SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
19. 06. 2020 23:10 - KAKADU
ostatní: schizofrenie; 3. stupeň ID; bydlení v jistém zařízení; opatrovník; bydlení u adoptivních rodičů;
Dobrý den, jsem bezradná a nevím, jak kamarádce pomoci obracím se na Vás proto s prosbou o nějaké informace nebo řešení. Moje kamarádka je o 10 let mladší než já, od mladí trpí nějakým druhem schizofrenie a dalšími potížemi, je v ID 3 stupně a není schopná pracovat. 2x ročně na jaře a na zimu má vždy velké potíže a deprese, stává se, že i 3 měsíce není schopná vůbec fungovat, jen leží a je apatická, musí se i krmit.Není samostatná pokud má deprese. Bydlí již od mala s adoptivními rodiči kteří se o ní starají celou dobu co si jí adoptovali. Kamarádka je občas pokud to jinak nejde hospitalizovaná i na psychiatrii. Vždycky o jejím stavu rozhodovali adoptivní rodiče, loni však nějakým způsobem jí byl soudně udělený opatrovník. Do dnešního dne nikdo neví, proč se toto přihodilo. Začali jí navštěvovat z jistého zařízení , kam i jednou týdně dojížděla, protože s nimi sama podepsala spolupráci. Zaměstnaná paní z tohoto zařízení jí neustále přemlouvá, aby se přestěhovala k nim do tak zvaného chráněného bydlení a podepsala jim, že tam chce bydlet. Moje kamarádka mi neustále opakuje, že tam nechce,že chce zůstat doma s rodiči, se zvířaty které má a s kamarádkami.Přesto že to té paní z jistého zařízení opakuje, že chce být doma, prý jí pořád přemlouvají. Nevím, jak jí mám pomoci,jsem bezradná. Kamarádka je i sociofobická,někdy vidí věci, které nejsou skutečné a které jí děsí.Nyní je už několik dní opět hospitalizovaná,voláme si každý den někdy i dvakrát,odvezli, protože byla na dně,nemohla spát,všeho se bála,nejvíce toho že jí zase paní z jistého zařízení bude nutit, aby tam šla bydlet. Myslím, že jí tohle ubližuje a pak se s toho dostane do stavu, kdy musí být nemocnici.Bohužel i tam jí paní z jistého zařízení navštěvuje a stále do ní hučí, aby jí podepsala bydlení u nich.Kamarádka s toho šílí. Vím, že já asi jako kamarádka toho moc sama nezmůžu ale určitě to tak nechci nechat,mám jí ráda a znám jí od dětství,chci jí pomoci, ale nevím jak. Omlouvám se, že jsem to trochu více rozepsala, ale potřebuji aby jste znali okolnosti a doufám, že mi poradíte něco, co bych pro kamarádku mohla udělat.
Otázky:
1. Jakým způsobem lze docílit toho, aby zase dostali opatrovnictví její rodiče a ne nějaký člověk soudně přidělený který jí fyzicky nikdy neviděl a nezná jí, jak o ní v tomto případě může rozhodovat?
2. Na koho by se měla kamarádka nebo rodiče tímto obrátit?
3. A jaký bude postup/ zda proběhne nějaké soudní řízení a podobně/?
4. Je nějaká možnost, aby kamarádka zrušila smlouvu s tím jistým zařízením o jeho navštěvování v komunitě?
5. Jak by v tomto případě měla postupovat,když už tam nechce jezdit?
6. Může jí paní z toho jistého zařízení takto přemlouvat – myslím tím, aby šla do chráněného bydlení,když to kamarádka sama nechce,je svéprávná i když je nemocná,je dospělá,pak si myslím, že má právo se sama svobodně rozhodnout a pokud tam nechce, mělo by to být pro paní směrodatné?
7. Jak bychom měli s jistým zařízením jednat ať již já pokud bych mohla nebo její rodiče?Kam se obrátit aby paní pochopila a přestala jí přemlouvat?
8. Může si sama kamarádka vybrat svého opatrovníka? Tím myslím třeba právě rodiče nebo někoho komu sama věří ať již z rodiny či třeba jen někoho s přátel?
9. Pokud ano jak a kam se obrátit, jak postupovat?

Moc se omlouvám za své otázky, ale já chci, aby kamarádka byla spokojená, doma a šťastná,nechci, aby trápila,nespala,byla na dně a stresovala se kvůli paní z již zmiňovaného zařízení a pak musela být zase hospitalizovaná.Pokud to nějakým způsobem jde, chci jí pomoci.
Předem moc děkuji za Vaše odpovědi a rady.

22.06.2020 13:22: Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Dobrý den,
děkujeme za důvěru, se kterou se obracíte se svým dotazem na internetporadnu.
Popisujete nám situaci Vaší kamarádky. Je to od Vás pěkné, že se snažíte kamarádce pomoci. Podle toho, co píšete, to vypadá, že byl podán návrh na omezení svéprávnosti s ustanovením opatrovníka. Z dotazu není zřejmé, kdo návrh podal a jak má kamarádka svéprávnost omezenou. Píšete, že opatrovníkem byl ustanoven někdo z nějakého zařízení, podle toho co píšete, asi z chráněného bydlení. Nevíme, co kamarádka podepsala.
Domníváme se, že návrh na omezení svéprávnosti byl podán z důvodu, že kamarádka měsíce není schopná vůbec fungovat, jen leží a je apatická, musí se i krmit, není samostatná, a k tomu všemu potřebuje pomoc další osoby.
Jeden aspekt je tedy to, že kamarádka by ráda bydlela se svými adoptivními rodiči a ti by se o ni starali. Ve Vašem dotazu není zmínka o tom, jak jsou kamarádčini adoptivní rodiče schopni jak fyzicky tak psychicky všechno toto zvládnout. Mohli to být právě adoptivní rodiče, kdo návrh na omezení svéprávnosti podali, protože už jim docházejí síly. Nevíme, jak staří jsou její adoptivní rodiče.
Dalším aspektem je to, že možná ten, kdo návrh na omezení svéprávnosti s ustanovením opatrovníka podal, chtěl, aby kamarádka měla i do budoucna zajištěnou péči o svoji osobu, aby měla bydlení a aby se o ni někdo postaral, až tu adoptivní rodiče nebudou.
Odpovídáme proto hodně obecně a spíše v domněnkách, protože neznáme podrobnosti celé situace. Kamarádka se může ptát svého opatrovníka, který by s ní měl udržovat vhodným způsobem a v potřebném rozsahu spojení. Určitě by více řekli kamarádce na soudu na opatrovnickém oddělení, ale musela by tam dojít, třeba ve Vašem doprovodu.
Teď se pokusíme odpovědět na Vaše otázky.
Opatrovnictví člověka je upraveno v občanském zákoníku v § 465-488. Vypíšeme Vám tady několik bodů z těchto paragrafů.
§ 465
(1) Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Soud jmenuje opatrovníka zejména tomu, koho ve svéprávnosti omezil…………….. nebo tomu, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv.
…………
§ 466
(1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.
(2) Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí.

§ 467
(1) Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance.
(2) Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.

§ 468
Smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním opatrovnictví nezaniká a dokud soud nejmenuje opatrovanci nového opatrovníka, přechází na veřejného opatrovníka podle jiného zákona.

§ 469
(1) Člověku, jemuž působí zdravotní stav při správě jeho jmění nebo při hájení jeho práv obtíže, jmenuje soud na jeho návrh opatrovníka a ve shodě s takovým návrhem určí opatrovníkovi rozsah působnosti. Na návrh opatrovance soud opatrovníka také odvolá.
(2) Opatrovník jedná zpravidla společně s opatrovancem; jedná-li opatrovník samostatně, jedná v souladu s vůlí opatrovance. Nelze-li vůli opatrovance zjistit, rozhodne na návrh opatrovníka soud.

§ 471
(1) Rozhoduje-li soud o jmenování opatrovníka člověku, může tak učinit až po jeho zhlédnutí, nebrání-li tomu nepřekonatelná překážka; musí též vyslechnout jeho vyjádření nebo jinak zjistit jeho stanovisko a vycházet z něho.
(2) Soud jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovanec. Není-li to možné, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která osvědčí o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna. Není-li možné ani to, jmenuje soud opatrovníkem jinou osobu, která splňuje podmínky pro to, aby se stala opatrovníkem, nebo veřejného opatrovníka podle jiného zákona.
(3) Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízená touto obcí k plnění úkolů tohoto druhu; jmenování veřejného opatrovníka podle jiného zákona není vázáno na jeho souhlas.

Pokud tedy kamarádka nesouhlasí s osobou opatrovníka, může se obrátit na soud a soud může na její návrh opatrovníka odvolat a stanovit opatrovníkem např: její adoptivní rodiče. Podmínkou ale je, že by tuto roli museli adoptivní rodiče přijmout.
Doporučujeme Vám obrátit se osobně na některou z občanských poraden v místě vašeho bydliště. Kontakty na poradny najdete zde: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny . Služby poraden jsou bezplatné, podrobně Vám tam vysvětlí, co a jak můžete udělat.
S pozdravem
Občanská poradna Ústí nad Orlicí

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .