SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Archivované úvodníky Menšiny a cizinci

07. 10. 2016 18:03 :
DEJTE S NÁMI INFORMACÍM SMYSL
>
Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS IP na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč. Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců.¨

11. 09. 2013 10:38 : Nová kniha:
Studia vizuální kultury
Marita Sturken, Lisa Cartwright
Vizuální kultura se stala součástí každodenního života. Naše doba se vyznačuje nebývalým nárůstem kvantity a intenzity obrazů, které nás obklopují, atakují, přitahují – ať prostřednictvím různých médií - ve formě výtvarného umění, fotografie, filmu, reklamy, televize, internetu, obrazů zprostředkovaných satelity, mobilními telefony či např. v podobě vědecké, právnické nebo lékařské „dokumentace“. V tomto širokém záběru mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou však nebyla „obrazům“ dosud věnována dostatečná pozornost.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
18. 08. 2010 10:05 : Nová kniha:
Interkulturní psychologie
Jan Průcha
Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Autor podává v informačně velice bohaté knize přehled dosavadních znalostí shromážděných v posledních letech. Zabývá se jak teoretickými koncepcemi, tak výzkumnými zjištěními např. o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů. Práce se rovněž věnuje aplikaci poznatků interkulturní psychologie do oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů.
Ukázky: Vztahy a konflikty mezi etniky a národy, Český národní charakter v pohledu cizinců
Více o knize: www.portal.cz
01. 08. 2010 10:07 : Nová kniha:
Vzestup a pád moderního ateismu
Jan Jandourek
Poznejte spolu s námi moderní ateismus - od doby jeho vzniku v době osvícenské až po současnost, kdy dochází k nečekanému oživení náboženství. Ačkoliv stopy zesvětštění společnosti můžeme najít už ve starověku, teprve moderní doba, a zvláště 19. a 20. století je ve znamení vzniku ateismu jako masového jevu, a někde dokonce jako oficiální ideologie. Kniha je srozumitelným a čtivým textem, kde je teorie doložena na příkladech a historických událostech.
www.grada.cz
10. 07. 2010 12:17 : Nová kniha:
Úvod do sociologie
Jan Jandourek
Stručný úvod poslouží dobře každému, kdo potřebuje získat rychlou orientaci v sociálním dění a společenských problémech současnosti z hlediska sociologie. Probírají se všechna důležitá témata - sociální jednání, socializace, skupina a společnost, politika, ekonomie, náboženství, kultura aj. Sociologie je rovněž představena jako vědní obor, který má svou metodologii a institucionální základnu a v jehož rámci existuje řada základních sociologických paradigmat a škol. Výklad je doplněn řadou příkladů a obrázků.
Ukázky: Divadlo života a jeho role, Co je to sociologie
Více o knize: www.portal.cz
26. 06. 2010 18:34 : Nová kniha:
Výchova k toleranci a proti rasismu
Tatjana Šišková
Naši přední psychologové, sociologové, pedagogové, antropologové a další odborníci z oblasti sociálních věd připravili jeden z prvních konkrétních programů výchovy dětí a mládeže k toleranci a proti rasismu. Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, vytváření modelových situací neporozumění a xenofobie pomocí interaktivních her aj. Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, výsledky výzkumu postojů mládeže základních a středních škol, vytváření modelových situací neporozumění a xenofobie pomocí interaktivních her aj.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
14. 06. 2010 21:15 : Nová kniha:
Kulturální teorie
Tim Edwards
Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí – jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii. Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení těchto studií na pojetí Birminghamské školy a na britskou tradici studia médií přináší průřez všemi sociálně-filozofickými teoriemi, jež zájem o dění při výrobě nahradily zájmem o dění v kultuře.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
30. 05. 2010 20:53 : Nová kniha:
Sociologie sociálních skupin
Eliška Novotná
Naše každodennost se odehrává v sociálních skupinách. V nich prožíváme svá přátelství a spory, v nich si druhých vážíme či je zatracujeme. V nich se máme rádi, milujeme a nenávidíme, hádáme se a pomlouváme. Ve skupinách spolupracujeme a soutěžíme, pomáháme si, ale i ubližujeme. Ve skupinách nejsme sami - a nejsme-li sami, nebo ve dvojici, jsme... v sociální skupině. Dovolte, abychom vám představili sociální skupinu, jako jednu z forem sociální integrace. Seznamte se s jejími aktéry, jejich skupinovými pozicemi a rolemi. Uvažujte o procesech skupinové strukturace, skupinovém napětí a o tom, jak spolu se skupinovým zájmem skupina vzniká, mění se a zaniká. Věnujte spolu s námi pozornost vztahům ve skupinách a mezi skupinami s důrazem na "každodennost" skupinových sociálních praktik.
www.grada.cz
16. 05. 2010 08:46 : Nová kniha:
Halík Tomáš - Ptal jsem se cest + CD
Jan Jandourek
Osobní svědectví o hledání vlastní cesty v duchovním životě, ve filozofii i ve společnosti. Kromě osobních témat (vzpomínky na dětství, studentská léta, konverze, kněžské svěcení, působení v roli psychoterapeuta, polistopadové období aj.) reflektuje vývoj v české společnosti a církvi. Čtenář v knize nalezne i vzpomínky na významné osobnosti – J. Reinsberga, J. Zvěřinu, V. Bendu nebo zamyšlení nad tématy, jako je hlubinná psychologie, krize víry, sekularizace. Kniha je nově doplněna o CD, na němž T. Halík čte vybrané části knihy.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
02. 05. 2010 21:47 : Nová kniha:
Encyklopedie mezinárodních vztahů
Petr Kratochvíl, Petr Drulák
Zhruba dvě stovky detailně a spolehlivě zpracovaných hesel pokrývají základní problematiku mezinárodních vztahů a vysvětlují klíčové termíny používané v teorii i praxi mezinárodní politiky. Hesla na sebe vzájemně odkazují a vytvářejí tak ucelený obraz o současném stavu mezinárodních vztahů i o jejich akademickém výzkumu. Kniha je základní příručkou pro studenty politologických věd, žurnalistiky a publicistiky a zájemce o problematiku mezinárodních vztahů.Ocení ji i širší odborná veřejnost a všichni ti, komu není lhostejné mezinárodní dění.
Ukázky: Studená válka, Stát
Více o knize: www.portal.cz
17. 04. 2010 20:38 : Nová kniha:
Templáři a tajná moudrost islámu
of Albany Prince Michael, Walid Amine Salhab
Templářský řád je opředen mnoha záhadami. Jeho rytíři měli za úkol chránit poutníky ve Svaté zemi. Později získali značný vliv a na Blízkém východě prý poznali tajnou moudrost islámských mystiků. Po drastickém pronásledování byl řád nakonec krvavě potřen. Podle některých ale působí vskrytu dál ve svých nástupnických organizacích. Zejména v nejslavnější z nich – v řádu svobodných zednářů.
www.grada.cz
05. 04. 2010 14:57 : Nová kniha:
Štětina Jaromír - Brutalita moci
Jaromír Štětina, Pavla Hájková
Nová kniha rozhovorů s Jaromírem Štětinou volně navazuje na předchozí knihu nazvanou Život v epicentru (Portál, 2003). Kniha mapuje především posledních šest let života Jaromíra Štětiny, který se z válečného zpravodaje v roce 2004 stal senátorem. Základní otázkou, kterou se v celé knize zabývá, je brutalita moci, násilí, ovládání druhých. Předobrazem jednotlivých kapitol je jedenáct alegorických soch ctností a neřestí barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna z Kuksu u Dvora Králové nad Labem.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
20. 03. 2010 18:51 : Nová kniha:
Žila jsem v zemi Alláhově
Eva Zábrodská
Poutavé vyprávění o životě v severozápadní Africe Čtyřčlenná rodina vycestovala za prací a zůstala v Maroku proti původnímu plánu čtrnáct let. Kniha shrnuje to nejzajímavější o životním stylu tamních...
Ukázky: Klima, výchova a islám, Fatma aneb má nejlepší marocká zkušenost
Více o knize: www.portal.cz
06. 03. 2010 09:59 : Nová kniha:
Česká sestra v arabském světě
Markéta Ryšlinková
Ojedinělá publikace v nabídce knih s problematikou multikulturního ošetřovatelství. Je vhodným zdrojem informací nejen pro sestry, ale i pro studenty, kteří mají ve svém studiu zařazen tento předmět. Publikace informuje o pracovních podmínkách personálu - multikuturního týmu, o komunikaci, náboženství, zvyklostech a zvláštnostech péče o pacienty v odlišné kultuře. Čtivou formou přibližuje situace pro naši kulturu zvláštní a často nepochopitelné. Zkušenosti ze Saúdské Arábie, ze špičkové nemocnice a ze spolupráce lékařů a sester různých národností přiblíží čtenářům tento vzdálený svět a pomůže zájemcům o práci v zahraničí získat informace potřebné k jejich rozhodnutí.
www.grada.cz
21. 02. 2010 14:27 : Nová kniha:
Interkulturní psychologie
Jan Průcha
Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Autor podává v informačně velice bohaté knize přehled dosavadních znalostí shromážděných v posledních letech. Zabývá se jak teoretickými koncepcemi, tak výzkumnými zjištěními např. o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů. Práce se rovněž věnuje aplikaci poznatků interkulturní psychologie do oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů.
Ukázky: Vztahy a konflikty mezi etniky a národy, Český národní charakter v pohledu cizinců
Více o knize: www.portal.cz
06. 02. 2010 19:10 : Nová kniha:
Politické strany moderní Evropy
Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska a kol.
Politické strany jsou jedním ze základních prostředků k zajištění demokratické vlády. Umožňují formování názorů občanů, jejich agregaci a vyjadřování ve volbách. V jejich fungování nebo naopak dysfunkci se projevuje kvalita celých politických systémů. Stávají se proto privilegovaným předmětem studia politologie.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
24. 01. 2010 16:25 : Nová kniha:
Etnické konflikty
Filip Tesař
Autor čtivou formou přibližuje příčiny a fungování etnických konfliktů. Zkoumá roli kultury, ekonomiky, ideologie, moci, ale i sociálních vztahů v místních společenstvech, individuálního jednání a psychologických faktorů.
Ukázky: Nacionalismus , Národ
Více o knize: www.portal.cz
02. 01. 2010 18:03 : Nová kniha:
Rupnik Jacques-Příliš brzy unavená demokracie
Karel Hvížďala
Jacques Rupnik je známý politolog specializující se na východní Evropu. Studoval na Sorbonně v Paříži a na Harvardské univerzitě v Cambridgi. Od roku 1982 je profesorem na Institutu politických studií v Paříži. Je autorem několika knih o východní Evropě a evropské integraci. V rozhovorech s Karlem Hvížďalou reflektuje politický vývoj především ve středoevropských zemích, hodnotí postupující proces od mravního étosu disidentů k voličsky nevěrohodnému boji o moc.
Ukázky: 11.září 2001, Politika má být transparentní, soukromí nedotknutelné
Více o knize: www.portal.cz
18. 12. 2009 10:58 : Nová kniha:
Výchova k toleranci a proti rasismu
Tatjana Šišková
Naši přední psychologové, sociologové, pedagogové, antropologové a další odborníci z oblasti sociálních věd připravili jeden z prvních konkrétních programů výchovy dětí a mládeže k toleranci a proti rasismu. Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, vytváření modelových situací neporozumění a xenofobie pomocí interaktivních her aj. Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, výsledky výzkumu postojů mládeže základních a středních škol, vytváření modelových situací neporozumění a xenofobie pomocí interaktivních her aj.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
06. 12. 2009 12:42 : Nová kniha:
Přehled české výslovnosti
Jaroslava Pokorná, Milena Vránová
Logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé V současné době stále více logopedů pracuje s dospělými klienty, kteří potřebují kvůli své profesi zlepšit hlasový projev. Zatím však neexistují téměř žádné materiály a texty k procvičování, které by byly přiměřené pro tuto věkovou skupinu. Záměrem rozsáhlé publikace, která je koncipována jako průvodce úskalím české výslovnosti, je pomoci všem, kteří se ve své profesi zabývají mluvenou podobou češtiny, nebo cizincům, kteří se učí česky.
Ukázky: Přesnost výslovnosti hlásky D, Souhláska F
Více o knize: www.portal.cz
12. 11. 2009 11:29 : Nová kniha:
Mužům vstup zakázán
Květa Klímová-Pumerová
Kniha se týká velmi aktuálního tématu života muslimských žen na Blízkém Východě. Podklady pro její napsání sbírala cestovatelka a antropoložka Květa Pumerová, která nahlédla do světa, který je mužům, nejen evropským, ale i arabským, zcela nepřístupný. Kniha se věnuje převážně muslimským ženám v Jordánsku.
Ukázky: Je to jenom muž, Za závojem
Více o knize: www.portal.cz
19. 10. 2009 12:16 : Nová kniha:
Interkulturní psychologie
Jan Průcha
Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Autor podává v informačně velice bohaté knize přehled dosavadních znalostí shromážděných v posledních letech. Zabývá se jak teoretickými koncepcemi, tak výzkumnými zjištěními např. o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů. Práce se rovněž věnuje aplikaci poznatků interkulturní psychologie do oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů.
Ukázky: Vztahy a konflikty mezi etniky a národy, Český národní charakter v pohledu cizinců
Více o knize: www.portal.cz
04. 10. 2009 17:15 : Nová kniha:
Romové v české společnosti
Pavel Navrátil; kolektiv
V roce 2001 u nás proběhl bezprecedentní výzkum o životě Romů u nás o jejich vzájemných vztazích s majoritou v podmínkách deseti měst - od "bezproblémových" (např. Český Krumlov, Uherské Hradiště) po ty, které se "proslavily" konflikty (Ústí nad Labem, Ostrava). Na základě tohoto výzkumu podávají autoři aktuální obraz situace Romů u nás a vztahů, jež k nim mají jejich spoluobčané i jež mají oni ke svému okolí.
Ukázky: Adaptační strategie Romů, Faktory ovlivňující soužití v komunitě
Více o knize: www.portal.cz
13. 09. 2009 17:51 : Nová kniha:
Politická sociologie
Karel B. Müller
Kniha otevírá základní témata politické sociologie způsobem, který je poučený a přístupný i laickému čtenáři. Hlavní myšlenkou knihy je problém udržitelnosti a rozvoje liberální demokracie s ohledem na proměny politiky a identity v měnících se podmínkách modernity.
Ukázky: Pozitivní a negativní svoboda , Význam kritiky a diskuse
Více o knize: www.portal.cz
29. 08. 2009 18:43 : Nová kniha:
Etnické konflikty
Filip Tesař
Autor čtivou formou přibližuje příčiny a fungování etnických konfliktů. Zkoumá roli kultury, ekonomiky, ideologie, moci, ale i sociálních vztahů v místních společenstvech, individuálního jednání a psychologických faktorů.
Ukázky: Nacionalismus , Národ
Více o knize: www.portal.cz
17. 08. 2009 11:30 : Nová kniha:
Současný politický extremismus a radikalismus
Jan Charvát
Kniha uvádí do problematiky politického extremismu. Vysvětluje myšlenky stojící u zrodu jeho levicových i pravicových forem, sleduje jejich vývoj a zabývá se jejich současnými podobami.
Ukázky: Politický extremismus a teorie aktivismu, Krajní pravice
Více o knize: www.portal.cz
18. 06. 2009 11:56 : Nová kniha:
Úvod do současné politologie
Blanka Říchová
Publikace přehledně shrnuje základní aspekty charakterizující současné demokratické politické systémy zemí západní Evropy. Publikace je koncipována jako obecně komparativní přehled základních témat a problematiky.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
13. 05. 2009 13:22 : Nová kniha:
Auta východního bloku
Jan Tuček
Bezkonkurenční ojedinělá publikace o automobilech značek Škoda, Tatra, Trabant, Wartburg, Polski Fiat, Dacia, Oltcit, Moskvič, Lada, Volga, které neododmyslitelně patřily ke koloritu předlistopadové éry.
www.grada.cz
21. 04. 2009 13:06 : Nová kniha:
Jacques Rupnik – Příliš brzy unavená demokracie
Karel Hvížďala
Jacques Rupnik je známý politolog specializující se na východní Evropu. Studoval na Sorbonně v Paříži a na Harvardské univerzitě v Cambridgi. Od roku 1982 je profesorem na Institutu politických studií v Paříži. Je autorem několika knih o východní Evropě a evropské integraci.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
31. 03. 2009 10:47 : Nová kniha:
Svatba Průvodce pro začátečníky i pokročilé
Andrea Sluková
Máte rádi tradice? Nebo raději něco nekonvenčního? Chcete vědět co vás čeká, rozhodnete-li se pro svatbu v kostele? Rádi byste se při svatbě cítili „jako v pohádce“? Nabízí se vám pomocník, který vás provede krok za krokem cestou od předsvatebních příprav přes vlastní svatební obřad až k odjezdu na svatební cestu.
www.grada.cz
09. 03. 2009 10:53 : Nová kniha:
Rozhovory o matkách a mateřství
Lucie Truhelková
Kniha rozhovorů se zajímavými ženami-matkami o ženství a mateřství. S Natálií Kocábovou, Veronikou Bartošovou, Jitkou Soukupovou, Dariou Klimentovou, Taťánou le Moigne, Irenou Svatou, Šárkou Kašpárkovou, Jitkou Ševčíkovou, Ivetou Hrůzovou, Erikou Stütz–Ebner.
Ukázky: Daria Klimentová , Śárka Kašpárková
Více o knize: www.portal.cz
09. 02. 2009 10:52 : Nová kniha:
Jak vybudovat a posílit sebedůvěru
Ján Praško
Jak se nám daří ve studiu či práci, v lásce, blízkých i formálních vztazích, ale i ve sportu – vlastně téměř ve všem, o co se snažíme – souvisí s tím, jak se díváme sami na sebe, jaké máme sebevědomí, sebedůvěru.
www.grada.cz
15. 01. 2009 12:58 : Nová kniha:
Teorie evropské integrace
Petr Kratochvíl
Kniha je základní příručkou pro každého, kdo se zajímá o hlubší analýzu evropského integračního procesu. Autor v ní přehlednou a srozumitelnou formou zpracovává problematiku teorií evropské integrace od nejstarších teorií z poloviny minulého století až po současnost.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
12. 12. 2008 10:41 : Nová kniha:
Sociologie organizace
Eliška Novotná
Vydejme se společně na cestu sociologického poznávání. Knížka, kterou držíte v rukou, nás vede do světa, jehož jsme tvůrci: do světa organizací. Jejich význam rostl spolu s civilizačním vývojem a dnes si neumíme svůj každodenní život bez nich představit. Budeme poznávat organizace jako formální sociální útvary, ve kterých je vykonávána moc (nebudeme v nich tedy věnovat pozornost neformálním sociálním skupinám).
www.grada.cz
11. 11. 2008 09:13 : Nová kniha:
Karel Jan Schwarzenberg - Knížecí život
Karel Hvížďala
Karel Jan Schwarzenberg, vzpomíná na své předky, zejména na ty, kteří už od poloviny sedmnáctého století žili trvale v Čechách. Pokouší se definovat roli šlechty na konci dvacátého století, hovoří o své rodině, přátelích a zajímavých lidech, s nimiž se v životě setkal.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
21. 10. 2008 11:19 : Nová kniha:
Základy mezilidské komunikace 6. vydání
Joseph A. DeVito
Nové vydání nejprodávanější publikace o mezilidské komunikaci se prakticky a čtivě zabývá komunikací mezi lidmi, komunikací v malých skupinách a veřejným projevem, a to s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností, kritické myšlení, naslouchání, moc, etiku a kulturní aspekty.
www.grada.cz
30. 09. 2008 12:51 : Nová kniha:
Náměty pro multikulturní výchovu
Eva Cílková; Petra Schönerová
Kniha poskytuje formou pestrých aktivit dětem základní informace o jiných státech, národech, lidech a o dětech stejného věku, kteří z různých důvodů žijí s námi. Při činnostech se děti seznamují s odlišnými skutečnostmi a prožívají je všemi smysly.
Ukázky: Jak se mluví v Srbsku , Řečtina
Více o knize: www.portal.cz
10. 09. 2008 08:21 : Nová kniha:
Kapitoly systematické sociologie
Jiří Reichel
Text je koncipován jako studijní materiál pro posluchače sociologie, andragogiky, personálního řízení a příbuzných oborů. Nabízí obecnou orientaci v základních sociologických otázkách.
www.grada.cz
22. 08. 2008 08:24 : Nová kniha:
Grunwald/Tannenberg 1410 Osudná porážka Řádu německých rytířů
Stephen Turnbull
Kniha velice živě a plasticky popisuje události, jež vedly k jednomu z největších válečných střetnutí ve středověké Evropě, k bitvě mezi vesnicemi Grunwald a Tannenberg, kterou zde svedla vojska Řádu německých rytířů a polsko-litevského soustátí, v jehož řadách bojoval i mladý Jan Žižka.
www.grada.cz
30. 07. 2008 11:03 : Nová kniha:
Ženy - muži
Harmut Kasten
Do jaké míry jsou pravdivá klišé týkající se mužských a ženských rolí? V čem spočívají rozdíly? Jak se na nich podílí dědičné faktory a jak výchova? Jak pohlavní role ovlivňují naše jednání? Přístupnou a přesto fundovanou formou odpovídá autor na tyto a mnohé další otázky.
Ukázky: Pohlaví působí před narozením , Mužům jde o věci, ženám o lid
Více o knize: www.portal.cz
08. 07. 2008 11:18 : Nová kniha:
Vůdcovství českých elit
Pavol Frič a kolektiv
Publikace autorského týmu Centra pro sociální a ekonomické strategie se zabývá často diskutovaným, ale v české společnosti málo probádaným tématem vztahu veřejnosti a elit. Přistupuje k němu na pozadí konceptu vůdcovství, který se oborově pohybuje na pomezí sociologie, politologie a sociální psychologie. Záměrem publikace je podat co možná nejkomplexnější teoretický výklad vztahu elit a veřejnosti jako vůdců a následovníků.
www.grada.cz
20. 06. 2008 13:29 : Nová kniha:
Přehled české výslovnosti
Jaroslava Pokorná; Milena Vránová
V současné době stále více logopedů pracuje s dospělými klienty, kteří potřebují kvůli své profesi zlepšit hlasový projev. Zatím však neexistují téměř žádné materiály a texty k procvičování, které by byly přiměřené pro tuto věkovou skupinu.
Ukázky: Přesnost výslovnosti hlásky D , Souhláska F
Více o knize: www.portal.cz
02. 06. 2008 09:59 : Nová kniha:
Kdy do důchodu a za kolik
Jan Přib
ž 9. vydání této praktické publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů, které jsou platné od 1. 1. 2008. Publikace vám podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřebné, jaké jsou konkrétní podmínky nároků na jednotlivé druhy starobního důchodu, jak se o důchod žádá apod. Autor poradí, kdy je nejvýhodnější odejít do starobního důchodu, kdy lze požádat o přiznání předčasného starobního důchodu, kdy lze důchod přepočítat, ale také jaké jsou podmínky pro výplatu důchodu při výdělečné činnosti a povinnosti pracujících důchodců i jejich zaměstnavatelů. Jednou z mnoha předností této publikace je praktické zaměření. Výklad je doplněn četnými praktickými příklady, vzorci pro výpočty. Součástí publikace jsou i tabulky, podle kterých je možno si důchod vypočítat. Publikace přináší také základní informace o penzijním připojištění jako významné možnosti, jak si důchod vylepšit. Kniha v mnohém poradí nejen zaměstnancům a podnikatelům předdůchodového věku, personalistům, manažerům, ale stala se nezbytnou příručkou také pro zaměstnance správ sociálního zabezpečení.
www.grada.cz
13. 05. 2008 09:31 : Nová kniha:
Politický systém České republiky
Karel Vodička; Ladislav Cabada
Autoři podávají přehled moderní politologické teorie transformace, probírají hlavní principy současné demokracie v České republice a ústavní instituce na centrální i komunální úrovni, systém politických stran a vnitrostranické rozhodovací procesy .
Ukázky: Národnostní a menšinová práva, , Proměny české politické kultury
Více o knize: www.portal.cz
28. 04. 2008 09:31 : Nová kniha:
Rádce nájemníka bytu
Milan Taraba
Páté aktualizované a zcela přepracované vydání přináší řadu nových informací. Praktická příručka vám nabízí komplexně zpracovaný přehled aktuální – po schválené novele - právní úpravy bytových nájemních vztahů a výňatky z mnoha předpisů. Největší část knihy vychází z autentických dotazů nájemníků i vlastníků domů. Ve fundovaných odpovědích autor, přední pracovník Sdružení nájemníků ČR (SON), operativně řeší problémy společné všem občanům bydlícím v nájemním bytě. Toto vydání je obohaceno o zajímavé novinky v odpovědích z oblastí blízkých nájemním vztahům (vztahy a neshody mezi členy rodiny ve společném bytě, změny nájmu na vlastnictví k bytu, vztahy k nebytovým prostorům, problémy s neukázněnými podnájemníky apod.), jejich zařazení do knihy svědčí o šíři problémů a naléhavosti jejich řešení. Páté vydání tohoto bestselleru zahrnuje i judikaturu: nálezy a důsledky rozhodnutí soudů v bytových záležitostech. Kniha obsahuje komentované vzory smluv a podání (nájemní smlouvy, výpověď nájmu bytu daná nájemcem, prohlášení nájemce bytu o přijetí podnájemníka do bytu apod.). Osvědčeným a praktickým doplňkem je i slovník pojmů. Příručka je věcná a rychlá pomůcka jak pro bydlící, tak i vlastníky domů, poradí, jak právně bezchybně řešit mnohé spory, ke kterým dnes běžně při nájemním bydlení dochází.
www.grada.cz
10. 04. 2008 08:56 : Nová kniha:
Agorafobie a panická porucha
Ján Praško; Jana Vyskočilová; Katarína Adamcová; Hana Prašková
Letadla, vlaky, metra, autobusy, dopravní zácpy, výtahy, fronty v samoobsluze, eskalátory a kina jsou místa, z nichž se špatně utíká do bezpečí. Podobně, bez možnosti dovolat se pomoci, se člověk cítí, když je doma sám, nebo když je na nějakém osamělém místě (například v lese).
Ukázky: Úvod , Jak se panická porucha a agorafobie léčí?
Více o knize: www.portal.cz
13. 03. 2008 23:58 : Nová kniha:
Poradenství pro pozůstalé
Naděžda Špaténková
Co říci někomu, kdo právě ztratil milovaného člověka? Jak poradit matce, které zemřelo dítě? Co radit lidem, kteří při tragickém neštěstí přišli o někoho ze svých blízkých? Právě těmito a dalšími otázkami se zabývá publikace Poradenství pro pozůstalé Autorka čtenářům předkládá nejen informace o tom, co vlastně zármutek obnáší a jak zpravidla truchlení probíhá, ale také se do hloubky zabývá úlohou poradce v této obtížné životní situaci. Jakkoli je kniha určena především psychologům či psychoterapeutům, přináší důležité informace i pro laiky, kteří by chtěli truchlícímu pomoci.
Listování knihou: zde
Více o knize: www.grada.cz
21. 02. 2008 18:21 : Právě vychází:
Akupresura
Wolfgang Möhring
Jedno prastaré čínské přísloví praví: "Vynikající lékař nemocem zabraňuje, průměrný lékař léčí nemoci, které ještě nevypukly, bezvýznamný lékař léčí už existující nemoci." Dlouhou dobu dostával lékař plat pouze tehdy, když pacient zůstal zdravý. To samozřejmě vyžadovalo aktivní spolupráci pacienta. Cílem byla rovnováha ve způsobu života: ve stravě, fyzické aktivitě, ve známostech a vztazích, v obecném postoji k životu a v povolání. Jedním z prostředků, které podporují tuto celostní medicínu, je i akupresura, čínská masáž založená na tlaku prstů.
Listování knihou: zde
Více o knize: www.grada.cz
10. 09. 2007 12:29 : NOVINKA:
Interkulturní psychologie
Průcha Jan
Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů.
Ukázky: Vztahy a konflikty mezi etniky a národy, Český národní charakter v pohledu cizinců , Rasové předsudky u dětí a vliv kontaktu s příslušníky jiné rasy, Asociační reakce na barvy Více o knize na: http://obchod.portal.cz
28. 02. 2007 14:33 : Nová kniha:
Sociální psychologie
Miles Hewstone; Wolfgang Stroebe
Moderní učebnice sociální psychologie hledá odpovědi na otázky, které zajímají nejen psychology, ale také pracovníky mnoha dalších profesí, kde je důležitá komunikace s lidmi: Jak si vytváříme dojem o druhých lidech? Jak předsudky působí na sociální přesvědčení a postoje? A mnohé další. Ukázky: Psychologie davu, Altruistické chování. www.portal.cz
26. 01. 2007 16:32 : NOVINKA:
Aktuální témata kulturálních studií
McRobbie Angela
Učebnice kulturálních studií Angely McRobbie je zasvěceným úvodem do široké problematiky dnes už etablované komunikační vědy. Kniha je uvedena nejslavnějším konceptem jednoho ze zakladatelů první školy kulturálních studií Birminghamského... http://obchod.portal.cz/kniha
22. 11. 2006 15:21 : Nově vyšlo:
Romové v české společnosti
Navrátil Pavel; Kolektiv
Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky V roce 2001 u nás proběhl bezprecedentní výzkum o životě Romů u nás o jejich vzájemných vztazích s majoritou v podmínkách deseti měst - od "bezproblémových" (např. Český Krumlov, Uherské Hradiště) po ty, které se "proslavily" konflikty (Ústí nad Labem, Ostrava). http://obchod.portal.cz/kniha
02. 03. 2006 11:00 : Pěkná kniha:
Mužům vstup zakázán
Klímová-Pumerová, Květa
Kniha popisuje každodenní radosti i starosti zahalených dívek žijících v Jordánsku, v malém tradičním městě, ve velmi uzavřené společnosti. Vypráví o tom, proč si muslimové schovávají peníze pod postelí, o tom, proč se ženy zamykají ve svých kancelářích v pravé poledne, o tom, jak důležité je neztratit svou lžíci v kopci rýže, o nezměrné víře v Boha, o snech a naplněných přáních, o hluboké lásce bez doteků, o divokých zásnubách se čtvrt kilem zlata, o tom jak krásné je být ženou a mít dobré kamarádky. Tato kniha je ojedinělá tím, že podklady pro její napsání sbírala právě sama žena. Podařilo se jí nahlédnout za "závoj" a vstoupit tam, kam nikdo jiný než muslimské ženy nesmí. http://obchod.portal.cz/kniha Ukázky po prokliku:Za závojem, Je to jenom muž.

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .