SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
07. 03. 2019 15:50 - Monika
trestní právo: informace; protialkoholní léčba nařízená soudem
Mám dotaz ohledně mého bratra, který byl soudem odsouzen na 6 let vazby a 1 roku lecebnyho procesu v protialkoholní léčebné v Dobranech. Situace je taková, že celou dobu je na jiném oddělení, který nemá s protialkoholním léčení nic společného a to již 2 rokem. Dnes mu soudem bylo opět zamítnuto pouštění z léčení. Nechápu na základě čeho je tam stále držen. Neleci se, jen tam tak 2 roky pobývá a dopujou ho léky na schizofrenii. Je to normální? Co je to za sistem? Proč opět další rok, když léčení neprobíhá? Kam stím zajít, kdo mu může pomoci? Děkuji

20.03.2019 16:43: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

pacienta lze bez jeho souhlasu hospitalizovat nejen v případě, kdy mu bylo rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení, ale i tehdy, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak. Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, trpí-li vážnou duševní poruchou, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta. Zdravotnické zařízení je povinno oznámit soudu hospitalizaci pacienta bez jeho souhlasu do 24 hodin od převzetí pacienta. Soud zahájí detenční řízení (soudní přezkum zákonnosti hospitalizace bez souhlasu), ve kterém ustanoví zadrženému opatrovníka, vyslechne nemocného i lékaře a do 7 dnů rozhodne, zda k hospitalizaci došlo ze zákonných důvodů.
Je-li předpokládaná doba hospitalizace delší než 3 měsíce, je nutno vypracovat znalecký posudek a na jeho základě soud rozhodne, zda je přípustné další držení nemocného v ústavu. Rozhodnutí soudu má platnost nejdéle po dobu jednoho roku. Má-li být držení ve zdravotním ústavu prodlouženo nad tuto dobu, je nutno provést nové vyšetření a soud musí o povolení dalšího držení znovu rozhodnout (§ 38 a § 40 Zákona o zdravotních službách; § 70 – 81 Zákona o zvláštních řízeních soudních).
Přestože Vašemu bratrovi byla uložena protialkoholní ochranná léčba v délce 1 roku, nelze vyloučit, že byl nyní nedobrovolně hospitalizován pro duševní poruchu (schizofrenii). Nařízená protialkoholní léčba nemusí mít žádnou souvislost s nezbytnou psychiatrickou léčbou pro duševní poruchu. Jsou-li pro to závažné důvody, může být Váš bratr hospitalizován na psychiatrickém oddělení i bez jeho souhlasu.
Člověk umístěný ve zdravotnickém zařízení a osoby jemu blízké mohou ještě před uplynutím doby, do které je držení přípustné podle rozhodnutí soudu, žádat o nové vyšetření a rozhodnutí o propuštění, je-li odůvodněna domněnka, že další držení ve zdravotním ústavu není důvodné. Soud musí o návrhu na propuštění rozhodnout do 2 měsíců od podání návrhu. Zamítne-li soud opakovaně návrh na propuštění a nelze-li očekávat zlepšení stavu umístěného člověka, může soud rozhodnout, že nebude konat další vyšetřování před uplynutím doby, po kterou bylo držení ve zdravotním ústavu povoleno (§ 82 Zákona o zvláštních řízeních soudních).
Jestliže se domníváte, že držení Vašeho bratra ve zdravotním ústavu není důvodné, můžete podat soudu návrh na propuštění. Soud jmenuje soudního znalce, který posoudí zdravotní stav Vašeho bratra. Vzhledem ke složitosti případu Vám doporučujeme, abyste se obrátili na advokáta se zaměřením na „zdravotnické právo“, který Vám sepíše návrh na propuštění a zastoupí Vás v řízení před soudem:

http://vyhledavac.cak.cz/

Jestliže máte pochybnosti ohledně léčby Vašeho bratra, můžete se obrátit na Českou lékařskou komoru. Každý občan má možnost podávat bezplatně k orgánům České lékařské komory stížnosti na jednání lékařů, a to vždy, pokud se domnívá, že lékař postupoval neodborně nebo jednal neeticky. Další informace získáte zde:

https://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy-358.html

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .