SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
03. 04. 2019 11:36 - mori
bydlení: provoz dětského hřiště na sousedově pozemku
Dobrý den,
bydlíme v rodinném domku ve čtvrti pouze s rodinnými domy na okraji města. Soused z vedlejšího domu přestavěl garáž na vinárnu a na své zahradě k ní udělal venkovní posezení. To nám vůbec nevadí, dospělí hosté bez dětí nejsou hluční. Ale u venkovního posezení pořídil dětské minihřiště (skluzavka, trampolína, pískoviště), v těsné blízkosti našeho společného plotu. Protože opět začala letní sezóna, slýcháme ze sousední zahrady neustále dětský křik, okřikování rodičů, rodiče postávají u plotu a dívají se k nám do zahrady. Je mi to velmi nepříjemné. Samozřejmě má na provozování vinárny všechna povolení, její provozování nám nijak nevadí, ale je možné k ní takto provozovat i dětské hřiště?

11.04.2019 14:21: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

každý vlastník pozemku je povinen zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Váš soused je proto povinen zajistit, aby Vás neobtěžoval provoz vinárny nebo dětského hřiště na jeho pozemku.
Vašeho souseda můžete písemně vyzvat, aby provedl opatření, kterými zamezí vnikání hluku na Váš pozemek. Neučiní-li Váš soused žádná opatření v přiměřené lhůtě, můžete přistoupit k podání tzv. sousedské žaloby podle ustanovení § 1013 Občanského zákoníku, v níž budete požadovat, aby se soused zdržel vnikání veškerých nepříjemných imisí na Váš pozemek.
Sousedská žaloba podle ustanovení § 1013 Občanského zákoníku musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, jejich rodná čísla, adresu soudu, kterému je určena (místně příslušný okresní soud), vylíčení rozhodujících skutečností (umístění vinárny a dětského hřiště), označení důkazů, jichž se žalobce dovolává (výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví, fotografie daného místa), musí v ní být uveden návrh rozsudku (soused je povinen zdržet se vnikání imisí na Váš pozemek) a musí být podepsána a datována.
Žalobce je povinen k žalobě připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické formě. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 42 a § 79 Občanského soudního řádu).
V žalobním návrhu je nutné přesně vymezit, jakou povinnost má soud v rozhodnutí Vašemu sousedovi uložit a čeho se má soused zdržet. Soused se musí např. zdržet toho, aby hluk a další imise vnikaly na Váš pozemek. V návrhu se neuvádí konkrétní opatření, jaká má Váš soused přijmout (žalobou se nelze domáhat, aby např. přemístil nebo odstranil dětské hřiště). Záleží na Vašem sousedovi, jaký způsob řešení zvolí, aby zabránil nežádoucím imisím. Obecný vzor sousedské žaloby si můžete prohlédnout na této adrese:

http://ftp.aspi.cz/aspi/meritum/m_bytyapravo2008-01-01_473_1.pdf

Se sepsáním žaloby Vám pomůže advokát se zaměřením na “občanské právo”, který Vás také zastoupí v soudním řízení:

http://vyhledavac.cak.cz/

Není-li v rozhodnutí soudu stanovena jiná lhůta, je žalovaný povinen splnit uloženou povinnost do tří dnů od právní moci rozsudku. Opatření přijatá žalovaným musí být dostatečně účinná a vést ke splnění uložené povinnosti, jinak mu hrozí exekuční řízení na návrh žalobce. Exekuce se bude provádět prostřednictvím ukládání pokut až do výše 100 000 Kč, a to i opakovaně. Soud ukládá žalovanému na návrh žalobce přiměřené pokuty, dokud žalovaný uloženou povinnost nesplní a výkon rozhodnutí nebude zastaven. Pokuty připadají státu (§ 160 a § 351 Občanského soudního řádu).

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .