklidit, může pronajímatel navrhnout soudu, aby rozhodl o vyklizení bytu. Prokáže-li pronajímatel účelnost úpravy bytu nebo domu a nezbytnost vyklizení bytu, soud návrhu vyhoví. Zároveň soud uloží oběma stranám přiměřená omezení. Před soudním rozhodnutím o vyklizení bytu nelze práce provádět, ledaže soud provádění prací povolí. Pronajímatel musí nájemci poskytnout přiměřenou náhradu nákladů, které nájemci vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu (§ 2259 - § 2262 Občanského zákoníku).
Zákon stanoví lhůty pro oznámení zahájení oprav jen v případech, kdy je nutné, aby nájemce byt vyklidil. Jestliže se vyklizení bytu nevyžaduje, lhůta stanovena není. Nájemce musí strpět nezbytnou opravu, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání bytu. Ztěžuje-li oprava užívání bytu nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu z nájemného podle doby opravy a jejího rozsahu. Pronajímatele tudíž můžete vyzvat, aby Vám v průběhu oprav poskytl slevu z nájemného (§ 2210 Občanského zákoníku).
Další odbornou pomoc Vám poskytne advokát se zaměřením na „bytové právo":


https://vyhledavac.cak.cz/


S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .