SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
08. 05. 2020 14:40 - Baru
občanskoprávní vztahy: sousedské vztahy; znepřístupnění vjezdu k domu;
Dobrý den, soused nám dává před vjezd dřevěné koliky, že si nárokuje, že je to tam jeho, ano kus tam má, ale on si nárokuje ještě více a tím nám bráni ve vjezdu autem, nikde to není oficiálně vyměřeno, a podle naši geodetky je to opravdu nesmysl co on tvrdí. Teď nám dal před vjezd velký big bag plný kamenů a přivolaná policie nám řekla že tady nemají co řešit že je tohle dotaz na katastr? Ale tak neměla by policie řešit, že nám nepravem bráni ve vjezdu jelikož on to nemá ničím podložené? Přijde mi to opravdu smutné, že člověk se nedomuze ničeho už ani u policie. Děkuji

14.05.2020 15:05: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

přesné vyměření Vašeho pozemku včetně vytyčení hranic se sousedním pozemkem Vám vypracuje soudní znalec v oboru "geodezie a kartografie":

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

Geodet bude vycházet z geometrického plánu zapsaného v katastru nemovitostí a určí, zda se Váš vjezd nebo jeho část nachází na pozemku Vašeho souseda či nikoli. Znalecký posudek vyhotovený soudním znalcem lze použít v případném soudním řízení jako důkaz.
Pokud je Váš soused přesvědčen, že je vlastníkem pozemku, pak je v této věci oprávněn pravomocně rozhodnout pouze soud na základě Vaší žaloby. Bude-li ze znaleckého posudku vyplývat, že vjezd je umístěn na pozemku ve Vašem vlastnictví, můžete sousedovi zaslat tzv. "předžalobní výzvu k plnění", v níž ho vyzvete, aby od svého jednání upustil. K výzvě je vhodné přiložit úředně ověřený znalecký posudek. Předžalobní výzvu můžete sousedovi doručit formou doporučeného dopisu s dodejkou na adresu jeho bydliště. Provozovatel poštovních služeb Vám dodejku vrátí s údajem, kdy zásilka byla převzata.
O nákladech soudního řízení (např. odměna advokáta, soudní poplatky) platí, že soud přizná účastníku, který měl ve věci plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Náhrada nákladů řízení však žalobci náleží, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním žaloby zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění. Pokud by žalobce předžalobní výzvu žalovanému nezaslal, nebude mít právo na náhradu nákladů soudního řízení proti žalovanému, i kdyby měl žalobce v řízení úspěch (§ 142 a § 142a Občanského soudního řádu).
Vzor předžalobní výzvy je k dispozici na této adrese:

http://www.bultas-advokat.cz/pravni-vzory/vzor-vyzva-k-zaplaceni-dluhu

Jestliže Váš soused nevyhoví Vašim požadavkům uvedeným v předžalobní výzvě, můžete přistoupit k podání žaloby na stanovení povinnosti zdržet se zásahů do výkonu vlastnického práva podle ustanovení § 1042 Občanského zákoníku, dle něhož se vlastník může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem zasahuje do jeho vlastnického práva.
Žaloba na stanovení povinnosti zdržet se zásahů do výkonu vlastnického práva musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, popř. jejich rodná čísla, adresu soudu, kterému je určena (místně příslušný okresní soud), vylíčení rozhodujících skutečností (soused umísťuje překážky na příjezdovou cestu); označení důkazů, jichž se žalobce dovolává (výpis z katastru nemovitostí, znalecký posudek, předžalobní výzva), musí z ní být patrno, čeho se žalobce domáhá (návrh rozsudku) a musí být podepsána a datována.
Do návrhu rozsudku se uvádí, že požadujete, aby soud Vašemu sousedovi uložil povinnost zdržet se veškerého jednání, které Vám brání v užívání vjezdu. Žalobce je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo elektronické formě. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 42 a § 79 Občanského soudního řádu).
Obecný vzor žaloby na ochranu práva je k nahlédnutí na této adrese:

https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-na-stanoveni-povinnosti-zdrzet-se-zasahu-do-vykonu-prav-k-vecnemu-bremenu-vzor

Naopak dojde-li soudní znalec k závěru, že vjezd nebo jeho část se skutečně nachází na pozemku Vašeho souseda, lze právní vztahy s Vaším sousedem upravit zřízením služebnosti cesty. Služebnost cesty zakládá právo jezdit přes služebný pozemek (tj. pozemek, na němž je umístěna příjezdová cesta ve vlastnictví souseda) jakýmikoli vozidly. Osoba, které přísluší služebnost cesty (např. majitel domu), přispívá poměrně k udržování cesty a nese náklady na její zachování a opravy. Vlastník služebného pozemku také přispívá, jen když cestu sám užívá. Plocha pro výkon služebnosti cesty musí být přiměřená potřebě a místu. Služebnost se zapisuje do katastru nemovitostí (§ 1260, § 1263, § 1276 a § 1277 Občanského zákoníku).
Služebnost cesty lze zřídit smlouvou s vlastníkem příjezdové cesty, a to bezúplatně i za úplatu. Vašemu sousedovi tedy můžete navrhnout uzavření dohody o zřízení služebnosti cesty. Smlouvu o zřízení služebnosti cesty Vám sepíše advokát se zaměřením na "občanské právo" tak, aby byl její obsah přijatelný pro Vás i Vašeho souseda:

http://vyhledavac.cak.cz/

Odmítne-li Váš soused dohodu uzavřít, rozhodne o zřízení služebnosti cesty soud na základě Vašeho návrhu. Návrh na zřízení služebnosti cesty Vám sepíše Vámi vybraný advokát, který Vás též zastoupí v soudním řízení. Policie bohužel nemá pravomoc ani povinnost určit, kde končí či začínají hranice pozemků, proto nemůže posoudit, zda se Váš soused dopouští protiprávního jednání nebo naopak oprávněně užívá pozemek ve svém vlastnictví. Jedinou možností je obrátit se na soud.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .