SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
04. 04. 2018 19:26 - Johy
majetkoprávní vztahy: orná půda; dodatečné dědictví
Dobrý den,
jak postupovat, když majitelka orné půdy zemřela v 70. letech, ale obec při vydědění jeho majetku (konfiskát) zapomněla, že vlastní též ornou půdu. Ta je stále psaná na zesnulou. Oslovují nás opakovaně zájemci o půdu, majitelka má bydliště psané na náš dům. Obec s tímto nechce mít nic do činění, neví, jak postupovat, rádi bychom odkázali zájemce na patřičný úřad. Případně je možné půdu nějak dodatečně dodědit? Děkuji.

09.04.2018 14:46: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

objeví-li se po ukončení dědického řízení další majetek, zákon umožňuje, aby bylo dědictví dodatečně projednáno. Žádost o dodatečné projednání dědictví se podává u soudu, který řízení o pozůstalosti vedl. Nově objevený majetek bude doplněn do soupisu vyhotoveného v dosavadním řízení. Dědici nově objeveného majetku se stanou osoby, které dědily v původním řízení (§ 193 Zákona zvláštních řízeních soudních).
Žádost o dodatečné projednání dědictví musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, popř. jejich rodná čísla, adresu soudu, kterému je určena (místně příslušný okresní soud dle bydliště zůstavitele), vylíčení rozhodujících skutečností (nalezení majetku); označení důkazů, jichž se žadatel dovolává (výpis z katastru nemovitostí), musí z ní být patrno, čeho se žadatel domáhá (tj. žádá o dodatečné projednání dědictví) a musí být podepsána a datována (§ 42 a § 79 Občanského soudního řádu).
Vzor žádosti je k nahlédnutí na této adrese:

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-projednani-dodatecne-objeveneho-dedictvi-vzor-ke-stazeni

Žádost může podat obec nebo jakákoli osoba, má-li na dodatečném projednání dědictví právní zájem (např. má v úmyslu pozemek koupit). V dodatečném projednání dědictví soud určí, kdo je dědicem pozemku a vydá o tom rozhodnutí. Nedědila-li v původním řízení žádná fyzická osoba, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.
Další informace Vám poskytne advokát se zaměřením na "dědické právo", který Vám připraví potřebné dokumenty a zastoupí Vás v soudním řízení::

http://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .