SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Děti s postižením žijící v ústavech nemají dostatečné příležitosti ke vzdělávání

Helpnet.cz, 18. 04. 2014 14:02

Obecně prospěšná společnost Rytmus upozorňuje na zjištění, že děti a mladí lidé se zdravotním postižením (mentálním nebo kombinovaným), kteří žijí v ústavních zařízeních, nemají stejné příležitosti ke vzdělávání jako jejich zdraví vrstevníci. Zjištění vyplývá z výzkumu, který probíhal v průběhu roku 2013 ve 3 krajích České republiky, konkrétně v kraji Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském. Monitoringu se zúčastnilo 98 dětí a mladých lidí ze 7 institucionálních zařízení.

„Jedná se o zapomenuté děti, které žijí mimo rodinu v domovech pro osoby se zdravotním postižením, a jež jsou vystaveny dvojímu ohrožení: nemají podporu rodičů při naplňování svých základních potřeb a jejich zdravotní stav se může stát záminkou pro faktické omezení jejich příležitostí ke vzdělávání,“ upřesňuje Pavla Baxová, ředitelka Rytmus, o.p.s.

Rytmus se ve výzkumu zaměřil na ověření úrovně poskytovaného vzdělávání. Dlouhodobé zkušenosti organizace s působením v sociálních službách a s prosazováním inkluzívního vzdělávání prokazují, že tyto děti běžné základní nebo střední školy nenavštěvují, výuka v ústavních zařízeních jim nezajišťuje dostatečný osobnostní rozvoj a neumožňuje navazovat sociální kontakty se zdravými vrstevníky.

Z výzkumu vyplývají následující zjištění:

1) Žádné z dětí žijící v ústavu pro osoby se zdravotním postižením nenavštěvuje školu hlavního vzdělávacího proudu.

2) Děti se vzdělávají v prostorách zařízení, kde jsou připravené třídy, zřizované jakožto detašovaná pracoviště základních škol praktických a speciálních. Naprostá většina žáků je vyučována dle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro obor základní škola speciální (Díl I. Vzdělávání žáků se středně těžkým postižením a Díl II. Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem) a ojediněle podle RVP pro základní školu s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením.

3) Počet výukových hodin je často umenšen - z povinných 20 hodin týdně na řádově jednotky hodin za týden a zbytek času tráví děti v zařízení mimo školský systém.

4) Veřejní opatrovníci dětí neprosazují jiný způsob výuky nebo umístění do běžné školy. Veřejní opatrovníci často nehájí práva svých svěřenců. Převládá u nich stereotypní přístup k zařazování dětí do speciálních škol.

5) Děti v ústavech mají omezený kontakt se zdravými vrstevníky. Nemají příležitosti navazovat sociální vazby a vést běžný život.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2010, ukládá povinnosti zajistit "aby osoby se zdravotním postižením měly na rovnoprávném základě s ostatními přístup k inkluzívnímu, kvalitnímu a bezplatnému základnímu vzdělávání a střednímu vzdělávání v místě, kde žijí" (čl. 24). Obecně prospěšná společnost Rytmus chce na tyto děti upozornit a dát podnět k tomu, aby se stávající situací zabývaly příslušné úřady a pomohly dětem a mladým lidem vyjít z ústavů a aktivně se zapojit do života komunity / společnosti.

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. dlouhodobě podporuje lidí se zdravotním znevýhodněním aktivně se začleňovat do běžného prostředí – v práci, ve škole, v místě bydliště.

Výzkum probíhal od ledna 2013 do ledna 2014 v rámci projektu Zpět do komunit, který byl podpořen Nadací Open Society Fund.


Pavla Baxová


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: čtyřista patnáct
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .