SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
27. 07. 2018 09:02 - fany
občanskoprávní vztahy: nedoplatek energií z pronájmu bytu
dobrý den , pronajímám byt, přišlo vyučtování energií v bytě, nájemník mezitím skončil, výrazný nedoplatek, je evidentní podle rozpisu, že je to jeho, kontaktoval jsem ho, řekl mi , že mi to nedá, že už je rok pryč, vůbec nevím jak dál, je to 4,5 tisíce, budu to zřejmě muset uhradit já, nebo se můžu nějakým způsobem bránit, děkuju Václav

03.08.2018 10:03: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

pokud nájemce neuhradí nedoplatek za vyúčtování služeb, pak můžete částku, kterou uhradíte místo Vašeho nájemce, od něho vymáhat soudní cestou na základě žaloby o zaplacení. Stejným způsobem lze vymáhat dlužné nájemné a další dlužné platby za služby spojené s nájmem.
Žaloba musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, popř. jejich rodná čísla, adresu soudu, kterému je určena (okresní soud), vylíčení rozhodujících skutečností (trvání nájmu, nedoplatek), a označení důkazů, jichž se žalobce dovolává (nájemní smlouva, faktury, vyúčtování, doklad o zaplacení nedoplatku místo nájemce), návrh rozsudku, a musí být podepsána a datována.
V návrhu rozsudku se požaduje, aby soud uložil bývalému nájemci povinnost Vám uhradit dlužnou částku v určité lhůtě. Žalobce je povinen k žalobě připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo elektronické formě. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 42 a § 79 Občanského soudního řádu).
Vzor žaloby o zaplacení si můžete prohlédnout na níže uvedené adrese:

http://www.vzory.cz/vzory/nemovitosti-byty/zaloba-na-zaplaceni-dluzneho-najemneho/#.WvrClqqFPIU

O nákladech soudního řízení (např. odměna advokáta, soudní poplatky) platí, že soud přizná účastníku, který měl ve věci plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Náhrada nákladů řízení však žalobci náleží, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním žaloby zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění. Abyste měl nárok na náhradu soudních nákladů, je nezbytné zaslat nájemci předžalobní výzvu k plnění (§ 142 a § 142a Občanského soudního řádu).
Vzor předžalobní výzvy naleznete na této adrese:

http://www.bultas-advokat.cz/pravni-vzory/vzor-vyzva-k-zaplaceni-dluhu

Se sepsáním žaloby Vám pomůže advokát se zaměřením na "bytové právo", který Vás zastoupí v soudním řízení:

http://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .