SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
03. 11. 2018 10:10 - Michal
bydlení: doplatek měsíčních záloh bytovému družstvu
Dobrý den, potřeboval bych od Vás poradit. Bytové družstvo mi zaslalo upomínku za nedoplacení měsíčích záloh na byt za rok 2017 a 2018 . V roce 2017 mi bytové družstvo zvýšilo zálohy o 200 Kč měsíčně ( nepodepsal jsem souhlas se zvýšením měs. záloh), ale trvalým příkazem se zasílala původní částka záloh. Nyní chce bytové družstvo po mně abych doplatil dlužnou částku záloh za rok 2017 a 2018 + úroky . Tomu právě nerozumím, proč chce bytové družstvo doplatit stanovené zálohy za rok 2017 ( 200 Kč měsíčně), když rok 2017 byl vyučtován v 03/2018 a přeplatek mi byl vrácen. Nerozumím vyjádření, že musím doplatit saldo konto. Pokud to uhradím, co s těch pěnez se uhradí když mám vyučtovaný rok? Prosím o radu, protože bytové družstvo trvá na doplacení a nehodlá o tom jednat.
Děkuji Michal.

08.11.2018 09:48: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

nejvyšším statutárním orgánem bytového družstva je členská schůze, která v souladu se stanovami rozhoduje o finančních záležitostech družstva včetně výše záloh nebo schvaluje účetní závěrku. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen bytového družstva má při hlasování 1 hlas. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů (§ 644, § 645 a § 755 Zákona o obchodních korporacích).
O zvýšení záloh o 200 Kč za rok 2017 pravděpodobně rozhodla členská schůze hlasováním. Můžete se obrátit na představenstvo družstva s žádostí, aby Vám byly předloženy zápisy z členských schůzí, na nichž se hlasovalo o výši záloh. Pokud se na zvýšení záloh shodla většina členů družstva, nelze vyloučit, že se zálohy oprávněně zvýšily všem členům družstva, přestože někteří členové nevyjádřili s tímto zvýšením souhlas.
Každý člen družstva má právo se dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze prostřednictvím soudu. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se člen družstva o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí usnesení. Nebylo-li právo uplatněno v zákonné lhůtě, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat. Soud rozhodne o neplatnosti usnesení členské schůze, je-li v rozporu se zákonem nebo se stanovami bytového družstva (§ 663 Zákona o obchodních korporacích; § 258 a § 259 Občanského zákoníku).
Nebudete-li v budoucnu souhlasit se zvýšením záloh nebo jiným usnesením členské schůze, můžete se u soudu dovolávat neplatnosti tohoto usnesení ve lhůtě tří měsíců. Na vyúčtování služeb poskytovaných vlastníkem domu (např. bytovým družstvem) se vztahuje Zákon č. 67/2013 Sb.. Službami se zejména rozumí dodávky tepla a teplé vody, dodávky vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů, odvoz komunálního odpadu apod.
Dle ustanovení § 7 odst. 1 Zákona č. 67/2013 Sb., je vlastník bytu povinen doručit nájemcům vyúčtování služeb (tj. skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby) nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určuje vlastník domu. Vlastník může za zúčtovací období zvolit i jiných po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců než je kalendářní rok, obvykle je však zúčtovacím obdobím právě kalendářní rok.
Finanční vyrovnání přeplatků a nedoplatků se provádí nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování nájemci. Jako nájemce družstevního bytu máte právo písemně požádat bytové družstvo, aby Vám nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložilo náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby, provedení vyúčtování a umožnilo Vám pořídit si kopie podkladů.
Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování můžete předložit bytovému družstvu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě ode dne doložení Vámi vyžádaných podkladů. Vyřízení uplatněných námitek musí být bytovým družstvem uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky (§ 8 Zákona č. 67/2013 Sb.).
Doporučujeme Vám, abyste požádal bytové družstvo o přeložení vyúčtování záloh za rok 2017. Pravděpodobně již nebude přípustné podat námitky, neboť uplynula lhůta k jejich podání. Můžete si však ověřit, jakou částku jste byl povinen uhradit za služby v roce 2017 a zda je bytové družstvo oprávněno požadovat nedoplatek na zálohách vzhledem k celkové částce, kterou jste zaplatil za rok 2017, samozřejmě se zohledněním vráceného přeplatku.
Vyúčtování záloh nejčastěji provádí správcovská firma. Je možné, že bytové družstvo tuto firmu informovalo pouze o výši záloh, které jste byl povinen zaplatit, nikoli o skutečně uhrazených zálohách, tudíž Vám byl stanoven přeplatek. Kontrolu plateb záloh může provádět pověřený člen bytového družstva, nikoli správcovská firma, takže po sečtení záloh za rok 2017 byl u Vás naopak zjištěn nedoplatek. Tyto údaje získáte z podrobného vyúčtování od bytového družstva.
Pokud bude z vyúčtování za rok 2017 zjevné, že bytovému družstvu nedlužíte na zálohách za služby, avšak družstvo bude stále vymáhat úhradu určité částky, je v této záležitosti oprávněn pravomocně rozhodnout pouze místně příslušný soud. Další odbornou pomoc Vám poskytne advokát se zaměřením na „bytové právo“ nebo „obchodní společnosti, družstva“, který Vás zastoupí v případném soudním řízení:

http://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .