SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
01. 08. 2018 07:48 - anonym
trestní právo: zákaz řízení automobilu
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat od kdy běží doba po kterou je zákaz řízení z důvodu řízení pod vlivem alkoholu? Ode dne, kdy byl řidičák odebrán nebo až po uplynutí právní moci trestního příkazu.

Předem děkuji za odpověď.

06.08.2018 15:37: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která je držitelem řidičského oprávnění. Při policejní kontrole je řidič vozidla povinen předložit řidičský průkaz. Od okamžiku, kdy je řidičský průkaz odebrán, nelze motorové vozidlo řídit, přestože rozhodnutí o uložení trestu zákazu řízení dosud nenabylo právní moci. Řídit vozidlo smí pouze osoba, která se může při kontrole prokázat řidičským průkazem (§ 3 Zákona o provozu na pozemních komunikacích).
Jestliže je řidič podezřelý, že požil alkoholický nápoj během jízdy nebo řídil vozidlo v době bezprostředně po požití alkoholického nápoje, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu, je policista oprávněn zabránit řidiči v jízdě a zadržet jeho řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru řidičů. Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit motorové vozidlo.
Policie odešle obecnímu úřadu oznámení o zadržení řidičského průkazu spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni zadržení řidičského průkazu. Obecní úřad obce do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu zahájí správní řízení o přestupku.
Jestliže v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, vrátí obecní úřad zadržený řidičský průkaz bez zbytečného odkladu jeho držiteli. Je-li naopak uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, řidič pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí o trestu (§ 118a. § 118b a § 118c Zákona o provozu na pozemních komunikacích).
Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu trestu spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Po uplynutí doby výkonu trestu může osoba, která pozbyla řidičské oprávnění, požádat obecní úřad o vrácení řidičského oprávnění. Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno jméno a příjmení žadatele, adresa obvyklého bydliště, datum, místo narození a rodné číslo žadatele, a datum ukončení trestu zákazu řízení motorových vozidel (§ 94a a § 102 Zákona o provozu na pozemních komunikacích).
Řidič nesmí řídit motorové vozidlo od okamžiku, kdy mu byl řidičský průkaz zadržen, až do dne, kdy mu obecní úřad řidičský průkaz vrátí. Doba trestu zákazu řízení se počítá již ode dne zadržení řidičského průkazu, nikoli až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení trestu. Doba zákazu řízení končí navrácením řidičského průkazu. Další odbornou pomoc Vám poskytne advokát se zaměřením na „dopravní trestné činy“ nebo „přestupkové právo“:

http://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .