SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
03. 10. 2018 18:59 - Sabik
majetkoprávní vztahy: spolumajitelé; souhlas
Dobrý den, chci se zeptat, zda-li potřebuji jako druhý spolumajitel svolení od prvního spolumajitele, abych si mohla zařídit vlastní topení krbovými kamny.
S druhou spolumajitelkou nejsme v dobrém vztahu a když jsme si pořídili krbová kamna, začala nám vyhrožovat, že si v nich nesmíme topit, jinak nás udá na policii. Tvrdí, že potřebujeme její svolení, které nám ovšem odmítá dát.

09.10.2018 09:58: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

spoluvlastníci se vzhledem k nemovitosti jako celku považují za jedinou osobu. Při rozhodování o společné nemovitosti se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů. O běžné správě společné nemovitosti rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné nemovitosti, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Není-li možné dosáhnout většiny, rozhodne na návrh některého spoluvlastníka soud (§ 1116 - § 1132 Občanského zákoníku).
Každý ze spoluvlastníků je oprávněn k účasti na správě společné nemovitosti. Skutečnost, zda ke stavbě krbových kamen budete potřebovat svolení spolumajitelky, závisí na velikosti Vašeho spoluvlastnického podílu. Je-li Váš spoluvlastnický podíl menší nebo roven jedné polovině, pak se bez souhlasu spolumajitelky neobejdete. Jestliže je Váš spoluvlastnický podíl naopak nadpoloviční, můžete o instalaci krbových kamen rozhodnout sama. Dojde-li touto stavební úpravou k podstatnému zlepšení nebo zhoršení nemovitosti, měl by Váš spoluvlastnický podíl činit alespoň dvě třetiny.
I pokud Vám náleží dostatečně vysoký spoluvlastnický podíl, abyste mohla rozhodnout sama, je přehlasovaná spolumajitelka oprávněna obrátit se na soud, aby o této záležitosti rozhodl. Jestliže Váš spoluvlastnický podíl není nadpoloviční a se spolumajitelkou se neshodnete, můžete též podat návrh k místně příslušnému soudu, aby v této věci rozhodl. Soud je oprávněn rozhodnout v jakékoli záležitosti týkající se nemovitosti, nemohou-li se spoluvlastníci dohodnout. Soud bude v průběhu řízení vybízet spoluvlastníky k nalezení většinové shody.
Návrh na uspořádání poměrů mezi spoluvlastníky musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, jejich rodná čísla, adresu soudu, kterému je určen, vylíčení rozhodujících skutečností (údaje o spoluvlastnicích a jejich podílech, kdo nemovitost užívá), označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává (výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví), musí v něm být uveden návrh rozsudku (v nemovitosti se postaví krbová kamna) a musí být podepsán a datován.
Navrhovatel je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické formě. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 42 a § 79 Občanského soudního řádu).
Se sepsáním návrhu Vám pomůže advokát se zaměřením na "občanské právo" nebo „bytové právo“, který Vás zastoupí v soudním řízení:

http://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .