SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
11. 04. 2019 08:11 - milan
bydlení: nebydlící člen bytového družstva; smlouva
Dotaz: Dobrý den, V roce 1999 jsem se stal členem BD,zaplatil jsem členský vklad a členský podíl na konkrétní byt,jelikož byl byt obsazen stavajícími nájemníky kteří nechtěli vstoupit do družstva já nedostal nájemní smlouvu a stal se nebydlícím členem,Před třemi léty pán který v bytě žil tak zemřel a v současné době v bytě žije jeho manželka která platí BD zvýšený nájem o 6000kč. Žádal jsem BD aby semnou sepsali novou nájemní smlouvu aby se paní stala mojí podnájemkyní a já jako člen BD nájemcem. BD toto odmítlo a já že mám nadále čekat až se byt uvolní. Má na toto BD právo mě takle omezovat?Díky za odpověď.

15.04.2019 12:32: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

manželé obvykle mají k bytu právo společného nájmu. Společný nájem manželů vzniká buď uzavřením manželství se snoubencem, který je nájemcem bytu ještě před sňatkem; nebo kdykoliv za trvání manželství, uzavře-li jeden z manželů nebo oba manželé nájemní smlouvu k bytu. Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel (§ 745 Občanského zákoníku).
Pokud manželství zaniklo smrtí manžela a manželé měli společné nájemní právo k bytu, nájemní právo zůstává pozůstalé manželce. Toto právo přímo vyplývá z Občanského zákoníku, tudíž je možné, že bytové družstvo bylo povinno ponechat nájem manželce zemřelého nájemce a nebylo oprávněno nájemní smlouvu ukončit. U představenstva bytového družstva si lze ověřit, zda byl byt ve společném najmu manželů či nikoli.
Má-li stávající nájemkyně platnou nájemní smlouvu, může být nájem ukončen jen z důvodů uvedených v zákoně. Nájem na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Bytové družstvo jako pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou, poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.
Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
Pronajímatel má dále právo vypovědět nájem, je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, má-li být byt vyklizen, protože z důvodu veřejného zájmu nebude možné byt užívat, má-li být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, nebo potřebuje-li pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela (§ 2288 a § 2291 Občanského zákoníku).
Jestliže není naplněn některý z výše uvedených důvodů, pak bytové družstvo nemá právo jednostranně ukončit nájemní smlouvu. Nájemkyně též není povinna přistoupit na dohodu o ukončení nájmu a uzavřít s Vámi podnájemní smlouvu. Podnájemní smlouva je méně výhodná než nájemní smlouva, neboť podnájemci poskytuje menší záruky než nájemci.
O uzavření nájemní smlouvy s třetím osobami rozhoduje členská schůze bytového družstva.
Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen bytového družstva má při hlasování 1 hlas. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů (§ 644, § 645 a § 755 Zákona o obchodních korporacích).
Každý člen družstva má právo se dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze prostřednictvím soudu. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se člen družstva o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí usnesení. Nebylo-li právo uplatněno v zákonné lhůtě, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat. Soud rozhodne o neplatnosti usnesení členské schůze, je-li v rozporu se zákonem nebo se stanovami bytového družstva (§ 663 Zákona o obchodních korporacích; § 258 a § 259 Občanského zákoníku).
Představenstvo bytového družstva Vám poskytne podklady, z nichž by mělo být patrné, zda bytové družstvo bylo ze zákona povinno dále pokračovat v nájemním vztahu se stávající nájemkyní či zda členská schůze rozhodla o uzavření nové nájemní smlouvy, ačkoli nájemkyni nesvědčil žádný právní důvod, z něhož by bytovému družstvu plynula povinnost uzavřít s ní nájemní smlouvu.
Byla-li nájemní smlouva uzavřela pouze na základě svobodného usnesení členské schůze,
můžete se u soudu dovolávat neplatnosti tohoto usnesení ve lhůtě tří měsíců. Další odbornou pomoc Vám poskytne advokát se zaměřením na „obchodní společnosti, družstva“ nebo „bytové právo“, který zhodnotí oprávněnost jednání bytového družstva a případně Vás zastoupí v soudním řízení:

http://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .